4
Dait pai nale mur ira nudait sana tintalen menalalie.
+Krais ga kilingane ra harangungut tano palatamaine. Io kaie, i bilai be mu bileng mu na tagure mu ma ikino mangana lilik tane Krais, kinong aie nong te kilingane ra harangungut tano palatamaine ite hana talur no sinisip ura gilgil no sana tintalen. Tike turadi hobi pai nale mur ira sinisip ta ira turadi mon ing i lolon baak kira napu. Pata. Na lon mur ira sinisip tane God. +I tahut be mu na lon hobi kinong ite lawas um ira numu pana bung ing mu ga murmur ira sinisip ta ira tabuna nurnur. Paile tahut be mu na gil habaling hobi. Mu git murmur ira tintalen na hilawa ma ira mangana sana sinisip. Mu git manga maamo, mu git murmur ira sana kis hulungai ura minamo ma mu git harharet hanana hobi. Ma mu git gilgil no bilingana lotu tupas ira palimpuo. Ma kakarek um ira tabuna nurnur di te karup be pa mu le tur tikai ma di ta kakarek ra nudi raaia na tintalen. Io kaie, di tange hagae mu. +Iesene di na tur ra harkurai ra matmataan tano ut na gil harkurai nong na kure ira lilona ma ira minat. Ma ina hagut di be di na walar ura binabalu uta ira nudi mangana gingilaan. Io, ma no burwana be dong ing di te mat di gate hadade no harpir tano tahut na hininaawas i hokakarek. I tutuno be di ga mat haruat ma no harkurai kinong di lon kira tano palatamai di. Iesene di ga hadade no tahut na hininaawas waing di nage lon ta ira tanua di hoke God i lon.
Dait na lon takados ma dait na papalim timaan ma ira hartabar metuma hone God.
+Io, no haphapatam ta ira linge bakut ite hutate um, kaie i tahut be na palai ira numu lilik ma be mu na balaure timaan mu waing mu nage sasaring. +Mu na manga harmarsai harbasie ma ra tutuno kinong ing be u marse tikenong pa nule manga lilik ta ira sasana i gil. +Mu na bala halala ira mes ta ira numu hala, mu nage balaure di, ma pa mu nale ngurungur be mu gil hobi. 10  +Mu na papalim ma ira numu hartabar ing mu tiketike mu te kap, ura harahut harbasiane mu. Ma mu na papalim timaan ma kakarek ra hartabar na harmarsai ing God i ter. 11 Ing be tikenong i hatur kawase ra hartabar ura nianga, i tahut be na ianga hoke be God iat i iangianga. Ing be tikenong i hatur kawase ra hartabar ura harharahut, i tahut be na harahut ma ira nuno baso ing God i tabar ie me. Mu na papalim hobi waing dage pirlet God ta ira linge bakut metuma naramon tano nudait kinkinis tane Jisas Krais. Aie nong i hatur kawase no minamar ma no dades hathatikai. A tutuno.
Waak dait hirhir ing be dait kap ra ngunngutaan kinong a Kristian dait.
12 Io, ira nugu bilai na harwis, waak mu karup ta ira dades na harangungut i walar mu. Pata be tike sigar na mangana linge ite hana tupas mu. 13  +Iesene i tahut be mu na laro be mu te lala ta ira harangungut tane Krais waing mu nage manga laro ing no nuno minamar na harapuasa. 14  +Ing be di tange hagae mu kinong mu tano hinsane Krais, io, no haridan na kis ta mu, kinong no Tanuo tane God ma no nuno minamar i kis burung mu. 15 Ing be di hangungut mu, pai nale tahut be no burwana be mu te harubu bingibing ma be mu te kukuman. Ma pai nale tahut bileng be mu te lake ira harkurai ma be mu hamalamales ira nilon ta ira mes. 16 Iesene ing be di hangungut mu kinong a Kristian mu, waak mu hirhir. Pata. Mu na pirlet God be mu te kap no hinsane Krais. 17 Kinong urah, no pana bung te hanawat um be no huntunana tane God na tur ra harkurai. Ma ing be i huna hana tupas dait hobi, mu lik be na ngan hohaam ta di ing pa dile taram no tahut na hininaawas tane God? 18  +Hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange,
“Ing be i dades ta ira ut na takados be di na kap no haralon,
na ngan hohaam ta ira ut na sana ing di tur talur God?”
19 Io kaie, dong ing di kap ra harangungut haruat ma ira sinisip tane God, i tahut be di na gilgil iat ira bilai na tintalen ma be di na ter habaling di tano lumana nong ga hakisi di ma ila balbalaure timaan di.
+ 4:1 Rom 6:2,7 + 4:3 Epesas 2:2-3 + 4:5 Apostolo 10:42 + 4:7 Rom 13:11-12 + 4:8 1 Pita 1:22 + 4:9 Hibru 13:2 + 4:10 Rom 12:6-8 + 4:13 Apostolo 5:41; Jemes 1:2; 1 Pita 1:6-7 + 4:14 1 Pita 2:20 + 4:18 Snd 11:31