24
Jisas ga tut hut sukun ra minat.
(Matiu 28:1-8; Mak 16:1-8; Jon 20:1-8)
Ra Sade ra mala bungbung duhat no kaba haine duhat ga kap hawat ira waiwai ing duhat gate tagure. Ma duhat ga hana ukaia tano midi. Io, duhat ga nes be di gate pulukane leise no hot tano matana no midi. Sene be duhat ga lala duhat pai gale nes no palatamai ne Jisas. Ma ing be duhat ga lilik uta ikin ra linge, kaie iat mon airuo tunana dur ga tur huat ter ta duhat. Ma ira kinasi dur ga laklakituan hora hile. Ira haine ga manga burut kaie duhat gom tudu ma ira matmataan ta duhat utusu napu tano pu. Iesene ira iruo tunana dur ga tange ta duhat, “Ura biha mohot silsilihe no lilona nalamin ta ira minat? +I panim kira. Ite taman tut hut sukun no minat! Na tahut be mohot na lik leh ira nuno nianga ing iga kis tikai ma mohot tusu Galili. Iga tange horek: ‘Da ter leise Nong a Turadi ie ta ira luma di ira ut na sana. Da tut ie tano ula kabai ma tano aitul a bung na tut hut baling.’ ” Io, ing duhat ga hadade duhat ga lik leh ira nuno nianga.
Ma be duhat ga tapukus baling mekaia ra midi duhat ga hinawase ira sangahul ma tike na bulu na harausur ma ira mes ta kakarek ra linge bakut. 10 Duhat ne Maria me Magadalen, Ioana, Maria no etna ne Jemes ma ari bileng dong ing di ga hinawase ira apostolo. 11 Iesene pa di gale nurnur ta ira haine kinong di ga lik be a linge bia kike ra nuduhat nianga. 12 Ma ne Pita balik ga taman tut ma iga hilo ukaia hono midi. Iga tudu sur iga nes leh ira katano mol sene kaia napu. Io, iga hana sukun ikino katano gom manga lilik uta ikin ra linge. *
Jisas ga harapuasa ter ta ira iruo turadi tano ngas u Emaus.
13 Ma ta ikino bung airuo ta di ga hanana utusu tike taman di kilam ie be Emaus, haruat ma ra sangahul ma tike na kilomita metuma Ierusalem. 14 Ma dur ga wowor tikai hanana uta ira linge bakut ing iga hanawat. 15 Be dur ga harianga hanana ta dur, Jisas iat ga hanawat tupas dur ma iga tiktikai hanana ma dur. 16 Iesene pa dur gale petlaar ura nesnes kilam ie.
17 Io, iga tiri dur, “Mur woworane ra so ing mur tiktikai hanana?”
Io, dur ga tur matien, ma ira iruo matmataan ta dur ga nanaas marmaris. 18 Ma tikenong ta dur, a hinsana Kiliopas ga tiri ie, “Augo sene mon ta ira wasire tuma Ierusalem paule nunure ira linge ing i hanawat kakarek ra bar bung?”
19 Io, iga tiri ie, “A linge so?”
Dur ga babalu be, “Ira linge utane Jisas merasi Nasaret. Ikin ra turadi a tangetus ie. Ira nuno nianga ma ira nuno pinapalim ga dades ra matmataan tane God ma ira matanabar bileng. 20 Ira tamat ta ira pris ma ira mes na lilie di ga ter leise ie be na tur ra harkurai. Ma di ga kure be na mat. Kaie di gom tut ie tano ula kabai. 21  +Ma mem ga kis na balaraan ter be aie iat nong na halangalanga ise Israel. Ma a mes na linge bileng te hanawat. Aitul a bung te sakit ing di ga tut ter ie tano ula kabai. 22 Ma ari ta ira numem haine duhat manga hakarup mem. Duhat hana ter tano midi katiak ra mala bungbung. 23 Sene be duhat paile nes no palatamaine. Ma duhat me hinawase mem be duhat nes tike ninanaas na tanuo ma airuo angelo dur tange be ite lon baling. 24  +Io, ari ta ira numem harwis di ge hana ter tano midi ma di nes leh ira linge hoke ira haine duhat tange. Ma aie, pa dile nes ie.”
25 Io, Jisas ga tange ta dur, “Hohaam be mur paile palai ma mur haralis ura nurnur ta ira nianga ta ira tangetus? 26  +Tutuno sakit no Mesaia ga ura kapkap iat kakarek ra ngunngutaan nalalie be na lala tano minamar tana.” 27  +Ma ne Jisas ga hapalaine dur uta ira linge utana ing i kis naramon ta ira pakpakat tane God, haburuana tane Moses ma ira nianga ta ira tangetus.
28 Ma ing be duhat ga hanawat hutate tano taman dur ga ura hinana ukaia, iga palai be Jisas ga ura hinana harsakit. 29 Iesene dur ga saring hadades ie, dur gom tange, “Nu kis tikai ma mir kinong a matarahien tuei um.” Io, iga lala ura kinkinis tikai ma dur.
30 Ma be iga kis ter tano teol na nian iga kap leh tike katano beret, igom tanga tahut utana, iga pidik ie, igom palau dur ma ie. 31 Io, ira nudur lilik ga hanawat palai ma dur ga nes kilam ie. Ma ne Jisas ga panim sukun dur. 32 Io, dur ga harianga ta dur be, “Tutuno sakit i karwas ira tinga der be iga haianga hanane der tano ngas ma be iga papos ira pipilaina ta ira pakpakat tane God ta der.”
33-34  +Kaie iat mon dur ga taman tut dur gom tapukus baling utuma Ierusalem. Ma dur ga hana tupas ira sangahul ma tike na bulu na harausur tikai ma ari mes. Di ga kis hulungan ter ma di ga tangtange be, “I tutuno! No Watong te tut hut baling ma ite harapuasa tane Saimon.” 35 Io, kike ra iruo dur ga hinawas ta ira linge tano ngas ma be dur ga nes kilam ie hohaam ing iga pidik no katano beret.
Jisas ga harapuasa ta ira nuno bulu na harausur.
36 Ma ing be di ga iangianga baak uta kike ra linge Jisas iat ga tur huat nalamin ta di gom tange ta di, “A malum ta mu.”
37  +Io, di ga karup ma di ga burut. Di ga lik be di ga nes tike tabaran. 38 Ma iga tange ta di, “Urah mu ngaangel? Ma mu lilik iriruo urah? 39  Mu na nes ira lumagu ma ira kakigu. Iou iat mon. Mu na sigire iou ma mu nage palai. Pata ta surno ma ta palatamaine tike tanuo hoke mu nes ira surugu ma no palatamaigu.”
40 Be iga tange ter hobi iga hamanis ira lumana ma ira kakine ta di. 41 Ma pai gale tale baak di be di na nurnur tana kinong di ga hung ma ra gungunuama ma ra kinarup. Io kaie, Jisas ga tiri di, “Taitus da linge kanaia ura enen?”
42 Io, di ga tabar ie ma tike subana aen i moso ter. 43 Iga kap leh ie igom en ie ra matmataan ta di. 44  +Ma iga tange ta di, “Karek ra mangana linge iou ga hinawase mu ine ing iou ga kiskis tikai ma mu. Iou ga hinawase mu be ira linge bakut da gil tus ing di ga pakat utagu naramon ta ira harkurai tane Moses, ira nianga ta ira tangetus, ma tano Buk na Ninge.”
45 Io, iga papos ira nudi lilik be di nage palai ta ira pakpakat tane God. 46 Iga tange ta di horek: “Di ga pakat ie be no Mesaia na kilingane ra ngunngutaan ma ina tut hut sukun ra minat tano aitul a bung. 47 Ma da harpir ta ira huntunana bakut tano ula hanuo, haburuana kira Ierusalem, be ira matanabar di na lilik pukus ma ne God na lik luban leise ira nudi sana tintalen. 48  +Mu te nes kakarek ra linge ma mu na hinawas. 49  +Iou ni tule hawat no linge ta mu nong no Tamagu ga kukubus ura utana. Iesene mu na kis kawase ter ie kira ta ikin ra taman tuk be no dades metuma nalu na burung mu.”
God ga kap haut Jisas utuma ra mawe.
50 Ma be iga lamus hasur di utusu Betani iga tatik ira lumana gom idane di. 51 Ma ing be iga haidane baak di, God ga kap haut ie utuma ra mawe. 52 Io, di ga lotu tupas ie ma di ga tapukus ma ra tamat na gungunuama utuma Ierusalem. 53 Ma di ga hanana hait ukaia tano hala na lotu tamat ma di ga pirpirlet God.
+ 24:6 Luk 9:22 * 24:12 Buturkus 12 i panim ta ari tuarena pakpakat. + 24:21 Luk 19:11; Apostolo 1:6 + 24:24 Jon 20:3-10 + 24:26 Luk 9:22 + 24:27 Sam 22:1-21; Ais 53 + 24:33-34 1 Korin 15:4-5 + 24:37 Matiu 14:26 + 24:44 Luk 9:22 + 24:48 Jon 15:27; Apostolo 1:8 + 24:49 Jon 14:16; 15:26; Apostolo 1:4