6
Ira bulu ma ira hinasik, di na taram ira nudi mama ma ira makai ta di.
+Mu ira bulu ma ira hinasik, mu na taram ta ira numu mama ma ira makai ta mu. Ikin ra tintalen i haruat ma no numu kinkinis tano Watong ma i takados bileng. + “Ru no num mama ma no num makai.” Ikino hartule ta ira harkurai tane Moses, aie no luaina hartule ing God ga bul tike kunubus ter tana be nu kap ta bilai ing be nu mur ikino hartule. Ma ikino hartule i tange be nu urur hobi “waing nage tahut utam ma ina lawas no num nilon kira na pu.”
+Mu ira nudi mama ira bulu ma ira hinasik, waak mu hangalngaluan ira nati mu. Iesene ing mu halon di i tahut be mu na pir di ma mu na hausur timaan di hoke no Watong i sip be mu na gil hobi.
Ira tultule di na taram ira nudi tamat ma ra but na urur, ma ira tamat, di na balaure ira nudi tultule ma ra tahut na tintalen.
+Ma mu ira maris na tultule, mu na taram ta ira numu tamat mekira napu ma ra but na urur sakit ma ra tutuno tuma naramon ta ira tinga mu hoke mu gor taram tane Krais. Waak mu taram ta di tano pana bung sene mon di ngok ter ta mu be di nage laro. Pata. Mu na taram ta di hoke mu ira tultule tane Krais. Ma ing mu gil hobi metuma naramon ta ira tinga mu, mu na gil haruatne no sinisip tane God. Ma ina tahut be na mamahien ira numu lilik uta ira numu pinapalim na tultule, hoke be mu papalim tupas no Watong, ma pata be ira turadi mon. +I tahut be mu na papalim hobi kinong mu nunure ter be no Watong na kul ira turadi tiketike, be a tultule ie be paile tultule, haruat ma ira bilai na tintalen ing i gil.
+Ma mu ira tamat, mu na gil bileng hobi ta ira numu tultule. Waak mu mang di. Mu nunure be no nudi Tamat, aie nong a numu Tamat bileng ie, ma ila kis ter tuma ra mawe ma ila kurkure ira matanabar bakut ma tike takadoswana harkurai sene mon. Pai nale hatahutne tikenong ma ina hagae bia tike mes.
Dait na sige bakut ira linge na hinarubu metuma hone God.
10 Io, ma ura hapatam ira nugu nianga, iou tange be mu na kap dades metuma naramon tano numu kinkinis tano Watong ma mekaia hono nuno but na baso. 11  +Mu na sige bakut ira linge na hinarubu metuma hone God waing mu nage petlaar ura tutur bat ira hartuam tane Satan. 12  +Mu na sige kakarek ra mangana linge na hinarubu hobi kinong dait pai lale harubu ma ira turadi mon. Pata. Dait la harubu ma ira lilie ma ira ut na harkurai ma ira ut na dades ta ikinin ra kadado na ula hanuo. Dait la harubu hobi ma ira sana tanuo metuma ra mawe. 13 Io kaie, mu na sige bakut ira linge na hinarubu metuma hone God ma be no sana bung i hana tupas mu, mu nage petlaar be mu na harubu timaan. Ma ing be mu te manga taguro um hobi, mu na tur dikdikit ter. 14-15  ++Mu na tur dikdikit horek. Mu na taltalin ma no tutuno. Mu na sige ira tintalen takados hoke tike umri na sige tike dades na sigasige ura balbalaure no bangbangono. Ma mu na sige ira pala lamas na tinaguro ta ira kaki mu, a mangana tinaguro i hanawat mekaia tano tahut na hininaawas utano malum. 16 Ma pata be kike ra linge sene mon. Mu na kap bileng ira behbehbat na nurnur ing na tale be mu na papalim me ura bingbing ira lulungo na rumus tano laplapot tano Ut na Sana. 17  +Mu na kuhe no numu haralon ma mu na palim leh ira nianga tane God hoke ira sele na hinarubu tano Halhaaliena Tanuo. 18  +Ma mu na sasaring hait ma ira mangana sinsaring ma no harharahut tano Halhaaliena Tanuo. Mu na lik leh kakarek ra linge be mu na tur na tinaguro ma pa mu nale sangeh, ma sene mu na saasaring uta di ira matanabar bakut tane God.
19  +Ma mu na sasaring bileng utagu be tano pana bung iou ura nianga, God na ter ra nianga tagu be ni ianga ma ra balaraan ura hapalaine ira turadi ta ira linge ing iga susuhai nalalie ma kakarek ite hanawat puasa tano tahut na hininaawas. 20  +Ma iou kis kira ta ira kunubus kinong iou tike turturkiles ta ikino tahut na hininaawas. Mu na sasaring be ni ianga ma ra balaraan utano tahut na hininaawas hoke i tahut be ni ianga hobi.
21  +Io, ma ne Tikikus no bilai na tasi dait nong i papalim timaan tano nuno pinapalim na tultule tupas no Watong, aie um na hinawase mu ta ira linge bakut waing mu nage palai be no nugu kinkinis i ngan ter hohaam. 22 No burwana ikin iou nige tule ie ukaia ho mu be mu nage nunure be iou lon hohaam ma be inage haragat mu.
23 Iou sasaring be God no nudait Mama tikai ma no Watong Jisas Krais na ter ra malum tupas mu ira hatahinsaana naramon tane Krais. Ma iou sasaring be na hadades ira numu nurnur ma ira numu harmarsai harbasie. 24 A harmarsai metuma nalu tupas di bakut ing di sip no nudait Watong Jisas Krais ma ra mangana sinisip ing pai nale pataam.
+ 6:1 Kolose 3:20 + 6:2 KBk 20:12 + 6:4 Kolose 3:21; Sam 78:4; Snd 22:6 + 6:5 Kolose 3:22-23; Taitus 2:9-10; 1 Pita 2:18 + 6:8 2 Korin 5:10; Kolose 3:24-25 + 6:9 Kolose 4:1; Rom 2:11 + 6:11 Rom 13:12; 2 Korin 10:4 + 6:12 1 Pita 5:8-9 + 6:14-15 Ais 11:5; 59:17; 1 Tesolonaika 5:8 + 6:14-15 Rom 10:15 + 6:17 Hibru 4:12 + 6:18 Luk 18:1; Kolose 4:2; 1 Tesolonaika 5:17 + 6:19 Kolose 4:3-4; 2 Tesalonaika 3:1 + 6:20 2 Korin 5:20; Pilemon 9 + 6:21 Apostolo 20:4; Kolose 4:7-8; 2 Timoti 4:12