3
+Io kaie, be mehet ga manga ngaangel uta mu ma sene pai gale tale be mehet na nes mu, io, mir ga lik be i tahut be mir na kis baling baak kaia Aten. 2-3  ++Ma mir ga tule Timoti, no tasi dait nong i papalim tikai ma mir utano tahut na hininaawas tane Krais. Ma mir ga tule ie be na habalaraan mu ma be na haragat mu ta ira numu nurnur, be tikenong ta mu nahula manga ngaangel uta kakarek ra harangunngutaan. Mu iat, mu palai be karek ra harubaal tupas dait mekaia hono sinisip tane God. Ma mu palai ta ikin kinong be mehet ga kis tikai ter ma mu, mehet git huna hininawase mu be dait na hana ter ta kike ra harangunngutaan. Karek mu te nunure be ite hanawat um. Io kaie, be iou ga manga ngaangel uta mu ma sene pai gale tale be ni nes mu, io, iou ga tule Timoti ukaia ho mu be nige palai uta ira numu nurnur. Ma iou ga tule ie kinong iou ga burut be no ut na harwalar gorte walar dak mu ma ira numehet pinapalim nage linge bia.
Pol ga balaraan ing iga hadade be ira Tesalonaika di ga tur dades ta ira nudi nurnur.
+Io, kakarek mon Timoti te tapukus ukira ho mir. Ma ite kap hawat ra bilai na hininaawas uta ira numu nurnur ma ira numu harmarsai. Ma i hinawase bileng mir be mu la liklik leh ira bilai na linge uta mehet, ma be mu manga sip be mu na nes mehet hoke mehet bileng ukatika ho mu. +Io kaie, bar hinsaa mehet tane Krais, ing be mir ga hadade uta ira numu nurnur, ikino nianga ga habalaraan mir uta mu nalamin ta ira numehet humangana tirih ma ra harangunngutaan. Io kaie, kakarek mehet lon timaan kinong mu tur dades tano Watong. Io, be mehet tanga tahut tane God uta mu, pai nale haruat tutuno iat tano gungunuama mehet kilingane uta mu ra matmataan tane God. 10 Ira kaba bungbung, ra kasasa ma ra bung, mehet la saasaring tutuno be mehet na nes habaling mu, ma be mehet nage harahut mu ta ira numu not no sunupi ta ira numu nurnur.
Pol ga sasaring be God na hadades ira Tesalonaika ta ira bilai na tintalen.
11  +Io, ma mehet sasaring be God no Tama dait ma ne Jisas no nudait Watong na tagure ter no numehet ngas ukaia ho mu. 12 Ma mehet sasaring be no Watong na manga hatawat ira numu harmarsai harbasie ta mu ira ut na nurnur ma ta ira mes bileng. Mehet sasaring be ira numu harmarsai na manga tamat hoke ira numehet ukaia ho mu. 13 Ma mehet sasaring hobi waing God na hatumarang mu be tikenong pai nale tale be na kilam mu be mu te gil ra sasana ma sene be mu na gamgamatien ra matmataan tane God no Tama dait tano pana bung be Jisas no nudait Watong na hanawat tikai ma ira nuno kaba halhaaliena.
+ 3:1 Apostolo 17:15 + 3:2-3 Apostolo 16:1-3 + 3:2-3 2 Timoti 3:12 + 3:6 Apostolo 18:5 + 3:7 2 Tesalonaika 1:4 + 3:11 2 Tesalonaika 2:16