2
Waak di ru tikenong kinong a watong mon ie. Waak di mikiane tikenong kinong a maris mon ie.
+Bar hinsaagu, mu nurnur tano nudait dades na Watong Jisas Krais ing i tamat no minamar tana. Io kaie, waak mu nes kilam ira mangana kinkinis ta ira turadi kaie mu nage mikiane tikenong ma mu nage ru no mes. Be tikenong i lala tano numu kis hulungai ma ite sigasige ter ma ra kinasine ing a tabi matana ma i palai be a watong ie, mu na gil hohaam? Ma be tike maris balik na lala tano numu kis hulungai ma ite sigasige ter ma ra put na kinasine, mu na gil hohaam bileng? Na ngan hohaam be mu na manga lik no turadi nong i sigasige ter ma ira bilai na kinasine ma mu na tange tana be, “Nu kis kira tano bilai na kinkinis.” Ma ina ngan hohaam bileng ing be mu na tange tano maris be, “Tur katika,” be, “Kis mon napu tano bilingana katano iou la bulbul ira kakigu kaia.” Io, ing mu gil hobi, tutuno sakit mu te harpaleng nalamin ta mu. Mu te harkurai hobi kinong i hanawat metuma naramon ta ira numu sana lilik ma ta ira numu sana sinisip.
+Bar hinsaagu tane Krais ing iou la sipsip mu, mu hadade timaan. Tutuno sakit be God ga gilamis ira maris mekira tano ula hanuo be di na watong ta ira nudi nurnur. Iga gilamis di be di na lala tano nuno kingdom, haruat ma no nuno kunubus ter ta dong ing di sip God. Iesene mu, mu te malentak ta ira maris. Ma garim ta dong ing di la hangungut mu? Ma nesi ta dong ing di la sarsaret mu be mu na tur ra harkurai? Tutuno sakit, di mon ira watong. Ma di iat di la tangtange hagae bileng no bilai na hinsana ikino nong i tinane ter mu.
+Iesene be mu tartaram no surno ta ira harkurai God te bul ter ta di ing i kure ma i balaure di, mu te lon takados. Ma ikino harkurai i tange horek: “Nu marse tikenong hoke u marse habaling iat ugo.” +Iesene be mu nes kilam ira mangana kinkinis ta ira turadi kaie mu nage mikiane tikenong ma mu nage ru no mes, mu te gil ra sasana. Ira harkurai tane God di kure ugo be a ut na laka harkurai. 10  +Ma i tale be iou tange hobi kinong be nesi tikenong ila tartaram ira harkurai bakut ma sene be i puko ta tikenong, i nanaas be ite puko ta di bakut ira kaba harkurai. 11  +Ma ikin i palai kinong nong ga tange be, “Waak u noh tikai ma tikenong pata be a num ie,” ga tange bileng be, “Waak u harubu bingibing bia.” Io, ing be paule puko tano tintalen na ninohon tikai ma tikenong pata be no num iesene be u te ubu bing bia mon tikenong, hohaam? Augo um tike ut na laka harkurai. 12  +Ma no harkurai nong i halangalanga ise mu na kure mu. Io kaie, i tahut be mu na balaure timaan ira numu nianga ma ira numu gingilaan. 13  +Mu na balaure timaan hobi kinong tano pana bung be God na gil no harkurai, pai nale marse nong pai gale marse ira mes. Iesene ing be tikenong na ter ra harmarsai, no harkurai pai nale karet ie.
Ira nudait nurnur a minamatwana ing be paile kis tikai ma ira bilai na tintalen.
14 Bar hinsaagu tane Krais, na harahut tuno hohaam be tikenong i tange be i nurnur tane Krais ma pata ta bilai na tintalen i hamanis? Pai nale harahut ie. Ma i tale be ikino mangana nurnur na halon ie? Pata. 15  +Ma hohaam be tike tasim be tike hainim naramon tane Krais na hanawat ma paile haruat ira nuno sigasige ma i supi nian bileng? 16 Ma mu lik hohaam be tikenong ta mu na tange mon tana be, “Kom kaia, nu hana tatahun. Ma iou sip be nu silihe ra sigasige ma be nu ian timaan.” Ing be na tange hobi iesene pai nale banot kakarek ra nuno mangana sunupi, mu lik be kakarek ra nianga mon na harahut ie? Pata. 17 Ma hobi bileng be tikenong na tange be i nurnur tane Krais ma sene no nuno nurnur paile kis tikai ma ira bilai na tintalen. Ikino mangana nurnur a minamatwana mon ie kinong aie sene mon kanaia.
18  +Io, ma tikenong na tange be, “Tike turadi ila mon nurnur. Tike mes balik ila mon ira bilai na tintalen.” Iesene be ni tange, Kaia, nu walar ura hamanis tagu no num nurnur ing be pata ta bilai na tintalen tana. Paule tale. Iesene ira nugu bilai na tintalen iat na hamanis hapalaine tam no nugu nurnur. 19 U nurnur be tike kapawena God mon. U lik be ikinong i manga tahut? Pata. Ira sana tanuo di nurnur ter hobi bileng. Iesene di la daader ma ra bunurut. 20 A ba ugo! Iou ni hamanis tam be a linge bia mon no num nurnur ing be paile kis tikai ma ra bilai na tintalen bileng. Io, nu hadado baak. 21  +Hohaam tano hintubu dait Abraham? God ga kure be i takados ra matmataan tana urah? Kinong Abraham ga bul Aisak no natine tano hator na tun hartabar hoke tike hartabar tupas God. Io kaie, God ga nes no nuno bilai na tintalen igom kure be i takados. 22  +Io, iou sip be nu palai tano nuno mangana nurnur. No nuno nurnur ga hana tikai ma ira nuno bilai na tintalen. Io kaie, no nuno nurnur ga hanawat tutuno kinong iga tikai ma ira bilai na tintalen. 23  +Ma no nianga tane God di ga pakat ie ga tutuno um ing iga tange horek: “Abraham ga nurnur tane God ma ne God ga was leh no nuno nurnur be Abraham i takados ra matmataan tana.” Ma di ga kilam ie be no harwis tane God. 24 Io, i palai um, be God na nes ira bilai na tintalen ta tikenong, kaie nage kure be ikino turadi i takados ra matmataan tana. Ma ing be tikenong na nurnur sene mon, God pai nale kure be ikino turadi i takados. 25  +Ma hobi bileng tane Rahap no hilawa. God ga nes ie ing be iga bala leh ira munmunhuat na umri ta ira Israel ma iga tule leise di ter tike mes na ngas. Io, God ga nes ira nuno bilai na tintalen kaie igom kure be i takados. 26 Io kaie, i horek ta ira palatamai dait. A minamatwana ing be paile kis tikai ma ira tanua dait. Ma i haruat bileng ira nudait nurnur. A minamatwana ing be paile kis tikai ma ira bilai na tintalen.
+ 2:1 Apostolo 10:34; Jemes 2:9 + 2:5 1 Korin 1:26-28 + 2:8 Matiu 19:19; Galesia 5:14 + 2:9 Lo 1:17 + 2:10 Matiu 5:19 + 2:11 KBk 20:13-14; Rom 13:9 + 2:12 Galesia 6:2; Jemes 1:25; 1 Pita 2:16 + 2:13 Matiu 5:7; 18:32-35 + 2:15 1 Jon 3:17 + 2:18 Galesia 5:6 + 2:21 Stt 22:9-12 + 2:22 Hibru 11:17-18 + 2:23 Stt 15:6; 2Sto 20:7; Ais 41:8 + 2:25 Jos 2:1-21; Hibru 11:31