2
Be Jisas ga halangalanga tike pengpeng, iga hamanis be i haruat ura sungsuge leise ira sana tintalen.
(Matiu 9:1-8; Luk 5:17-26)
Ma be a bar bung gate sakit Jisas ga hanawat ukaia tano nuno taman Kapeneam. Ma ira matanabar di ga hadade be i ruma ra hala. Kaie a haleng na matanabar sakit di ga hanawat hulungan kaia igom pata ta mahuo leh mekaia naramon utusu muk nataman. Ma ne Jisas ga harpir ma no nianga tane God tupas di.
Io, ma aihet na turadi duhat ga kap hawat tike pengpeng ukaia hone Jisas. Iesene duhat pai gale haruat be duhat na hana hutate ma no pengpeng ukaia hone Jisas kinong a haleng na matanabar sakit. Io, duhat ga tatik leise ari katano tano ula hala menalu tane Jisas. Ma be no mauho ga haruat duhat ga haruh hasur no pengpeng ma no nuno kunuban. Be Jisas ga nes ira nuduhat nurnur, iga tange tano pengpeng, “Tasigu, ira num sana tintalen ite pataam.”
Ma ari tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga kis ter kaia ma di ga liklik kumaan ta ira tinga di horek: “I tange hobi urah? I tange hagae God! Pata ta turadi i le haruat ura sungsuge leise ira sana tintalen; God sene mon!”
Ma ne Jisas ga hamaan kilam ira nudi lilik igom tange, “Ira numu lilik paile takados. Garum ta dur i malus? I malus be ni tange tano pengpeng be ‘Ira num sana tintalen ite pataam,’ be i malus be ni tange, ‘Tut, kap leh no num kunuban ma nuge hana’? 10-11 Iesene iou ni hapalaine mu be Nong a Turadi ie i hatur kawase no dades ura sungsuge leise ira sana tintalen kira ra ula hanuo.” Io, iga tange tano pengpeng, “Aiou tange tam, taman tut, kap leh no num kunuban ma nu hana ukaia ra ngasiam.”
12 Io, no turadi ga tut gom tatik leh no nuno kunuban ma iga hana leh ra matmataan ta di bakut. Ma di bakut tiketike di ga karup ma di ga pirlet God di gom tangtange, “Dait pai lale nesnes ta tike linge ho ikin.”
Jisas ga tato di ura lilik pukus ing di palai be di sana.
(Matiu 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Io, Jisas ga baling ukaia ra gagene no tamat na taho kis Galili. A haleng na matanabar di ga hanana tupas ie ma ne Jisas ga hausur di. 14 Ma be iga hana sakit iga nes Lewi no natine Alipaio ga kis ter tano hala na kap takis. Ma ne Jisas ga tange tana, “Mur iou!” Ma ne Lewi ga taman tut ma iga mur ie.
15 Namur, be Jisas ma ira nuno bulu na harausur di ga iaiaan kaia ra hala tane Lewi, ma a haleng bileng ira ut na kap takis ma ira sakalepwana di ga kis tikai ter ma ie kinong a haleng di git murmur ie. 16  +Be ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses ing di ira Parisi bileng di ga nes be Jisas ga iaiaan tikai ma ira sakalepwana ma ira ut na kap takis, di ga tange ta ira nuno bulu na harausur horek: “Paile bilai be Jisas i iaiaan tikai ma kike ra ut na kap takis ma ira mes na sana turadi bileng.”
17 Jisas ga hadade ira Parisi, io, iga tange ta di. “Ing di langalanga timaan, pa dile supi ra ut na haralon, iesene di sene di maset. Aiou pai gale hanawat be ni tato mu ing mu lik be a ut na takados mu, iesene di sene ing di palai be di sana.”
Ira sigar linge tano hinanawat tane Jisas pai gale kis tikai ma ari tuarena lilik.
(Matiu 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Io, tike pana ira bulu na harausur tane Jon no ut na baptais ma ira Parisi di ga hahal tupas God. Ma ari matanabar di ga hana tupas Jisas ma di ga tiri ie, “Ura bibiha ira bulu na harausur tane Jon no ut na baptais ma dong ing di mur ira tintalen ta ira Parisi di hahal tupas God, ma ira num bulu na harausur, pata?”
19 Io, Jisas ga balu di horek ma ra nianga harharuat. “Hohaam be ira wasire tano nian na hinartola di na hahal be no marawan nong i sigar tola i kis tikai ter baak ma di? Pa di nale gil hobi kinong di laro be i kis ter baak ma di. 20 Iesene ta tike bung namur, no marawan i sigar tola, da kap leh ie sukun di. Io, ta ikino bung di na hahal kinong di na tapunuk.
21 “Pata ta tikenong be na dungut pakur ta tike sigar katano mol ter tike tuarena. Be na gil hobi no katano sigar mol na diris ie be ing di gis ie. Ma be na diris ie, na tamarumut leh sukun no tuarena ma no mauho na manga tamat balik um. 22 Pata ta tikenong bileng be na nanare no sigar wain paile lalet baak ta ira tuarena pala taho ing di ga gil ma ra pala me ma ite tapagas. Ing be na gil hobi, no wain na parok no pala taho ma ina tabureng. Kaie no wain na sana ma ira palna bileng. Pata. Na nanare no sigar wain paile lalet baak ta ira sigar pala taho iat.”
No Bung na Sinangeh uta ira turadi.
(Matiu 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 Io, tike Bung na Sinangeh Jisas ga hanana nalamin tano lalong na wit. Be ira nuno bulu na harausur di ga tiktikai hanana ma ie di ga hatahun be di na rarus ari pat na wit. 24  +Io, ira Parisi di ga tange tane Jisas “Ura biha be ira num bulu na harausur di gil hobi? Di lake no harkurai utano Bung na Sinangeh!”
25  +Io, Jisas ga tange, “Mu gate was ter ing Dawit ga gil, ing iga manga supi ta linge be na en, ing di ma ira nuno harwis di ga taburungan. 26  +Io, Dawit ga lala tano hala tane God ma iga en no beret di gate tabar God ma ie be Abiatar ga tamat ter ta ira pris. No harkurai i tange be ira pris sene mon di na en ikino beret. Iesene Dawit balik ga en ira beret ma iga tabar bileng ira nuno harwis.”
27  +Ma ne Jisas um ga tange, “No Bung na Sinangeh, God ga bul ie uta ira turadi ma pata be ira turadi utano Bung na Sinangeh. 28 Io, Nong a Turadi ie i kure bileng no Bung na Sinangeh.”
+ 2:16 Matiu 11:19 + 2:24 Lo 23:25 + 2:25 1Sml 21:1-6 + 2:26 WkP 24:5-9 + 2:27 Lo 5:14