3
Jon ga harpir be di na lilik pukus waing di nage taguro utano Mesaia.
(Mak 1:1-8; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28)
Io, namur, tike pana bung, Jon no ut na baptais ga hanawat tuma Iudeia ra katano bia. +Ma iga harpir kaia, “Mu na lilik pukus talur ira numu sana tintalen kinong no pana bung tano kingdom tane God ite hutate.” +Ma ne Jon no turadi nong no tangetus Aisaia ga iangianga utana horek,
“Metuma ra katano bia a ingana tikenong i taato,
‘Tagure no ngas tano Watong,
Gil hatakadosne ie ura nuno hinanawat.’ ”
+Ira mahihine Jon di ga gil ma ra hina kamel, ma igit taltalin ma tike pala bulumakau. Ma igit enen ko ma igit mame ra tiri na imara. Ma dong metuma tano tamat na taman Ierusalem, di mekaia tano kudulena katano Iudeia, ma ira tamtaman bakut hutate tano taho Ioridan, di git hanana tupas ie. Di git hapuasne ira nudi sana tintalen, io namur Jon git baptais di tano taho Ioridan.
+Ma be Jon ga nes a haleng na Parisi ma ra Sadiusi di ga hananawat ukaia ho ie ura kap baptais, iga tange ta di, “A ut na harabota mu! Nesi ga hakatom mu be mu na hilo talur no harpadano nong God i hutate be na ter ie? Gor tahut be mu na gil ira linge ing na hamanis be mu te lilik pukus! +Io, mu tange be a bulumenamur tane Abraham mu, kaie mu haruat be mu na hilo talur no harpadano tane God. Iesene waak mu lik hobi. Paile tutuno. Paile tamat na linge be mu ira bulumenamur tane Abraham. Aiou hinawase mu be God i petlaar be na hatawat ta bulumenamur tane Abraham ta kakarek ra hot mon. 10  +No matau ike ra bura dahe, nong i taguro ter ura katkato hasur ira dahe. Ma ira dahe bakut, ing pa di lale huhuei ta tahut na hunuei idi, na kato hasur ma ina ise ter ra ula eh.
11  +“Io, tikenong na hanawat namur tagu ma i tamat tagu. Aiou paile haruat be ni kap ira pala lamas na kakine. * Aiou baptais mu tano taho ura hapuasne be mu te lilik pukus. Aie na baptais mu ma no Halhaaliena Tanuo, ma ra eh bileng. 12 Ma i palim ter no nuno sawol ura isise haut ira wit tano dadaip nong na puh leise ira surno ma ira parahono. Iesene ira tahut na pat na wit ing di tirih ma di puko sur, na reng hulungan ukira hono nuno hator na masur. Ma ina ise ter ira surno ma ira parahono tano eh kis.”
Jon ga baptais ne Jisas.
(Mak 1:9-11; Luk 3:21-22)
13 Io, ikinong ra pana bung Jisas ga hanawat metuma Galili, igom hana utusu na taho Ioridan be Jon nage baptais ie. 14 Iesene Jon ga walar be na tigel ie, igom tange, “I takados be augo, nu baptais iou. Hohaam u hanawat be ni baptais ugo?”
15 Ma ne Jisas ga balu ie, “Nu haut leh mon baak ikin kakarek. I tahut be der na gil haruatne ira linge ing God te bul be i takados.” Io, Jon um ga haut. 16  +Ma be Jon gate baptais ter ne Jisas, Jisas ga hanahut metuma ra tingana taho. Kaie iat mon no mawe ga tapapos ma ne Jisas ga nes no Tanuo tane God ga hananasur ter tana hoke tike bun. 17  +Ma di ga hadade a ingana tikenong ga ianga sur metuma ra ula mawe igom tange, “Ikinin no Natigu, nong iou manga sip ie ma iou laro sakit utana.”
+ 3:2 Matiu 4:17; 1:15 + 3:3 Ais 40:3 + 3:4 2Kng 1:8 + 3:7 Matiu 12:34; 23:33 + 3:9 Jon 8:33,39; Rom 4:12 + 3:10 Matiu 7:19; Luk 13:6-9 + 3:11 Jon 1:26-27,33; Apostolo 1:5 * 3:11 Jon ga hirhir be na gil ikin ra tintalen ing tike maris gor gil ter tike watong kinong Jisas i manga tamat sakit. + 3:16 Jon 1:32 + 3:17 Sam 2:7; Ais 42:1; Matiu 12:18; 17:5; Luk 9:35