22
Iudas ga haut ura terter leise Jisas.
(Matiu 26:2-5; Mak 14:1-2,10-11)
No pana bung tano nian na Beret Pai Lale Laalet nong di ga kilam ie be no Nian na Sinakit ga hanawat hutate. Ma ira tamat ta ira pris ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga silsilihe tike bilai na ngas be di na ubu bing Jisas hohaam kinong di git burburte ira matanabar.
+Ma ne Satan ga sasoh tane Iudas nong di ga kilam bileng ie be Iskariot. Ma aie tikenong ta di ira sangahul ma iruo na bulu na harausur. Ma ne Iudas ga hana tupas di ra tamat ta ira pris ma ira lilie tano matana ubane tano tamat na hala na lotu. Ma di ga wowor tikai be Iudas na ter leise Jisas hohaam. Di ga laro pane ie ma di ga haut ura tamtabar ie ma ra barbarat. Io, Iudas ga haut bileng ma iga silsilihe tike bilai na ngas ura terter leise Jisas ta di ing be pata ta haleng na matanabar kaia.
Di ga tagure no Nian na Sinakit.
(Matiu 26:17-19; Mak 14:12-16)
+Io, no bung tano nian na Beret Pai Lale Laalet ga hanawat. Ma ta ikino bung ira Iudeia di git ububu bing bileng ira not no sipsip di nage en ura liklik kawase no bung na Sinakit. Io, Jisas ga ura tultule leise Pita ma ne Jon, igom tange ta dur horek: “Mur hana, mur nage tagure no Nian na Sinakit ura adait, dait nage ian.”
Ma dur ga tiri ie, “U sip be mir na tagure ie ha?”
10 Ma iga tange ta dur, “Ing be mur te lala tano taman, io, tike tunana i kapkap hanane tike poona taho na harsomane mur kaia. Mur na mur ie ma mur na lala tikai ma ie tano hala nong no tunana na hana lala kaia. 11 Ma mur na tange tano tunana nong a nuno tus no hala horek: ‘No tena harausur i ura nunure be i ham no katano tano hala nong aie ma mem ira nuno bulu na harausur, mem na en no Nian na Sinakit kaia?’ 12 Io, na tange hamanis tike katano ta mur, tuma nalu tano hala nong di te tagure ter. Mur na tagure no nian kaia.”
13 Io, dur ga hana leh dur gom hana lala tano tamat na taman. Dur ga nes bakut leh ira linge hoke Jisas ga tange ta dur. Io, dur ga tagure no adi Nian na Sinakit.
Jisas ga hamanis tano beret ma no wain ura halilik di tano nuno minat nong na hatutuno no sigar kunubus metuma hone God.
(Matiu 26:26-30; Mak 14:22-26; 1 Korin 11:23-25)
14 Be no pana bung ura nian ga te hanawat, Jisas ma ira nuno sangahul ma iruo na apostolo, di ga kis tikai ter tano teol na nian. 15 Ma ne Jisas ga tange ta di, “Aiou te manga sip be ni en ikin ra Nian na Sinakit tikai ma mu menalalie be ni kilingane ra ngunungut. 16 Io, iou hinawase mu, iou pa nile en habaling ikin ra nian tuk ter be no pipilaina ta ikin ra nian na hanawat puasa tano kingdom tane God.”
17-18 Io, Jisas ga kap leh no gingop na wain, igom tanga tahut tane God tana, ma iga tange, “Mu kap leh ikin mu nage palau harbasiane mu ma ie kinong iou tange ta mu, iou pa nile mame habaling ta wain tuk tano pana bung be no kingdom tane God na hanawat.”
19 Ma ne Jisas ga kap leh tike katano beret, iga tanga tahut tane God tana ma igom pidik ie. Io, iga palau ira nuno bulu na harausur ma ie ma iga tange ta di, “Ikin no tamaigu nong iou ter leise uta mu. Mu na en ie ura liklik kawase iou.”
20 Hobi iat mon namur tano nian iga tatik leh no gingop na wain igom tange, “Ikin ra gingop na wain i haruat ma no degu iou ni ter leise bia ie uta mu ura hatutuno no sigar kunubus metuma hone God.
21  +“Iesene mu nes baak, no lumana ikinong na ter leise ter iou, i rek tano ula teol na nian tikai ma iou. 22 Ma Nong a Turadi ie na hana ter tano nuno minat hoke no kunubus tane God. Iesene, maris ta ikino tunana nong na tur talur ie ma ina ter leise ie.” 23 Ma ira nuno bulu na harausur di ga hartiritiri baling nalamin ta di be nesi ta di na gil hobi.
No tamat na haruat ma no hansiksik.
(Matiu 20:25-28; Mak 10:42-45)
24  +Io, tike hargor ga hanawat nalamin ta di ra bulu na harausur be nesi ta di i tamat. 25  +Ma ne Jisas ga tange ta di, “Ira lilie ta dong ing pa dile Iudeia di la hatamat habaling di ma di la hanapu ira mes. Ma di la kilkilam habaling di be a ut na harharahut ta ira matanabar. 26  +Iesene waak mu lilik hobi. Na tahut be no tamat sakit ta mu na haruat ma no hansiksik, ma be nong i kure mu na haruat ma tike tultule. 27  +Ma nesi ta dur i tamat, nong i kis ter tano teol na nian be nong a tultule? Tutuno sakit, nong i kis ter tano hator. Iesene iou balik iou paile ngan hobi. Iou karek nalamin ta mu hoke tike tultule ta mu. 28 Ma nesi dong ing di te tur tikai ma iou ing be ira tirih ga hana tupas iou? Mu iat. 29 Hoke no Tamagu te ter tike kingdom tagu, iou bileng iou ni ter tike kingdom ta mu. 30  +Io, mu na ian ma mu na mamo tikai ma iou tano teol na nian tano nugu kingdom. Ma mu na kis ta ira kinkinis na tamat ura kurkure ira sangahul ma iruo na huntunana gar na Israel.
Jisas ga hinawas palai be Pita na harus ise ie.
(Matiu 26:33-35; Mak 14:29-31; Jon 13:37-38)
31 “Saimon, Saimon, God te bala ter ne Satan be na walar mu ura palpaleng harbasiane ira tahut ma ira sana hoke tikenong na ise haut ira pat na wit ura kapkap leise ira palna sukun ira patna. 32  +Iesene iou te sasaring utam be no num nurnur pai nale puko. Ma ing be nu lilik pukus nu hadades ira tasim.”
33 Iesene Pita ga tange, “Watong, iou taguro ter be ni hana tikai ma ugo kaia tano kunubus ma no minat!”
34 Jisas ga tange, “Pita, iou tange tam, no kareka pai nale ianga baak ma u te haitul a harus be paule nunure iou.”
No burwana be ira nuno bulu na harausur di na kap ra tirih.
35  +Ma ne Jisas ga tiri di, “Mu lik leh ikino pana be iou ga tule mu tano numu hinana ma pata ta raat, be ta barbarat, be ta pala lamas ta ira kaki mu ura harkios. Mu ga supi ta linge?”
Di ga babalu, “Pata.”
36 Io, Jisas ga tange ta di, “Ma kakarek be a mon barbarat ta mu, mu na kap. Ma mu na kap ira numu raat. Ma ing be pata numu ta sele na hinarubu, io, mu na suhurane ta kinasi mu, mu nage kul leh numu tikenong. 37  +Iou tange hobi ta mu kinong ira nianga tane God di ga pakat utagu i tange horek: ‘Di ga was pakur ie ma ira holmatau.’ Ikin ra nianga na hanawat tutuno kinong ira linge di ga pakat utagu di ura gilgil tus um.”
38 Ma ira bulu na harausur di ga tange, “Watong, nes, airuo sele na hinarubu karek.”
Ma ne Jisas ga tange, “Ite haruat mon ira numu nianga.”
Jisas ga sasaring tuma ra uladih Olip.
(Matiu 26:36-46; Mak 14:32-42)
39 Io, Jisas ga hanasur tano taman ma iga hana utuma tano uladih Olip hoke igit gilgil hobi. Ma ira nuno bulu na harausur di ga mur ie. 40 Ma iga me tange ta di, “Mu na sasaring waing pa mu nale puko be ta harwalar na tupas mu.” 41 Io, iga hana talur di u tapa dahine haruat ma tike turadi i tale be na gulumane tike hot. Iga saga bukunkek ma igom sasaring horek: 42 “Mama, ing be u sip, nu kap leise ikin ra tirih mekira ho iou nong i ura hinana tupas iou. Ma sene be waak u gil haruat tano nugu sinisip. Nu gil iat haruat tano num sinisip.” 43 Ma tike angelo metuma ra mawe ga harapuasa ter tana ma iga habalaraan ie. 44  A tamat na tirih ga ubal ie, io, iga manga sasaring dades ma iga mangason. Ma ira nuno tuo na mangason ga puko sur ukaia ra pu haruat ra de. * 45 Ma be iga tut leh mekaia tano katano iga sasaring iga hana tupas habaling ira nuno bulu na harausur. Iga nes leh duhat ma kanaia duhat ga kumkubabo kinong ira nuduhat tapunuk ga manga hasumsumela duhat. 46 Ma iga tange ta duhat, “Mohot kubabo urah? I tahut be mohot na taman tut ma mohot na sasaring waing mohot pai nale puko be ta harwalar na tupas mohot.”
Iudas ga ter leise Jisas ta ira lilie.
(Matiu 26:47-56; Mak 14:43-50; Jon 18:3-11)
47 Io, be Jisas pai gale hapatam baak ira nuno nianga ma a tamat na matanabar gate hana tupas ie. Ne Iudas, tikenong ta di ira sangahul ma iruo ga lilie hanana ta di. Ma iga hana tupas Jisas ura haatne ie ma ra harmum. 48 Iesene Jisas ga tange tana, “Iudas, u ura terter leise Nong a Turadi ie ma ra harmum mon? Maris!”
49 Io, ma ing be dong ing di ga tiktikai hanana ma ie di ga nes be a mangana linge so ga ura hinanawat, di ga tange, “Watong, u sip be mem na harkato ma ra sele?” 50 Ma tikenong ta di ga kato kutus leise no talingana tano palpal na kata tano tultule tano tamat ta ira pris.
51 Iesene Jisas ga tange, “Waak um hokike!” Io, iga sigire no talingana no turadi ma iga halangalanga ie. 52 Ma kaia nalamin ta ira matanabar ira tamat na pris, ira lilie tano matana ubane tano hala na lotu tamat, ma ira tamat ta ira huntunana. Di gate hanawat ura palpalim kawase Jisas ma ne Jisas ga tange ta di, “Hoke balik be iou tike holmatau kaie mu ge kap hawat ira sele ma ira kapsil ura hanawan iou? 53 Ira kaba bungbung iou git tutur nalamin ta mu kaia ra hala na lotu ma pa mu gale walar ura palpalim kawase iou. Sene be kakarek um no numu pana bung. Karek no kadado te harkurai.”
Pita ga harus leise Jisas.
(Matiu 26:69-75; Mak 14:66-72; Jon 16:18,25-27)
54  +Io, di ga palim kawase Jisas di gom lamus leh ie utuma naramon tano hala tano tamat ta ira pris. Ma ne Pita ga murmur hanana tapa dahine. 55 Di ga halo tike eh nalamin tano hare tano hala. Ma ne Pita ga ret eh tikai ma di. 56  Ma tike tultule na haine ga nes leh Pita tano lulungo na eh. Iga nes dit ie gom tange, “Ikin ra turadi bileng ga tiktikai ma ie.”
57 Ma sene Pita ga harus ise ie horek: “Hainigu, iou paile nunure ie.”
58 Namur dahine tike mes ga nes ie, igom tange, “Augo bileng tikenong ta di.”
Pita ga tange, “Tasigu, iou pata!”
59 Ma namur dahine baling tike mes na turadi ga tange hadades be, “Tutuno sakit ikin ra turadi ga tiktikai ma ie kinong aie merasi Galili.”
60 Iesene Pita ga tange, “Tasigu, iou paile palai ta kike u tangtange!” Kaie iat mon baak iga iangianga, iga hadade no ingana no kareka. 61 No Watong ga talingane Pita gom nes dit ie. Io, Pita ga lik leh ikin ra nianga no Watong ga tange ter tana horek: “No kareka pai nale ianga baak ma u te harus leise ter iou aitul a pana.”
62 Io, iga hanasur ma ra tamat na tapunuk gom suah.
No kaunsil ta ira tamat tano lotu di ga kure Jisas.
(Matiu 26:63-68; Mak 14:61-65; Jon 18:19-23)
63 Ira turadi ing di ga nesnes mur Jisas di ga hasakit saasa tana ma di ga ububu ie. 64 Di ga kubus pulo ira iruo matana di gom tange, “Nu kilam tus be nesi ikinong te tut ugo!” 65 Ma di ga tange hagae ie ma ra haleng na mes na mangana nianga bileng.
66 Be igate malane um ira tamat ta ira huntunana, ira tamat ta ira pris, ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga kis hulungan. Ma di ga sel Jisas ukaia ra matmataan ta di. 67  +Ma di ga tange tana, “Ing be augo no Mesaia nu hinawase mem.”
Jisas ga tange ta di, “Ing be ni hinawase mu, pa mu nale nurnur tagu. 68 Ma ing be ni tiri mu, pa mu nale babalu. 69  +Iesene tur leh um kakarek, Nong a Turadi ie na kis tano tamat na kinkinis kaia tano kata na lumane God, no Dadeswana.”
70 Ma dong bakut di ga tiri be, “Io kaie, no natine God ugo?”
Iga babalu be, “Ing be mu tange hobi, mu takados.”
71 Io, di ga tange um, “Pa dait le supi ter habaling um ta tikenong be na hinawase dait utana! Dait iat, dait te hadade leh tano hono.”
+ 22:3 Jon 13:2,27 + 22:7 KBk 12:1-27 + 22:21 Sam 41:9; Jon 13:21-22 + 22:24 Luk 9:46 + 22:25 Matiu 20:25-27; Mak 10:42-45 + 22:26 Matiu 23:11; Mak 9:35 + 22:27 Jon 13:12-15 + 22:30 Matiu 19:28 + 22:32 Jon 17:15 + 22:35 Luk 9:3; 10:4 + 22:37 Ais 53:12 * 22:44 Ira iruo buturkus 43 ma 44 dur panim ta ari tuarena pakpakat. + 22:54 Sam 31:11 + 22:67 Jon 3:12 + 22:69 Apostolo 7:56