2
No pakpakat tupas di kaia Epesas.
+“Nu pakat kakarek ra nianga tupas no angelo ta ira matanabar na lotu rusu Epesas. Iou ing iou palim ter ira liman ma iruo na tiding tano kata na lumagu. Ma iou hanana nalamin ta ira liman ma iruo na kinkinis na lulungo di ga gil ma ra gol. Ma iou tange horek: +Iou palai ter ta ira numu tintalen ma ira numu dades na pinapalim bileng. Ma iou palai ter be mu te tur dades ta ira tirih. Iou nunure be mu tur talur ira ut na sana ma mu gate walar dong ing di ga tange be a apostolo di, iesene be pata. Ma mu ga nes kilam di be di harakale mon. Mu te tur dades ta ira tirih ma mu te kilingane ra ngunungut utagu. Ma pa mu le malmalungo ura gilgil hobi.
“Iesene iou tung mu ma tike linge ma aie horek: mu te hana talur no numu luaina sinisip tupas iou. +Mu na lik leh no bilai na tintalen mu te puko talur ie. Mu na lilik pukus ma mu na gil haruatne hoke nalalie. Ma ing be pa mu nale lilik pukus, iou ni hana tupas mu ma ni hakari leise no numu kinkinis na lulungo mekaia ra nuno katano. Iesene tike linge i bilai ta mu ma i horek: mu malentakuane ira tintalen ta ira Nikoletian hoke iou bileng, iou malentakuane. +Nesi tikenong i tale be na hadade kilam kakarek, na tahut be na taram ira nianga no Halhaaliena Tanuo i tangtange ta ira matanabar na lotu ta ira tamtaman. Nesi tikenong i harubu timaan ma i paas hasur ira walwalaam, iou ni bala ter ie be na en ta puspusno tano dahe na nilon nong i tur tuma ra bilai na lalong sakit tane God.
No pakpakat tupas di kaia Semerna.
“Nu pakat kakarek ra nianga tupas no angelo ta ira matanabar na lotu rusu Semerna. Iou no Luaina ma no Hapatamne. Iou ga mat ma iou ga lon baling. Ma iou tange horek. +Iou palai ter ta ira tirih i kabit mu. Ma iou palai be a maris mu ta ira linge kira napu. Iesene mu te kap ira tamat na haridan metuma nalu. Ma iou nunure be dong ing di tange be a Iudeia di, di tange hagae mu. Iesene pa dile Iudeia tutuno. Pata. Di la lolotu tupas Satan mon ma ira nudi tintalen na Iudeia. 10 +Waak mu burut ta ira harangungut i ura hinana tupas mu. Nes baak! I hutate be Satan na halala tari ta mu tano hala na harpadano ura walwalar mu. Ma mu na kilingane ra ngunngutaan ra sangahul na bung. Iou sip be mu na tur dades ta ira numu nurnur tuk be mu na mat ta ira tirih. Ma nesi nong na gil hobi, iou ni tabar ie ma no balaparik na lilie ura nilon. 11 +Nesi tikenong i tale be na hadade kilam kakarek, ina tahut be na taram ira nianga no Halhaaliena Tanuo i tangtange ta ira matanabar na lotu ta ira tamtaman. Nesi tikenong i harubu timaan ma i paas hasur ira walwalaam, pai nale hiruo tano airuo na minat.
No pakpakat tupas di kaia Pergamam.
12 “Nu pakat kakarek ra nianga tupas no angelo ta ira matanabar na lotu rusu Pergamam. Iou ing iou palim no ninian na sele nong i iaiaan ta ira iruo palpal bakut. Ma iou tange horek: 13 iou palai be mu la kis ter ha. Mu kis ter tano taman ne Satan la kure ter ie. Iesene mu balik, mu la palpalim dit no hinsagu ma pa mu le hana talur ira numu nurnur tagu. Ma mu ga ngan hobi bileng tano pana bung di ga ubu bing Antipas mekaia nalamin ta mu ta ikino taman ing Satan la kiskis kaia. Ma ne Antipas nong ga hininaawas ta ira tutuno utagu ma pai gale hana sukun ikino nuno pinapalim. 14 +Iesene iou ni tung mu ta ari linge. A mon matanabar nalamin ta mu ing di murmur ira harausur tane Balaam nong ga hausur Balak tano ngas ura lamlamus harara ira Israel horek: iga hausur di ura enen ira nian di ga tun hartabar tupas ira palimpuo me. Ma iga hausur bileng di tano sana ninohon tikai ma ra haine. 15 Hobi iat mon bileng ari mes nalamin ta mu ing di la murmur ira harausur ta ira Nikoletian. 16 +Io kaie, mu na lilik pukus. Ma ing be pata, iou ni hanawat haiah ma iou ni harubu ma di ra mangana turadi hobi ma no sele mekira ra hogu. 17 +Nesi tikenong i tale be na hadade kilam kakarek, na tahut be na taram ira nianga no Halhaaliena Tanuo i tangtange ta ira matanabar na lotu ta ira tamtaman. Nesi tikenong i harubu timaan ma i paas hasur ira walwalaam, iou ni tabar ie ma tari mana ing i susuhai. Ma iou ni ter tike ponponiana hot tana. Ma tike sigar hinsang di gate pakat ter ie tano hot. Ma aie sene iat mon nong na hatur kawase ie na nunure ter ie.
No pakpakat tupas di kaia Taiatira.
18 +“Nu pakat kakarek ra nianga tupas no angelo ta ira matanabar na lotu rusu Taiatira. Iou no Natine God. Ma ira iruo matagu dur ngan hoke ra kalamena lulungo na eh. Ma ira iruo kakigu dur murarang hoke ra baras i kalkalangaruan tano dades na eh. Ma iou tange horek: 19 Iou palai ter ta ira numu tintalen ma ira numu harmarsai. Ma iou palai ta ira numu nurnur tagu ma ira numu tinaram tupas iou. Ma iou nunure be mu tur dades ta ira tirih ma be kakarek mu gilgil ira linge i manga bilai ta ing nalalie. 20 +Iesene iou ni tung mu ma tike linge ma aie horek: mu la balbala leh ikino haine ne Iesebel nong i tange be a tangetus ie. Ma be i hausur ira nugu tultule i lamus harara di be di na mur no sana tintalen na ninohon tikai ma ra haine ma be di na en ira nian di ga tun hartabar tupas ira palimpuo me. 21 Iou te ter ra pana bung tana i haruat be na lilik pukus. Ma sene paile taram. 22 Io kaie, ni ise ter ie tano nuno hator ma ina kilingane ra tamat na ngunungut kaia tikai ma dong ing di te noh ter ma ira laalena mes. Ma ni gil hobi ing be pa di nale lilik pukus. 23 +Iou ni ubu bing dong ing di mur ie. Io kaie, ira matanabar na lotu ta ira tamtaman di na nunure be iou iat nong iou nunure ter ira numu lilik ma ira tinga mu tiketike. Ma iou ni balu pukus mu tiketike haruat ma ira numu gingilaan. 24 Ma sene mu ira mes na matanabar rusu Taiatira, pa mu le mur ikin ra sana harausur. Pa mu le harausur ta kike ra linge tane Satan di tange be i mun ma i manga kikil sur. Ma iou pa nile hapupusak mu ma tike mes na tirih. Pata. 25 +Iou sip sene mon be mu na palim dit ira tutuno ing mu hatur kawase tuk ter be ni hanawat. 26-27 +Nesi tikenong i harubu timaan ma i paas hasur ira walwalaam ma i gil haruatne hoke ra nugu sinisip tuk ter tano hapatamne, io, iou ni tabar ie ma tike kinkinis na harkurai hoke iou gate hatur kawase metuma hone Mama. Na balaure ma ina kure hadades ira huntunana bakut tano ula hanuo. Ma ina parok gisiane di hoke ra mangana gingop ing di gil ma ra pu. 28 +Ma iou ni ter bileng no tiding na malane tana. 29 Nesi tikenong i tale be na hadade kilam kakarek, na tahut be na taram ira nianga no Halhaaliena Tanuo i tangtange ta ira matanabar na lotu ta ira tamtaman.
+ 2:1 Ninanaas 1:16 + 2:2 1 Jon 4:1 + 2:5 Ninanaas 3:3 + 2:7 Stt 2:9; Ninanaas 22:2,19 + 2:9 2 Korin 11:14-15; Ninanaas 3:9 + 2:10 2 Timoti 4:8; Jemes 1:12 + 2:11 Ninanaas 20:14; 21:8 + 2:14 Nam 22—24; 25:1-2; 31:16; 2 Pita 2:15 + 2:16 Ninanaas 3:11 + 2:17 KBk 16:4,14-15,33-34; Jon 6:48-50; Ais 62:2 + 2:18 Ninanaas 1:14-15 + 2:20 1Kng 16:31; 2Kng 9:22 + 2:23 Sam 7:9; Jer 17:10; Ninanaas 20:12-13 + 2:25 Ninanaas 3:11 + 2:26-27 Sam 2:8-9 + 2:28 Ninanaas 22:16