28
Jisas ga tut hut sukun ra minat.
(Mak 16:1-10; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Ma no Bung Taguro, no Bung na Sinangeh, ga pataam. Ma ra mala bungbung tano Sade, Maria nong me Magadalen, dur maurana ga hana ura nesnes no midi.
Io, ma tike tamat na kunakuner ga hanawat kinong tike angelo tano Watong ga hanasur metuma ra mawe, igom hanawat tano midi, igom pulukane leise no hot ma igom kis hut ter um tana. Iga hilahile hora hile ma ira kinasine ga manga ponpon sakit. Ma ira umri ing di ga balaure ter no midi, di ga dader ma ra bunurut, di gom puko ter napu hora minat.
Ma no angelo ga tange ta ira iruo haine be, “Waak mur ra bunurut. Aiou nunure be mur naanaas tane Jisas nong di ga tut ter ie tano ula kabai. +I panim kira. Ite tut hut baling hoke iga tange ter. Mur hana u ra! Mur na nes no katano ing di ga hainoh ie kaia. Karek iat mon, mur na hana haiah, mur nage hinawase ira nuno bulu na harausur be ite tut hut baling sukun ra minat. Io, ina huna lie ta mu utuma Galili. Ma mu na nes um ie kaia. Io, mur na lik kawase kike aiou te tange ter.”
Io, ira iruo haine, dur ga hana sukun haiane no midi ma ra bunurut, sene dur ga hung ma ra gungunuama bileng. Ma dur ga hilo ura hininawase ira nuno bulu na harausur. Io, ma dur ga karup be Jisas ga harsomane dur ma igom haianga leh dur. Ma dur ga hanawat hutaten ie, dur gom rapa ira iruo kakine, ma dur gom lotu tupas ie. 10  +Io, Jisas ga tange ta dur be, “Waak mur ra bunurut. Mur na hana, mur na hinawase ira tasigu, di ira nugu bulu na harausur, be di na hana utuma Galili. Ma di na nes iou kaia.”
No burwana be ira Iudeia pa dile nurnur be Jisas ga tut hut baling.
11 Io, ira iruo haine dur ga hanana na ngas. Ma ari ta ira umri ing di ga balaure no midi, di ga hana lala tano taman. Ma di gom hinawase dong ra tamat na pris ta ira linge ing igate hanawat ter ta di. 12 Ma ira tamat na pris tikai ma dong ra tamat ta ira huntunana di ga hanawat hulungan, kaie di gom hanawat ma tike lilik. Io, di ga ter ra but na barbarat ta dong ra umri. 13 Ma di ga tange ter um ta di ra umri horek: “Mu na hinawas hokakarek: ‘Ra bung be mem ga kubabo ter, ira nuno bulu na harausur duhat me kuman leh ie.’ 14 Ma be ikin ra hininaawas na hana tupas no tamat me Rom, mem na hamane ie, kaie pa mu nale ngaangel uta tike linge.” 15 Io, dong ra umri di ga kap leh ira barbarat, ma di gom gil haruatne hoke di gate tange ter ta di. Ma ikin ra hininaawas gate hana harbasie hurhurbit ta dong ra Iudeia tuk ter at baak katiak.
Jisas ga hinawas dades uta ira nuno hartule.
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23)
16  +Io, ira sangahul ma tike na bulu na harausur di ga hana utuma Galili utuma tano uladih nong Jisas gate tange ter ie ta di. 17 Ma be di ga nes ie, di ga lotu tupas ie. Iesene ari ta di, di ga lilik iriruo. 18  +Ma be Jisas ga hanawat hutate ta di, iga tange horek: “Ira dades bakut tuma ra mawe ma kira bileng napu, no nugu Mama te ter leise tagu. 19  +Io kaie, mu na hana ta ira huntunana bakut ma mu na hausur di be di na murmur iou. Ma mu na baptais di tano hinsane Mama, ma no Natine, ma no Halhaaliena Tanuo. 20 Ma mu na hausur di be di na taram ta ira hartule bakut ing iou gate tange ta mu. A tutuno sakit iou ni kis tikai ma mu ta ira pana bung bakut, tuk ter ra haphapatam ikin ra lon.”
+ 28:6 Matiu 12:40; 16:21 + 28:10 Matiu 26:32 + 28:16 Matiu 26:32 + 28:18 Jon 13:3; Epesas 1:20-22 + 28:19 Mak 16:15-16; Apostolo 1:8