11
Ira iruo ut na harpir dur hanawat ma ra dades metuma nalu ura nianga na tangetus ma ura haragawai.
+Io, ma di ga ter tike pana parange tagu hoke tike linge ura hapupuo, io, ma no Watong ga tange tagu be, “Nu hana ma nu hapupuo no tamat na hala na lotu tane God ma no hator na tun hartabar. Ma nu was bileng dong ing di lotu kaia. +Iesene waak u hapupuo no hare me nataman tano tamat na hala na lotu kinong di gate bala ter ie ta ira tabuna nurnur ma di na papasuane no halhaaliena taman ra ihet sangahul ma iruo na teka. Ma iou ni tule ira nugu iruo ut na harpir. Ma dur na sige ira sigasige na tapunuk ma dur na ianga na tangetus ra 1,260 na bung.” +Ma dur kike ra iruo, airuo ina olip ma airuo kinkinis na lulungo dur. Ma dur la tur ter ra matmataan tane God, no Watong tano ula hanuo. +Ma ing be nesi tikenong na walar ura hagae dur, io, a eh na hanawat ta ira ho dur ma ina hagae kike ing di ura hagae dur. Io kaie, ing be tikenong i sip be na hagae dur, na hiruo iat hobi. +Ma kike ra iruo dur hatur kawase ra dades ura banbanus bat no mawe be pai nale bata ta ira pana bung dur iangianga na tangetus. Ma dur hatur kawase bileng ra dades ura pukpukusane ira taho nage ngan hoke ra de ma ura laulawat no ula hanuo ta ira kaba mangana tirih haruat ma ira nudur sinisip.
+Ma be dur te hapatam ira nudur hininaawas no raaia na hanahut merasi ra lulur ma ina harubu ma dur. No nuno baso na lake dur ma ina ubu bing dur. +Ma ira tamai dur na noh ter ra tingana ngas tano tamat na taman ing di ga tut hataba no nudur Watong tano ula kabai kaia. Ma ing be di tange ra nianga harharuat uta ikino taman, di kilam ie be Sodom be Isip. Ma ira matanabar mekaia ta ira matahu katano ma matahu huntunana, ma ira humangana nianga ma matahu palatamainari, di na ngokngok ta ira tamai dur ra itul a bung ma subana. Ma pa di nale sip ura busbus dur. 10 Ma ira matanabar tano ula hanuo di na laro uta ira nudur minat. Di na manga laro ma di na hartabar harbasie ta di kinong kike ra iruo tangetus dur ga manga hangungut di.
11  +Ma tano nugu ninanaas iou ga nes be menamur ta ira itul a bung ma subana, a dadaip na nilon metuma hone God ga lala ta dur. Ma dur ga taman tut baling ma dong ing di ga nes dur di ga manga ramramin. 12  +Io, ira iruo tangetus dur ga hadade a tamat na ingana tikenong metuma ra mawe. Ma iga tange ta dur be, “Mur hanahut ukira!” Io, dur ga hana utuma ra mawe naramon tike bahuto ma dong ing di ga malentakuane dur, di ga ngokngok ta dur. 13  +Ma kaie iat mon tike tamat na kunakuner ga hagae tike subana ta ira sangahul na katano tano taman. Ma a liman ma iruo na arip na matanabar di ga hiruo na minat tano kunakuner. Ma ira mes di ga manga ramramin saasa, di gom pirlet no God nong ila kiskis tuma ra mawe.
14  +Io, no airuo na tirih nong di ga tanga “Maris” utana te pataam. Iesene no aitul a tirih, dahine um ma ina hanawat.
No angelo ga puh no liman ma iruo na tahur.
15  +Io, ma no liman ma iruo na angelo ga puh no nuno tahur. Ma tuma ra mawe ira tamat na inganari di ga kakongane horek: “Karek um no Watong tikai ma no nuno Mesaia te hatahun no nuno harbalaurai ma no nuno harkurai tano ula hanuo. Ma ina harkurai hathatikai!” 16 Ma ira iruo sangahul ma ihet na nongtamat ing di la kis ter ta ira nudi tamat na kinkinis ra matmataan tane God, di ga puko ter napu ma di ga santudu ma di ga lotu tupas God. 17 Ma di ga tange,
“No numem Dades na Watong God, nong u ga lon nalalie ma kakarek bileng,
mem tanga tahut tam kinong u te tur leh ura harbalaurai ma ura harkurai ma no num tamat na dades.
18  +Ira tabuna nurnur ta ira huntunana bakut tano ula hanuo, di ga bala ngalngaluan,
iesene no pana bung tano num ngalngaluan ite hanawat um.
No pana bung be nu kure ira minat ite hanawat.
No pana bung te hanawat bileng um be nu ter ra bilai na kunkulaan ta ira num tultule ira tangetus,
ma ta ira num gamgamatien na matanabar tus, dong ing di urur tano hinsam,
di ira watong ma di ira maris.
Iesene no pana bung te hanawat ura haliare dong ing di la hagae no ula hanuo.”
19  +Io, ma di ga papos no tamat na hala na lotu tane God tuma ra mawe. Ma naramon tano nuno hala na lotu tamat, no linge na bulbul no kunubus tane God ga kis puasa. Iga hilhile ma iga manga parparara. Iga kunakuner ma ira but na tuo na ais ga puko.
+ 11:1 Ese 40:3; Sek 2:1-2 + 11:2 Luk 21:24; Ninanaas 13:5 + 11:4 Sek 4:3,11-14 + 11:5 2Sml 22:9; Sam 97:3 + 11:6 1Kng 17:1; KBk 7:17-20; 1Sml 4:8 + 11:7 Dan 7:21; Ninanaas 12:17; 13:7; 17:8 + 11:8 Luk 13:34 + 11:11 Ese 37:5,10 + 11:12 2Kng 2:11 + 11:13 Ninanaas 6:12; 16:18 + 11:14 Ninanaas 9:12 + 11:15 KBk 15:18; Sam 10:16; Dan 2:44; 7:14 + 11:18 Sam 110:5; Rom 2:5; Ninanaas 20:11-13; Sam 115:13 + 11:19 Hibru 9:4; Ninanaas 8:5; 15:5; 16:21