12
God la hapadano ira natine bakut ura hausur di.
+Io, ma i hoke be dait hilo ra harkiaskias ta ira nudait nilon. Ma di kike ra matanabar ing iou te hinawas ter ta di, di kis luhutane dait ma di la itame dait. Io kaie, na tahut be dait na kap leise ira mangana linge ila palpalim kawase dait be dait na hilo timaan. Ma dait na kutus ise ira sana tintalen ing ila hiis kawase ter dait. Dait na hilo harkiaskias ma ra baso ta ikino harkiaskias ta ira nudait nilon. Waak dait malmalungo ta dahine. Ma be dait hilo harkiaskias hobi, i tahut be dait na nes dit Jisas nong ga lilie hanana ta dait tano tintalen na nurnur, aie nong i hatutuno ira nudait nurnur bileng. Pai gale hana talur no nuno hiniruo tano ula kabai. Iga nunure be a linge na hirhir be tikenong na hiruo hobi, ma sene pai gale manga lilik utana kinong iga sip be na kap no gungunuama nong i taguro ter ura nuno. Io, iga hiruo hobi igom a kis tano palpal na kata tano tamat na kinkinis na harkurai tane God.
Mu na lilik timaan ta ira tirih tane Jisas ing ira ut na sana di ga manga malentakuane ie. Mu na lilik timaan tana be mu nahula malmalungo talur no numu hinilo na harkiaskias. I tutuno be ira ut na sana di te manga walar ura lamlamus mu tano sana ngas, ma i hoke be mu harubu ma di ura tutur bat di. Iesene pata tari nalamin ta mu te hiruo baak naramon ta ikino hinarubu. +Ma i nanaas be mu te lik luban leise ikino nianga tane God ing iga ura haragat mu ma ie kinong a natine mu. Ma iga tange horek:
“Natigu, nu lilik timaan ing no Watong i hapadano ugo ura hausur ugo,
ma waak u malamales talur ie ing i pir ugo ta ira num sasana.
Kinong urah, no Watong la hapadano di ing i sip di,
ma ila paspaser di bakut ing i halon hapatangen di.”
+I tahut be mu na tur dades ta ira tirih kinong God i hapadano mu hoke ira natine ura hausur mu. Mu na tur dades hobi kinong mu ngan hoke ira not no bulu kira napu. Di bakut di la kapkap ra harpadano ta ira nudi mama. God la hapadano ira natine bakut, ma ing be paile hapadano ugo, i hamanis be a not na ngas ugo, ma pata be a natine tutuno ugo. Io, ma dait na lilik uta ira nudait mama kira napu. Di ga hapadano dait ura hausur dait, kaie dait gom ru di. Ing be dait ga ru di hobi i manga tahut be dait na kis ra hena no harpadano tano Mama ta ira tanua dait, kaie dait nage lon. 10 Ma ira nudait mama kira napu di ga hapadano dait ra bar tinohon mon. Ma di ga hapadano dait hoke di ga lik be i takados. Iesene God i hapadano dait ura harahut dait waing dait nage halhaalien sukun ira sasana hoke God la halhaalien ter. 11  +Ma ing tikenong i kap ra harpadano, ta ikino pana bung iat pai nale laro. Pata. Na kilingane ra ngunngutaan. Iesene namur um, dong ing di ga kap ra harpadano ura hausur di, di na hatur kawase no puspusno ta ikinong ra harpadano ma aie horek: ira nudi nilon na takados, kaie di na kap ra malum.
12  +Io kaie, na tahut be mu na hadades ira iruo malmalungana luma mu ma ira buku na kaki mu. 13  +Mu na mur no takados na ngas, be no kakine no pengpeng nahula tamalapus, iesene be na langalanga baling.
A harakatom be dait nahula harus ise ira nianga tane God.
14 Mu na walar ma ra baso be mu na lon ma ra malum tikai ma ira turadi bakut. Ma mu na walar ma ra baso bileng be mu na halhaalien sukun ira sasana. Ing be tikenong paile halhaalien hobi, pai nale nes no Watong. 15 Mu na harbalaurai be tikenong nahula basomah ura kapkap no hartabar tane God nong i tabar bia mon dait ma ie. Ma mu na harbalaurai bileng be tikenong pai nale tahuat nalamin ta mu hoke tike ina pangopango ma ina hatawat ra purpuruan ma ina habilinge ira nilon ta di ra haleng. 16  +Ma mu na harbalaurai be ta tikenong nahula noh ma tike mes paile nuno. Mu na harbalaurai bileng be tikenong nahula malok leise God hoke Esau. Esau no luaina bulu nong gor rumahal ta ira haleng na minsik, iesene iga suhurane no nuno kinkinis na rumahal ura tike kapawena nian mon. 17  +Ma mu nunure be namur um Esau ga sip be no nuno mama na haidane ie. Iesene no nuno mama ga malok ise ie, kinong Esau pai gale tale ura nesnes tupas tike ngas be na hatakadosne ing igate gil ter. Iga manga sisilih be na kap no haridan igom manga suah utana, iesene pai gale petlaar.
18  +Io, ma pa mu le hanawat ter tano uladih Sinai hoke ira matanabar Israel di ga hana ukaia. Di ga tale be di na sigire ikino uladih. Ma ta ikino uladih, tike tamat na eh ga iaiaan. Iga manga boh, ga kadado ma iga marahiluo. 19  +Iga husuanga no tinaram tano tahur ma di ga hadade a ingana tikenong. Ing ira matanabar di ga hadade no ingana di ga sasaring marmaris be waak um i haianga habaling di. 20  +Di ga sasaring hobi kinong pai gale tale di be di na kis ra hena no harkurai nong ga tange horek: “Ing be nesi ta turadi be a wawaguei bileng i hana ukaia tano uladih da gulum bing ie ma ra hot.” 21  +No uladih ga nanaas saasa sakit kaie Moses gom tange be, “Aiou manga dader ma ra bunurut.”
22 Io, ma pa mu le hanawat ukaia ta ikino uladih. Pata. Mu te hanawat ter tano uladih Saion, no taman tano lilona God. Aie ne Ierusalem tuma ra mawe. Mu te hanawat ter tano kis hulungan ta ira haleng na angelo sakit ing paile tale be da was di. Ma di kis hulungan ma ra gungunuama. 23 Mu te hanawat ter tano kis hulungan ta di ira luaina natine God. Di ing God te pakat kawase ira hinsa di tuma ra mawe. Mu te hana tupas God no ut na harkurai ta ira turadi bakut. Mu te hanawat ter ta ira tanua di ira ut na takados ing God te hatahutne hababane di. 24  +Mu te hana tupas Jisas nong ite gil no sigar kunubus nalamin tane God ma ira matanabar. Mu te hanawat ter tano de ne Jisas nong ga sapur mu ma ie ura gilgil ikino kunubus. Ma no dena i hapuasne ta dait ira linge i bilai ta ira linge no de ne Abel ga iangianga urie.
25  +Mu na harbalaurai timaan. Waak mu harus ise nong i iangianga ta mu. Dong ing di ga malok be di na hadade ikino nong ga hakatom di kira napu, pa di gale petlaar ura hinilo sukun no nuno harpadano. Io kaie, tutuno sakit, paile tale dait be dait na hilo sukun no nuno harpadano ing be dait tamapas sukun ie nong i hakatom dait metuma ra mawe. 26  +Taitus ikino pana bung no ingana ga gune no ula hanuo, iesene kakarek ite kukubus be, “Tike pana baling iou ni gune no ula hanuo. Iesene pata be no ula hanuo sene mon. Iou ni gune bileng no mawe.” 27 Ing i tange be na gil hobi “tike pana baling,” i hamanis be na kap leise kike ra linge ing iga hakisi. Na kap leise di kinong i tale di be di na gunagune. Na kap leise kike ra linge waing ira linge paile tale be na gunagune, di na kis ter iat. 28 Io kaie, na tahut be dait na tanga tahut tana kinong dait lala tano nuno kingdom nong paile tale be na gunagune. Dait na tanga tahut tana hobi, kaie inage tale dait be dait na lotu tupas ie. Ma ina tahut be dait na lotu tupas ie hoke i sip be dait na lotu tupas ie hobi. Ma i horek: dait na lotu tupas ie ma ra urur ma ra pirharlet. 29  +Na tahut be dait na gil hobi kinong no nudait God aie hoke tike eh nong ila tuntun hagae ira linge.
+ 12:1 1 Korin 9:24-25 + 12:5 Jop 5:17; Snd 3:11-12; Ninanaas 3:19 + 12:7 Lo 8:5 + 12:11 Jemes 3:17-18 + 12:12 Ais 35:3 + 12:13 Snd 4:26 + 12:16 Stt 25:29-34 + 12:17 Stt 27:30-40 + 12:18 KBk 19:16-20; Lo 4:11-12 + 12:19 KBk 20:18-21; Lo 5:22-27 + 12:20 KBk 19:12-13 + 12:21 Lo 9:19 + 12:24 Hibru 8:6; Stt 4:10 + 12:25 Hibru 2:1-3; 10:26-29 + 12:26 Hag 2:6 + 12:29 Lo 4:24; 9:3