9
Jisas ga tule ira nuno bulu na harausur tano nudi pinapalim.
(Matiu 10:9-15; Mak 6:8-11)
Be Jisas ga tato hulungan ira sangahul ma iruo na bulu na harausur iga ter no dades ta di be di na harkurai ta ira sana tanuo ma ta ira humangana minaset, waing di nage tule hasur leise ira sana tanuo ma di nage kap leise ira mangana minaset. Iga tule di be di na harpir utano kingdom tane God ma be di na halangalanga ira ina minaset. +Iga tange ta di, “Pa mu nale kap ta linge tano numu hinana. Waak ra buko, raat, nian, be ta barbarat. Ma waak mu kap ta harkios. Ma be mu lala ter tike hala mu na kis ter kaia tuk ter be mu na hana talur ikino taman. Ma be pa dile bala leh mu tike taman, io, be mu hanana leh talur ikino taman mu na hatidir leise ter ira pulungar ta ira lapara kaki mu. Mu na gil hobi waing na hakilang di tano sana tintalen di gil ter ie ta mu.”
Io, di ga hana leh ma di ga hanana harbasie ta ira tamtaman. Di ga harpir utano tahut na hininaawas ma di ga halangalanga ira matanabar ta ira katano bakut.
Herot ga ngangao tane Jisas be nesi ie.
(Matiu 14:1-2; Mak 6:14-16)
+Ma ne Herot no tamat na ut na harkurai ga hadade uta kakarek ra linge. Ma iga manga ngangao kinong ari matanabar ga tangtange be Jon gate lon huat baling talur ra minat. Ma ari mes di ga tangtange be Elaija gate harapuasa. Ma ari di ga tangtange be tike tangetus menalalie sakit gate lon baling. +Iesene Herot ga tange, “Aiou ga kut do ne Jon. Io kaie, nesi baling ikin iou hadade ira nianga utana?” Io, iga walar be na nes Jisas.
Jisas ga tabar ira liman na arip.
(Matiu 14:13-21; Mak 6:32-44; Jon 6:5-13)
10 Be ira apostolo ga tapukus baling di ga hinawase Jisas uta ira pinapalim di gate gil. Ne Jisas ga lamus leh di ma di ga tikai ma ie, di sene mon, ukaia tike taman di ga kilam ie be Betsaida. 11 Sene be no tamat na matanabar ga ser leh utano nuno hinana, di gom mur ie. Iga bala leh di ma iga iangianga ta di utano kingdom tane God. Ma iga halangalanga dong ing di ga supi ter tikenong be na halon di.
12 Iga matmatarahien um ma ira sangahul ma iruo ga hana tupas Jisas, di ga tange tana, “Tule leise kike ra haleng na matanabar be di na hana ukaia ta ira taman hutate kinong dait kis ter kira ra malukapa. Di nage kap nian ma ira katano ura ninohon.”
13 Io, Jisas ga balu di, “Mu iat, mu na tabar di.”
Ma di ga balu ie, “A liman na katano beret ma airuo aen mon karek mem bul ter. Da hana dak dage kul nian baling uta ikin ra tamat na matanabar?” 14 Di ga tange hobi kinong a liman na arip na tunana kike di ga kis ter.
Iesene Jisas ga tange ta ira nuno bulu na harausur, “Mu hakisi di a limliman sangahul ta ira matanabar.” 15 Io, ira bulu na harausur di ga gil hobi ma ira matanabar bakut di ga kis napu. 16 Jisas ga kap ira liman na katano beret ma ira iruo aen, igom tadeng utuma ra mawe, ma igom sasaring uta ira nian. Iga pidik ira beret ma iga ter tikane ma ira aen ta ira bulu na harausur di gom palau no tamat na matanabar. 17 Di bakut di ga ian di gom hahos. Ma ira bulu na harausur di ga sangan ra sangahul ma iruo na kalot ma ira subanaa dong ing di ga en subaan.
Pita ga tange hapuasne be Jisas aie no Mesaia.
(Matiu 16:13-16; Mak 8:27-29)
18 Tike pana Jisas ga saasaring kumaan ma ira nuno bulu na harausur sene mon tikai ma ie. Ma iga tiri di be, “Kike ra tamat na matanabar di la tangtange be nesi iou?”
19  +Di ga balu ie be, “Ari di tange be Jon no ut na baptais, ma ari be no tangetus Elaija dak, ma ari iat bileng be ta tikenong ta ira mes na tangetus menalalie sakit te lon baling.”
20  +Io, iga tiri di, “Ma mu, mu tange be nesi iou?”
Io, Pita ga balu ie, “Augo no Mesaia iat gar tane God.”
21 Iesene Jisas ga hakatom hadades di be waak di hinawase ta tikenong ta ikin.
Nu pusak no num kabai.
(Matiu 16:21-28; Mak 8:31—9:1)
22  +Io, Jisas ga tange, “Nong a Turadi ie na kilingane ra haleng na harubaal. Ma ira tamat, ira tamat na pris, ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses di na harus leise ie ma da ubu bing ie. Iesene tano aitul a bung menamur God na hatut habaling ie.”
23  +Io, iga tange ta di bakut, “Ing be tikenong i u ra murmur iou, na mat ira num sinisip ta ikin ra ula hanuo. Ira kaba bungbung nu pusak no num kabai ma nu mur iou. 24  +Iou tange hobi kinong nesi ta tikenong i lik hatamat sene mon no nuno nilon, pai nale hatur kawase no nuno nilon tutuno. Iesene be nesi ta nong i bala ter no nuno nilon ura utagu na hatur kawase um no nuno nilon tutuno. 25 Ma ina hatahutne tikenong hohaam, be na tinane ikin ra ula hanuo bakut sene be na ber tano nuno nilon tutuno inage hana sukun ie? 26  +Be ta tikenong i harus ise iou ma ira nugu nianga, io, namur Nong a Turadi ie na harus leise ie be na hanawat ma no minamar tana tikai ma no minamar tano nuno Mama ma ira halhaaliena angelo. 27 Mu hadado baak! Tari ta mu kakarek pai nale mat tuk ter be mu na nes no kingdom tane God.”
Jisas ga ries.
(Matiu 17:1-8; Mak 9:2-8)
28 Iga hutate be na liman ma itul na bung menamur ta ikin ra nianga ma ne Jisas ga lamus Pita, Jon, ma ne Jemes tikai ma ie. Ma duhat ga hana utuma tike uladih ura sinsaring. 29 Ma be iga saasaring no matmataan tana ga murarang ma ira nuno sigasige ga hilahile hora hile. 30 Ma kaie iat mon airuo turadi dur ga wowor ma ie, ne Moses dur ma ne Elaija. 31  +Dur ga hanawat ma ra tamat na minamar ma duhat ga wowor ma ne Jisas utano nuno hinana sukun ikin ra ula hanuo nong ga hutate be na gil ie tuma Ierusalem haruat tano sinisip tane God. 32  +Pita ma ira nuno iruo harwis duhat ga manga sumsumela. Sene be duhat ga nanaas ter duhat gom nes no minamar tana ma ira iruo tunana bileng ing dur ga tur tikai ter ma ie. 33 Ma be ira iruo tunana dur ga ura hinana sukun Jisas, io, Pita ga tange tana, “Nugu Watong, i bilai ing mehet kis kira. I tahut be mehet na gil aitul a palpalih, tikenong a num, tikenong tane Moses, ma tikenong tane Elaija bileng.” Pita pai gale nunure be aso kike iga tangtange.
34 Io, ma be iga iangianga baak a bahuto ga hanawat gom pulus di ma duhat ga burut ing be no bahuto ga burung duhat. 35  +Ma a ingana tikenong ga ianga huat naramon tano bahuto gom tange, “No natigu ikin nong iou te gilamis ie. Mohot na hadade ie!” 36 Ma be ira nianga ga pataam duhat ga nanaas ma ne Jisas sene um. Ma ira itul a bulu na harausur duhat pai gale hinawase ta tikenong ta ikino pana bung ta ira linge duhat gate nes.
Be ira nuno bulu na harausur pai gale tale, Jisas ga hasur leise tike sana tanuo tano bulu.
(Matiu 17:14-18,22-23; Mak 9:14-27)
37 Tano bung menamur be duhat ga hanasur metuma ra uladih a tamat na matanabar ga harsomane Jisas. 38 Ma tike tunana nalamin ta ira matanabar ga tato, “Tena harausur, maris, iou saring ugo be nu nes baak no natigu kinong a bulukasa ie! 39 A sana tanuo la ububu ie ma kaie iat mon ila kupkup mimisien. Ila raprapusane ie napu ma ra buse la sursur tano hono. Ila manga hagae ie ma pai nale sur leh haiah. 40 Iou ga manga saring ira num bulu na harausur be di na hasur leise ie iesene pa di gale petlaar.”
41 Jisas ga babalu be, “Mu ira sana matanabar katiak, pa mu le nurnur urah? Maris! Pa nile kis lawas tikai ma mu kira napu ura harahut mu waing mu nage nurnur. Io, lamus no natim ukira.”
42 Ma be no bulu ga hananawat, no sana tanuo ga rapusane ie tano pu igom ubu hababa ie. Iesene Jisas ga ngaluane no sana tanuo igom halangalanga no bulu ma iga ter leise habaling ie tano nuno mama. 43 Ma di bakut di ga karup tano tamat na dades tane God.
No kinarup ta ira matanabar ga hanana baak uta ira mangana linge Jisas ga gil ma ne Jisas ga tange ta ira nuno bulu na harausur horek: 44  +“Mu hadade timaan karek iou ura tangtange ta mu. Da ter leise Nong a Turadi ie ta ira luma di ira turadi.” 45  +Iesene pa di gale palai ta ikin ra nianga. Iga kis mun ta di kaie pa di gomle nunure kilam ie. Ma di ga burut be di na tiri ie utana.
Nesi i tamat tutuno ma nesi a nudait harwis ie?
(Matiu 18:1-5; Mak 9:33-40)
46  +Ira bulu na harausur di ga hargor be nesi ta di i tamat. 47 Ma ne Jisas ga nunure ira nudi lilik kaie igom lamus leh tike not no bulu iga hatur ie hutate tana. 48  +Io, iga tange ta di, “Ing be nesi ta nong i bala leh kin ra not no bulu kinong i nunure be iou sip hobi, io, i bala leh iou bileng. Ma be nesi i bala leh iou, i bala leh bileng nong ga tule iou ukira. Io, nesi nong i hansiksik nalamin ta mu bakut, aie no tamat sakit.”
49 Ma ne Jon ga tange, “Nugu Watong, mem ga nes tupas tikenong ga hasur ise ira sana tanuo ma no hinsam. Ma mem ga tigel ie kinong pai lale murmur dait.”
50  +Iesene Jisas ga tange tana, “Waak mu tigel ie kinong be tikenong paile malok ta mu, a numu harwis ie.”
Ira Samaria di ga malok ise Jisas.
51 Be igate hutate no pana bung be God na kap haut ie utuma ra mawe, Jisas ga bul hadades no nuno lilik be na hana utuma Ierusalem ma igom tur leh ura hinana ukaia. 52 Ma iga tule hanalalie ari turadi na kap nianga. Ma di ga lala tike taman gar na Samaria ura tinaguro utane Jisas. 53 Ma ira matanabar mekaia pa di gale bala leh ie kinong di ga nunure be iga hanana utuma Ierusalem. 54  +Be Jemes ma ne Jon ira iruo bulu na harausur dur ga nes hobi, dur ga tiri ie, “Watong, hohaam, u sip be mir na tato hasur ra eh metuma ra mawe ura haliare di?” 55 Iesene Jisas ga talingane dur ma iga ngaluane dur. 56 Io, di ga hana ter tike mes na taman.
Be tikenong i sip be na mur Jisas, na waak kapis ira mes na linge bakut.
(Matiu 8:19-22)
57 Ma be di ga hanana na ngas tikenong ga tange tane Jisas be, “Aiou ni murmur ugo ta ira katano bakut ing nu hanana kaia.”
58 Jisas ga balu ie, “Ira raia na pep, nudi mon katano na munmun, ma ira mon tuma ra mahuo, a nudi mon pawas. Iesene be Nong a Turadi ie, pata ta ngasiana tus.”
59 Ma ne Jisas ga tange ta tike mes na turadi, “Nu mur iou.”
Ma iga balu ie, “No Watong, nu haut ise baak iou be ni hana, nige bus no nugu mama.”
60 Jisas ga tange tana, “Nu waak ter ira minat be di na gil ira linge ing a mon minat ine. Ma nu hana ma nu harpir tano kingdom tane God.”
61  +Ma tike mes balik ga tange, “Watong, iou ni mur ugo, iesene nu haut ise baak iou be ni tapukus nige nes te baak ira hinsaagu.”
62 Jisas ga tange tana, “Nong i ura murmur iou ma i taltalingan tapukus, io, paile haruat ura pinapalim tano kingdom tane God.”
+ 9:3 Luk 10:4-11 + 9:7 Matiu 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19 + 9:9 Luk 23:8 + 9:19 Luk 9:7-8 + 9:20 Jon 6:68-69 + 9:22 Luk 9:44; 18:32-33 + 9:23 Matiu 10:38; Luk 14:27 + 9:24 Matiu 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25 + 9:26 Matiu 10:33; Luk 12:9 + 9:31 Luk 9:22 + 9:32 2 Pita 1:16-18 + 9:35 Luk 3:22 + 9:44 Luk 9:22 + 9:45 Luk 18:34 + 9:46 Luk 22:24 + 9:48 Matiu 10:40 + 9:50 Matiu 12:30; Luk 11:23 + 9:54 2Kng 1:9-16 + 9:61 1Kng 19:20