15
Di ga tung Jisas kaia hone Pailat.
(Matiu 27:1-2,11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)
+Be igate malane um ira tamat na pris, ira tamat ta ira huntunana, ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses, ma ira kaunsil bileng di ga kis hulungan be di nage hanawat ma tike lilik. Ma be di ga kubus ira lumane Jisas di ga lamus ter ie tane Pailat. Ma ne Pailat ga tiri ie, “Augo no king nudi ira Iudeia?”
Jisas ga balu ie, “A num nianga iat!”
Ma ira tamat na pris di ga tung ie ma ra haleng linge. Io, Pailat ga tiri habaling ie, “Pata num ta nianga ura balbalu di? Nes, a haleng linge di tung ugo me.”
+Iesene Jisas baling pai gale babalu. Ma ne Pailat ga karup gom ngangao.
Pailat ga kure Jisas haruat ta ira sinisip ta ira matanabar.
(Matiu 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39—19:16)
Nudi tintalen ira Iudeia be ta ira kaba Nian na Sinakit bakut, da hasur leise tike turadi mekaia ra hala na harpadano. Aie mon nong ira matanabar di saring leh ie. Tike tunana, no hinsana ne Barabas, di ga bul halala ter ie ra hala na harpadano tikai ma ira turadi ing di bileng di ga harubu bingibing ma dong ing di ga kure ira Iudeia. Ma ira matanabar di ga hana hut utuma hone Pailat di gom saring ie be na halangalanga leise tikenong uta di, tikenong ta dong ing di ga hiis kawase ie naramon tano hala na harpadano hoke at Pailat git gilgil. Pailat ga tiri di, “Mu sip be iou ni hasur leise no king numu ira Iudeia?” 10 Iga tiri hobi kinong iga nunure ter at mon be ira tamat na pris di ga lilik saasa ter tane Jisas, kaie di gom ter leise ie tana.
11  +Ma sene be ira tamat na pris di ga hagut ira matanabar be di na hait ne Pailat be na hasur leise ne Barabas ma waak ne Jisas. 12 Io, Pailat ga tiri di, “Aiou ni bihane um ikin ra tunana mu kilam ie be no king numu ira Iudeia?”
13 Ma di ga kakongane utuma ho ie ma di ga tange, “Da tut ie tano ula kabai!”
14 Pailat ga tiri habaling di, “Mu tange hobi urah? A mangana nirara so ite gil ter?”
Ma sene ikin ra pana di ga manga kakongane balik, di gom tange, “Da tut ie tano ula kabai!”
15 Pailat ga hasur leise ter ne Barabas ta ira matanabar waing di nage laro. Io, iga tule ter Jisas ta ira nuno umri di gom dangat ie. Ma di gom waak leise ter ie ta di be di na tut ter ie tano ula kabai.
Ira umri di ga manga hasakit tane Jisas.
(Matiu 27:27-31; Jon 19:2-3)
16 Ira umri di ga lamus leh Jisas ukaia tike katano tano tamat na hala tane Pailat, io, di ga tato hulungan ira umri. 17 Di ga hasigam ie ma tike dardarana mol i haruat ta ira watong, io, di ga hirisane ira tigatige hoke tike balaparik, di gom hakukuho no uluno ma ie. 18 Io, di ga haianga leh ie hoke di la gilgil ta ira king. Di ga tange tana, “Mem urur tam, king gar na Iudeia!” 19 Di ga laulawat no uluno ma tike raam, ma di ga iamiabis bileng ie. Di ga saga bukunkek menalalie tana hoke be di urur tana. 20 Namur be ira umri di gate hasakit ter tana di ga kap leise no dardarana mol tana di gom hasigam habaling ie ma ira kinasine iat. Io, di ga lamus hasur um ie ura tutut ter ie tano ula kabai.
Di ga tut ter Jisas tano ula kabai.
(Matiu 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
21  +Tike tunana me Sairin no hinsana ne Saimon, a mama tane Aleksanda ma ne Rupas ie. Saimon ga hana sakit mon kaia metua nataman tano taman, ma di ga sunang ter ie be na kap leh balik no kabai tane Jisas. 22 Di ga lamus haut ter Jisas tano katano di kilam ie be Golgota (no pipilaina be, no taman na ula turungan.) 23 Io, di ga tuluse ra wain tane Jisas be na mame. Ikino wain di gate hul hurusane pakur ter ma ra tirine tike dahe ura bing ngunngutaan. Iesene Jisas pai gale mame ie. 24  +Io, di ga tut ter um Jisas tano kabai. Be di gate gil ter hobi, di ga papaus ma ra satu ura nunure leh be nesi na kap leh garim ta ira kinasine Jisas.
25 Io, a liman ma ihet na pana bung ra malane kaie di ga tut ter Jisas tano ula kabai. 26 Ma ira nianga bileng di ga tung ie me, di ga bul tano nuno kabai. Ira nianga di ga pakat, horek: “No king gar na Iudeia.” 27 Ma di ga tut ter bileng airuo holmatau ter ra iruo mes na kabai, tikenong tano kata na lumana ma tikenong tano kesa na lumana. 28  +[Ma i hatutuno no nianga tane God ing di ga pakat horek: “Di ga was tikane ie ma ira ut na laka harkurai.”]
29  +Dong ing di ga hana sakit kaia di ga laulawaa ul ter tane Jisas ma di ga tangtange hagae ie horek: “Aha, augo ing u ga tange be nu dure no tamat na hala na lotu ma nu gil habaling mon ie ta itul a bung. 30  Hanasur mekaia ra ula kabai waing nuge halon habaling ugo.”
31 Ma ira tamat na pris ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga hasakit bileng tane Jisas hobi, ma di ga tange habaling at ta di, “Iga halon ira mes, ma sene paile tale be na halon habaling at ie. 32 Be aie no Mesaia, no king gar na Israel, i tahut be na hanasur at kakarek mekaia ra ula kabai waing dait nage nes ie ma dait nage nurnur tana.” Ma ira iruo ing di ga tut ter dur ta ira iruo kabai hutate tana, dur bileng, dur ga tange hagae ie.
Jisas ga mat.
(Matiu 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
33 Io, no hanuo ga kadado haburuana leh ra sangahul ma iruo na pana bung ra tingana kasasa tuk ter ra aitul a pana bung ra matarahien. 34  +Ma ra aitul a pana bung um ra matarahien Jisas ga kakongane ma iga tange, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?”, no pipilaina horek: “No nugu God, no nugu God, ura biha be u te hana sukun iou?”
35 Be ari ing di ga tur ter hutate kaia di ga hadade ie, di gom tange, “Hadade ie, ite taato ne Elaija.” 36  +Ma tikenong ta di ga hilo gom hahung tike gurgurun tes ma ra wain igom suk ter ie tike sila dahe, io, iga songore haut ie be Jisas na dup ie. Io, iga tange, “Tur baak, dait na nes baak be Elaija na hanawat ura laplapus hasur ie be pata.”
37 Ma be Jisas ga kup tamat ter um iga pataam no mansunguno.
38 Ma no tamat na mol nong di git balo kutus ter no tamat na hala na lotu ma ie iga tamadiris hairuo, haburuana leh metuma nalu utusu muk napu. 39 Ma no tamat na umri ta tike matana ubane ga tur ter mon menalalie tane Jisas. Be iga hadade ing ne Jisas ga manga kup hobi, ma be iga nes bileng ing Jisas ga mat hobi iga tange, “Tutuno sakit, a natine God at ikin ra turadi!”
40  +Ari haine di ga tur ter tapa dahine ma di ga ngokngok ta ira linge ing iga hananawat. Maria nong me Magadalen ga tur ter kaia tikai ma ne Maria no makai tane Ioses dur ma ne Jemes no bulumenamur. Duhat ma ne Salome, duhat ga tur tikai ter ma di ira haine. 41 Tano pana bung be Jisas ga kis Galili, kakarek ra aitul a haine duhat git murmur ie ma duhat git harahut ta ira nuno sunupi. Ma a haleng na mes na haine bileng ing di ga saate hawat ie utuma Ierusalem, di ga kis ter kaia.
Di ga hatur no palatamaine Jisas tano midi.
(Matiu 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
42-43 Be igate matarahien ra bung liman, ing ira Iudeia di la tangtaguro pane no Bung na Sinangeh, no bung menamur, io, Iosep me Arimatia ga balaraan ter gom hana ter tane Pailat gom saring leh no tamaine Jisas. Ma ne Iosep aie tike tamat tano kaunsil ma aie at bileng ga kiskis kawase no kingdom tane God. 44 Pailat ga karup ing iga hadade be ne Jisas gate mat at mon. Iga tato hawat no tamat na umri tano matana ubane iga me tiri ie be Jisas gate mat be pata. 45 Ma be no tamat na umri gate hinawase ter Pailat be ne Jisas at gate mat, Pailat ga haut ise ter no tamaine Jisas tane Iosep. 46 Io, Iosep ga kap leh ie metuma ra ula kabai, igom hirisane ie ura pulpulus ie ma tike lawas na ponponiana mol nong igate kul ter ie. Io, iga bul halala ie ta tike midi. No midi di gate gil ngasian ter ie tano papara hot. Io, namur iga pulukane bat no matana hot ma tike tamat na hot. 47 Ma ne Maria me Magadalen ma no maurana, no makai tane Ioses, dur ga nes ter ing di ga hainoh Jisas kaia.
+ 15:1 Luk 22:66 + 15:5 Ais 53:7; Mak 14:61 + 15:11 Apostolo 3:13-14 + 15:21 Rom 16:13 + 15:24 Sam 22:18 + 15:28 Ais 53:12 + 15:29 Sam 22:7; 109:25; Mak 14:58 + 15:34 Sam 22:1 + 15:36 Sam 69:21 + 15:40 Luk 8:2-3