2
No tamat na ul pat tane God na hanawat nalalie tano hinanawat tano Watong.
1-2 Karek iou ura nianga utano hinanawat tano nudait Watong Jisas Krais ma utano nudait hinanawat hulungan ukaia ho ie. Io, mehet saring mu ira hinsaa mehet tane Krais be waak mu burut be ngaangel haiah ta ing mu te hadade utano pana bung tano Watong be ite hanawat um. Pata, paile hanawat baak. Ing be mehet ga ianga na tangetus mu lik be mehet ga tange be no pana bung tano Watong te hanawat um? Pata. Mu te kap dak ikino pipilaina metuma naramon tano numehet harpir be tike pakpakat mekaia ho mehet tupas mu? Pata, paile tutuno. +Mu na balaure timaan mu, tikenong nahula lamus hakale mu ma tike linge paile tutuno. Na tahut be mu na palai be ikino pana bung tano Watong pai nale hanawat baak tuk ter tano pana bung be a haleng di na mikiane God ma nong i ul pat tane God na harapuasa. Ma ikinong, aie no turadi nong na manga hiruo saasa. +Ikino turadi na sungute ira mangana linge ira turadi di lik be a god ma ira linge di lotu tupas. Ma ina hatamat habaling ie ta kike ra linge bakut. Io kaie, ina lala tano tamat na hala na lotu tane God ma ina tange be aie iat i God.
Pa mu le lik leh ing iou ga tange ta mu? Ing iou ga kis tikai ma mu iou git hininawase mu ta kakarek ra linge bakut. Ma mu palai tano nong i tur bat ter no hinanawat kakarek ta ikino ut na ul pat tane God. Ma i tur bat ie waing ikino turadi na harapuasa tano pana bung iat nong God gate kubus ter ie. 7-8  +Ma no tintalen ura ul ba tane God ite papalim katiak ma sene paile manga hanawat palai baak. Ma ikino nong i tutur bat ikino ut na ul pat tane God kakarek na gilgil hobi tuk ter be God na hakari leise ie, kaie um no ut na ul pat na harapuasa. Ma sene tano pana bung be no Watong Jisas na hanawat, ina puh bing no ul pat tane God ma no dadaip na hono. Maso, no nuno tamat na hinanawat na haliare ie. +Ma ikino ul pat tane God na hanawat ma no tamat na dades tane Satan ma ina gil ira tamat na gingilaan na kinarup ma ira mangana linge ura hangalabo ira turadi. Ma di na lik be kakarek ra mangana gingilaan metuma nalu. 10 Ma ira nuno sana gingilaan na hakale lamus dong ing di hanana ura hiniruo. Ma di na hiruo kinong pa di nale kanan be di na sip ira tutuno God ga hapuasne. Io kaie, God pai nale halon di. 11 Ma ne God na nes be di na gilgil hobi, kaie ina hanguanguo ira nudi lilik be di nage nurnur ta ira hinarakale. 12 Ma ne God na gil hobi waing inage kure hagae di ing pa dile nurnur ta ira tutuno i hapuasne ma sene di manga sip be di na gil ira sasana.
Pol ga tanga tahut ukaia hone God ta ira haridan tupas ira Tesalonaika.
13  +Io, i bilai be mehet na tanga tahut hait tupas God uta mu ira hinsaa mehet tane Krais, mu ing no Watong i sip mu. Ma mehet na tanga tahut kinong God gate gilamis mu nalalie tano hatahun ta ira linge waing mu nage hatur kawase no haralon. No Tanuo ga bul hasisingen mu be mu ira halhaaliena gar tane God, ma mu te nurnur ta ira tutuno tane God, kaie mu te hatur kawase ikino haralon. 14 Ma ne God ga sip be na gil hobi ta mu, kaie igom tato mu naramon ta ira numehet harpir ma no tahut na hininaawas waing nage hamar dait tikai ma no nudait Watong Jisas Krais. 15 Io kaie, bar hinsaa mehet, i tahut be mu na tur dades ma mu na murmur kike ra tutuno ing mehet ga hausur mu hobi ta ira numehet harpir ma no numehet pakpakat tupas mu.
Da gil ma da tange ira bilai.
16 Mehet sasaring tupas God no nudait Mama ma no nudait Watong Jisas Krais nong ga sip dait. Ma metuma naramon tano nuno harmarsai iga ter bileng ta dait no harbalaraan nong pai nale pataam. Iga ter no nuno harmarsai ta dait, kaie dait nanahe ma ra nurnur uta ira bilai na linge ing na tabar dait me. 17 Io, mehet sasaring um be ina haragat mu ma ina hadades ira numu nilon ura gilgil ira tahut na pinapalim ma ura tangtange ira bilai na nianga.
+ 2:3 1 Timoti 4:1; 1 Jon 2:18; 4:3 + 2:4 Dan 11:36; Ese 28:2 + 2:7-8 Ais 11:4; Ninanaas 19:15 + 2:9 Ninanaas 13:11-13 + 2:13 2 Tesalonaika 1:3; Epesas 1:4