5
God na hapadano ira watong ing di hagae ira maris.
Mu ira watong, mu hadade timaan! Na tahut be mu na manga suah utano tamat na tirih, dahine um ma ina hana tupas mu. +Ira numu tamat na bunbulaan na marato ma ira ipas di na en hagae ira kinasi mu. Ira numu mangin na pilpilkuto. Ma kike ra mangin i pilpilkuto na hinawas palai be mu te gil ra sasana. Ma ikino hininaawas na hagae mu hoke ra eh i tun hadodo tike linge. A tutuno be no haphapatam ta ira pana bung ite hanawat um, iesene mu te bul hasisingen balik ira numu but na bunbulaan! +Pa mu le ter ira nudi kunkulaan ing di papalim ta ira numu lalong. Ma di kilam mu be mu te gil kakarek ra sasana. Ma dong ing di kap hulungan ira numu matukena nian, di sasaring marmaris tupas God. Ma no Watong, no Tamat na Umri, ite hadade di ma ina taram. +Ira numu nilon kira ra ula hanuo ite hung ma ira bilai na linge sakit. Ma mu te banot ira numu nilon ma ira linge mu ga sip ura halaro habaling mu. Hoke tikenong na tabar hatamat tike bulumakau utano bung da bing ie, mu te tabar hatamat habaling mu utano tamat na bung na hiniruo. Mu te kure hagae ira takados na turadi. Mu te kure bing di. Ma pa dile ngangare mu.
Dait na bala patpat ma dait na tur dades ta ira tirih.
+Bar hinsaagu tane Krais, be kakarek ra tirih na hana tupas mu, na tahut be mu na bala patpat tuk ter tano bung na hinanawat tano Watong. Mu na lilik uta ira ut na sinso. Tike ut na sinso i manga supi ter ira matukena nian tano nuno lalong. Kaie i kis kawase be na matuko. Na bala patpat ter tuk be no pana bung no bata ite pataam. +Na tahut be mu bileng, mu na bala patpat ter ma mu na balaraan, kinong ite hutate um be no Watong na hanawat. Bar hinsaagu, waak mu ngut harbasiane mu, mu nahula tur ra harkurai. Nes baak! No Ut na Bul Harkurai ite manga hutate um, hoke be i tur ter ra matanahala ma i ura nilala. 10 Bar hinsaagu, mu na lik leh ira tangetus ing di git harpir kinong no Watong ga tule di. Di ga bala patpat ma di ga tur dades ta ira tirih. Na tahut be mu na mur ira nudi mangana tintalen hobi. 11  +Tutuno sakit, dong ing di ga tur dades, da nes kilam di be no haridan i kis ta di. Mu te hadade no hininaawas utane Iop be iga tur dades ta ira tirih. Ma mu palai tano haphapatam tano pir be no Watong ga harahut ie hohaam. Mu palai be no Watong i hung ma ra harmarsai.
12  +Bar hinsaagu, tike linge i manga tamat sakit ma i horek: waak u hasasalim ura hatutuno ira num nianga. Waak u hasasalim utuma nalu be ukira na pu be ta tike mes na linge bileng. Sene be i tale be nu haut mon be nu harus. Ira harkurai tane God nahula karet ugo.
Dait na sasaring uta di ira ina minaset ma dait na lamus pukus ira ut na sana.
13 Ing be tikenong nalamin ta mu i kilingane ra tirih, i tahut be na sasaring. Ing be tikenong i laro, i bilai be na inge na pirpirlet tupas God. 14  +Ma ing be tikenong i manga maset, i tahut be na tato uta ira tena harbalaurai tano lotu waing di nage sasaring utana. Ma ing di saasaring di na salap ie ma ra wel ma no dades tano hinsana no Watong. 15  +Di na sasaring ma ra nurnur. Ma kakarek ra mangana sinsaring na halon no ina minaset. No Watong na halangalanga ie, kaie nage tut sukun no nuno hator. Ma ing be a nuno ta sana tintalen bileng kanaia, God na lik luban leise. 16 Hobi kaie, i tahut be mu na hapuasne harbasiane ira numu sana tintalen. Ma ina tahut be mu na sasaring harbasie uta mu be mu na langalanga sukun ira numu minaset. No pinapalim tano sinsaring ta tike ut na takados i manga dades. 17  +Elaija a turadi mon ie hoke dait. Iga sasaring ma ra tutuno be pai nale bata. Ma pata ta bata ra itul a tinohon ma subana. 18  +Tike pana baling iga sasaring ma no bata ga puko sur metuma ra mawe. Ma ira nian ga kubur baling tano pu.
19-20  ++Bar hinsaagu tane Krais, ing be tikenong nalamin ta mu i tamapas sukun no takados na ngas tano nuno nilon, ma tikenong i lamus pukus ie, na tahut be na lilik ta ikin: nesi tikenong i lamus pukus tike ut na sasana sukun no nuno sana ngas i halon ie sukun ra minat. Ma ina tagure no ngas hobi be God nage tale ura sungsuge leise kike ra haleng na sana tintalen.
+ 5:2 Matiu 6:19 + 5:4 Lo 24:14-15 + 5:5 Luk 16:25 + 5:7 Lo 11:14; Jer 5:24 + 5:8 Rom 13:11-12; 1 Pita 4:7 + 5:11 KBk 34:6; Jop 1:21-22; 2:10; Sam 103:8 + 5:12 Matiu 5:34-37 + 5:14 Mak 6:13 + 5:15 Mak 16:18 + 5:17 1Kng 17:1; 18:1 + 5:18 1Kng 18:42-45 + 5:19-20 Galesia 6:1 + 5:19-20 Snd 10:12; 1 Pita 4:8