4
1-2 Ra matmataan tane God ma tane Krais Jisas nong na kure dong ing di lon ter baak ma dong ing di gate mat, iou ter ikin ra tamat na dades na nianga tam. Krais Jisas no Tamat na Lilie na hanawat ura harkurai, io kaie, iou ter ikin ra dades na nianga tam ma i horek: nu harpir ma no nianga tane God. Ma nu taguro timaan be nu harpir hobi ta ira pana bung bakut, be di sip be di na hadade be pata. Nu hausur di ma ra bala malum. Ma ing nu harausur hobi nu lamus ira nudi lilik ta ira tutuno tane God, nu pir di ta ira nudi sasana, ma nu haragat di. +Urah, kinong tike pana bung na hanawat be ira matanabar pa di nale sip be di na hadade ira harausur tutuno. Pata. Di na sip be di na murmur ira nudi sinisip iat. Io kaie, di na lamus hulungan ira tena harausur ing na hausur di ta ira mangana linge kike ra matanabar di manga sip be di na hadade. Di na malok be di na hadade ira tutuno tane God ma di na tamapas ter ta ira pirwase harabota. Iesene augo, nu balaure timaan ugo ta ira linge bakut. Nu pusak ira hinarngungut, nu harpir ma no tahut na hininaawas, ma nu gil haruatne ira pinapalim ing tike tultule tane God na gil.
+Iou tange hobi kinong ite hutate be ni hana talur ikin ra ula hanuo. I manga hutate um hoke be di te burange ter ira degu. Ma ira degu na ngan hoke ra hartabar na wain tupas God. +Iou te harubu tano tahut na hinarubu haruat ma ira tutuno dait nurnur ine. Iou te hapatam no harkiaskias. Iou te gil haruat ira tutuno dait nurnur ine. +Io, no balaparik uta dong ing di lie ta ira harkiaskias i taguro ter utagu. Ma no Watong, no takadoswana ut na harkurai, na tabar iou ma ie tano tamat na bung namur kinong i takados no nugu nilon. Ma pata be iou sene mon. Na tabar bileng dong ing di manga sip no nuno hinanawat.
Pol ga hapalaine Timoti uta ira nuno sunupi ma uta ira linge gate hana tupas ie.
9-10  +Nu manga walar ma ra baso be nu hanawat haiah ukira ho iou kinong Demas ga sip ira linge tano ula hanuo katiak ma iga hana sukun iou utusu Tesalonaika. Keresen te hana u Galesia ma ne Taitus te hana u Dalmesia. 11 Luk sene mon um karek ho iou. Nu lamus bileng Mak ing nu hanawat kinong i tale be na harahut iou tano nugu pinapalim. 12 Iou te tule Tikikus u Epesas. 13  +Ing nu hanawat ukira nu kap bileng no nugu sigasige nong iou ga waak kapis ie tusu Toroas hone Karpus. Nu kap bileng ira pakpakat. Ma nu balaure timaan be pa nule luban ira pakpakat ing a tabi matana.
14  +Aleksanda no ut na pinapalim na gil linge ma ra baras ga manga hagae iou. No Watong na balu ter tana haruat ma ira nuno gingilaan. 15 Ma augo bileng, nu balaure ugo iat tana kinong iga manga sungute no nudait harausur.
16 No luaina pana be iou ga tur ra harkurai ura tutur bat ira hartutung tupas iou, io, pata tikenong pai gale tur harahut iou. Di bakut di ga hana sukun iou. Iou saring no Watong be na lik luban leise ing di gil hobi. 17 Iesene no Watong ga tur tikai ma iou gom hadades iou, kaie iou gom petlaar be ni harpir ma no tahut na hininaawas bakut ter tano hinadado ta di ing pa dile Iudeia. Ma no Watong ga halon iou sukun ra harkurai na hiniruo. 18 No Watong na halangalanga iou sukun ira sasana bakut ma ina lamus timaan iou utuma ra mawe tano nuno kingdom. Da pirlet ie hathatikai. Tutuno Sakit.
19  +Nu haatne leh Pirisila ma ne Akuila ma no hatatamana tane Onesiporus. 20  +Erastas i kis ter Korin ma iou ga hana talur Toropimus kaia Miletus kinong iga maset. 21 Nu manga walar ma ra baso be nu hanawat kira nalalie tano pana bung na haret. Ubulus, Puden, Linus, Kolodia, ma di bakut bileng ira hatahinsaana naramon tane Krais di haatne leh ugo. 22 No Watong na kis tikai ma no tanuam ma no nuno harmarsai na kis ta mu bakut.
+ 4:3 1 Timoti 4:1 + 4:6 Pilipai 2:17 + 4:7 1 Timoti 6:12 + 4:8 1 Korin 9:24-25 + 4:9-10 2 Korin 8:23; Apostolo 15:37-39; Kolose 4:14 + 4:13 Apostolo 20:6 + 4:14 1 Timoti 1:20; Sam 62:12; Rom 2:6 + 4:19 Apostolo 18:2; 2 Timoti 1:16-17 + 4:20 Apostolo 19:22; 20:4; Rom 16:23