3
ዎሳ ጊሽ ሺቂዳ ኦይሾ
ዉርሴꬃን ታ ኢሻቶ! ቃሴካ ጎዳ ቃላይ ኢንቴ ኣቻን ሃኖይሳꬆካ ኤሌሊ ኡባሶ ጋካና ማላኔ ቦንቼታና ማላ ኑስ ዎሲቴ። ቃሴካ ኣሲ ዉሪ ኣማኒዛይሳ ጊዶንታ ጊሽ ማካላንቻታፔኔ ኢታ ኣሳታፔ ኑ ኣታና ማላ ኑስ ዎሲቴ። ጎዳይ ጊዲኮ ኣማኔቲዳይሳ። ኢዚካ ኢንቴና ሚንꬃና፤ ፃላዔፓካ ኢንቴና ናጋና። ኑ ኢንቴና ኣዛዚዳይሳ ኢንቴ ሃዒ ኦꬂዴታ ሺን ሲንꬃፌካ ኢንቴ ኦꬃናይሳ ኑኒ ጎዳን ኣማኔቶስ። ጎዳይ ኢንቴ ዎዝና ፆሳ ሲቆኮኔ ኪርስቶሳ ዳንዳያኮ ካሌꬆ።
ኦሶ ኦꬃና ማላ ኢሜቲዳ ዞሬ
ታ ኢሻቶ! ኦሶ ኦꬆንታ ኣሳፔኔ ኢንቴ ኑፔ ኤኪዳ ቲሚርቴዛ ማላ ዶንታ ኣማኒዛይታፔ ኢንቴ ሃካና ማላ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሱንꬃን ኢንቴና ኑ ኣዛዞስ። ኢንቴ ኑ ሌሚሶ ዎስቲ ካላናኮኔ ኢንቴ ኢንቴ ባጋራ ኤሬታ። ኑ ኢንቴናራ ዲዛ ዎዴ ኦሶ ኦꬆንታ ጮ ዴዒቤኮ። ቃሴካ ኦና ሶፔካ ካꬅ ጮ ሜላ ሚቤኮ። ጊዶ ኣቲን ኢንቴፌ ኦናሲካ ኑ ቶሆ ጊዶንታ ማላ ቃማኔ ጋላስ ዳቡራን ኦꬂ ሚዶስ። ኑ ሄሳ ኦꬂዳይ ኢንቴ ኑና ካላና ማላ ኢንቴስ ሎዖ ሌሚሶ ጊዳና ጊዲፔ ኣቲን ኑስ ኮሺዛይሳ ኢንቴፌ ኤካና ኑና ዲጊዛ ዎጋይ ዲን ጊዴና። 10 ኑ ኢንቴናራ ዲዛ ዎዴ “ኦሶ ኦꬃናስ ዶሶንታ ኣሲ ካꬅ ሞፖ” ጊዛ ኣዛዞ ኢንቴስ ኢሚዶስ። 11 ኢንቴ ጊዶን ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኦሶ ኦꬆንታይሳ ኑ ሲዪዶስ። ሄይታንቲ ኦሶ ኦꬆንታ ሜላ ኣሳ ዮዖን ጌሊዛ ኣሳታ። 12 ሄይታ ማላ ኣሳቲ ባ ኦሶ ጮዑ ጊ ኦꬃና ማላኔ ባ ካꬅ ማና ማላ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሱንꬃን ኑ ኢስታ ኣዛዞሲኔ ዞሮስ። 13 ኢንቴ ጊዲኮ ታ ኢሻቶ! ሎዖ ኦሶ ኦꬃናፔ ሙሌካ ኣዛሎፍቴ። 14 ሃይሳ ኑ ኪቲዳ ቃላስ ኣዛዜቶንታይ ኦኒካ ዲኮ ሄሳ ሚሳቲዛዴ ሎዔꬂ ካሊቴኔ ኢዚ ባ ኦሶን ዬላታና ማላ ኢዛራ ጋጎፍቴ። 15 ጊዶ ኣቲን ኢዛ ኢንቴ ኢሻ ማላ ሃንቂቴ ኣቲን ሞርኬ ማላ ፄሎፍቴ።
ዉርሴꬃ ሳሮካ
16 ሳሮቴꬃ ጎዳይ ኢዚ ባ ባጋራ ዮዖ ኡባን ኢንቴስ ሳሮቴꬅ ኢሞ። ጎዳይ ኢንቴናራ ኡባራ ጊዶ። 17 ሃይሳ ሳሮካ ታ ታ ኩሼራ ኢንቴስ ፃፊዳይ ታና ጳዉሎሳ። ታ ኪታስ ዱማ ማላታይ ሃይሳ፤ ኢዚካ ሃይሳ ታኒ ታ ኩሼን ፃፎይሳ። 18 ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣꬎ ኪያቴꬂ ኢንቴናራ ኡባራ ጊዶ።