21
ዬሱሲ ባና ካሊዛይታፔ ላፑናታስ ቤቲዴስ
ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ፂቢራዶሴ ኣባ ኣቻን ባና ካሊዛይታስ ቃሴካ ቤቲዴስ። ሲሞና ጌቴቲዛ ጴፅሮሲ፥ ዲዲሞሳ ጌቴቲዛ ቶማሲ፥ ጋሊላ ቃና ኣስ ጊዲዳ ናቲናዔሌይ፥ ዛቢዶሳ ናይቲካ ዬሱሳ ካሊዛይታፔ ሃራ ናምዓቲካ ዉሪ ኢሲፌ ዲሺን ሲሞና ጌቴቲዛ ጴፅሮሲ ኢስታስ “ታ ሞሌ ኦይካና ባይስ” ጊዴስ፤ ኢስቲካ ኢዛስ “ኑካ ኔናራ ባና” ጊዳ። ኢዛራ ኬዚ ቢዲ ዎጎሎን ጌሊዳ ሺን ሄ ጋላስ ኦማርስ ኢሲ ሞሌካ ኦይኪቤቴና። *
ጋዴይ ዎንቲሺን ዬሱሲ ኣባ ኣቻን ኤቂዴስ፤ ኢዛ ካሊዛይቲ ቃስ ኢዚ ዬሱሳ ጊዲዳይሳ ኤሪቤቴና። ዬሱሲ ኢስታ “ናይቶ ሞሌይ ዲዜ?” ጊዴስ፤ ኢስቲካ “ኣይኮይካ ባዋ” ጊዳ።
ኢዚካ “ጊቴዛ ዎጎሎዛፔ ኡሻቻ ባጋራ ኣባን ዬጊቴ፤ ኢንቴ ዴማና” ጊዳ ጊሽ ጊቴዛ ኣባ ጊዶ ዬጊዳኔ ዳሮ ሞሌይ ኦይኬቲዳ ጊሽ ጊቴዛ ሞሌዛራ ጎቻና ዳንዳይቤቴና። *
ሄሳ ዎዴ ዬሱሳ ካሊዛይታፔ ኢዚ ሲቂዛ ኢሶይ ጴፅሮሳስ “ሄሲ ጎዳኮ!” ጊዴስ። ሲሞና ጌቴቲዛ ጴፅሮሲ “ሄሲ ጎዳኮ!” ጊዛ ቃላ ሲዪዳ ማላ ካሴ ኦሶ ዲጎፎ ጊዲ ማይዖ ቃሪ ዎꬂዲ ካሎ ዲዛ ጊሽ ሄራካ ማይዖ ኤኪ ማይዒዲ ኣባ ጊዶ ጉፒ ጌሊዴስ። ዬሱሳ ካሊዛ ሃንኮይቲ ቃስ ቢታፌ ፄቱ ሜትሬ ማላ ሃኪ ዲዛ ጊሽ ሞሌይ ኩሚ ዲዛ ጊቴዛ ጎቺ ኤኪዲ ዎጎሎራ ጋኪዳ። ኢስቲ ዎጎሎዛፔ ዎꬊሺን ሞሌይ ኢዛ ቦላ ዲዛ ቦንቆ ታማኔ ኡኬꬂ ቤዪዳ።
10 ዬሱሲ ኢስታ “ሃዒ ኢንቴ ኦይኪዳ ሞሌዛፔ ኣኔ ሃ ኤኪ ዪቴ” ጊዴስ።
11 ሄሳ ጊሽ ሲሞና ጌቴቲዛ ጴፅሮሲ ዎጎሎዛ ጊዶ ጌሊዲ ፄታኔ ኢቻሹ ታማኔ ሄꬑ ዎጋ ጊታ ሞሌቲ ኩሚዳ ጊቴዛ ኣባፌ ጌዴ ጋዴ ቦላ ጎቺዴስ። ሄሳ ማላ ዳሮ ሞሌራ ዲንካ ጊቴዚ ዳኬቲቤና። 12 ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ኢስታ “ሃ ዪዲ ሚቴ” ጊዴስ። ኢዚ ጎዳ ዬሱሳ ጊዲዳይሳ ዉሪ ኤሪዳ ጊሽ ኢዛ ካሊዛይታፔ ኢሳዴይካ “ኔ ኦኔ?” ጊ ኦይቻናስ ፃሊዳዴይ ባዋ። 13 ዬሱሲ ዪዲ ኡኬꬃኔ ሞሌዛ ኤኪዲ ኢስታስ ኢሚዴስ።
14 ዬሱሲ ሃይቆፔ ዴንዲን ኢዛ ካሊዛይቲ ኢዛ ቤዪሺን ሃይሲ ሄꬓንꬆ።
ዬሱሲ ጴፅሮሳ ኦይቺዳ ኦይሾ
15 ኢስቲ ሚ ጊጊሺን ዬሱሲ ሲሞና ጴፅሮሳ “ዮና ና ሲሞና! ሃይታንታፌ ኔ ታና ኣꬃ ታና ዶሳይ?” ጊዴስ። ኢዚካ “ኤ ታ ጎዶ! ታ ኔና ዶሲዛይሳ ኔካ ኤራሳ” ጊዴስ። 16 ዬሱሲ ኢዛ “ታ ꬋሚዛይታ ሄማ” ጊዴስ፤ ናምዓንꬆካ “ዮና ና ሲሞና! ኔ ታና ዶሳይ?” ጊዴስ፤ ኢዚካ ዛሪዲ “ኤ ጎዶ! ታ ኔና ዶሲዛይሳ ኔካ ኤራሳ” ጊዴስ፤ ዬሱሲ ቃሴካ “ላቃታ ናጋ” ጊዴስ።
17 ሄꬓንꬆ “ዮና ና ሲሞና! ኔ ታና ዶሳይ?” ጊዴስ። ኢዚ ሄꬓንꬆ “ኔ ታና ዶሳይ?” ጊዳ ጊሽ ጴፅሮሲ ሚቼቲዲኔ “ጎዶ! ኔ ዉርሳ ኤራሳ ታ ኔና ዶሲዛይሳካ ኔ ኤራሳ” ጊዴስ፤ ዬሱሲካ ቃሴካ “ታ ዶርሳታ ሄማ። 18 ታ ኔስ ቱሙ ጋይስ፤ ኔ ናቴꬃን ዳሼ ኔ ጊꬄ ኔርካ ጊፃዳ ኔ ኮዪዳሶ ባሳሺን፤ ኔ ጪሚዛ ዎዴ ጊዲኮ ኔኒ ኔ ኩሼታ ፒዲሲን ሃራ ኣሲ ኔና ጊፂሳናኔ ኔ ዶሶንታሶ ኔና ኤፋና” ጊዴስ። 19 ዬሱሲ ኢዛ ሄሳꬆ ጊዳይ ጴፅሮሲ ኣይ ማላ ሃይቆን ፆሴ ቦንቻናኮኔ ኢዛስ ኤሪሳናሳ፤ ሄሳፌ ጉዬ ጴፅሮሳ “ኔ ታና ካላ” ጊዴስ።
20 ጴፅሮሲ ዩሺ ፄሊዲ ዬሱሲ ዶሲዛይሲ ኢዛ ካሊሺን ቤዪዴስ፤ ሄሳዴይ ካሴ ኢስቲ ካዎ ሚሺን ዬሱሳ ሃይꬃኮ ሺቂዲ “ጎዶ! ኔና ኣꬂ ኢማናዴይ ኢዚ ኦኔ?” ጊ ኦይቺዴስ። 21 ጴፅሮሲ ኢዛ ቤዪዲ “ጎዶ! ሃይሳዴይ ዋናንዴ?” ጊዲ ዬሱሳ ኦይቺዴስ።
22 ዬሱሲካ ኢዛስ “ታ ሃ ሲማ ያና ጋካናዉ ታ ኢዛ ፓፃ ዎꬂኮ ኔና ኣዚ ጋꬂዴ? ኔ ታና ካላ” ጊዴስ።
23 ሄሳ ጋሶን ኢሻታ ጊዶን “ኢዚ ሃይቆ ሃይቄና” ጊዛ ዎሬይ ላሌቲዴስ። ጊዶ ኣቲን ዬሱሲ “ታ ያና ጋካናስ ፓፃ ዳና ማላ ታ ኮይኮ ኔና ኣዜ ጋꬂዳይ?” ጊዴስ ኣቲን “ሃይቃካ” ጊቤና። 24 ሄ ዮዖታ ጊሽ ማርካቲዳይኔ ፃፊዳይ ሃ ዬሱሳ ካሊዛይሳ፤ ኢዛ ማርካቴꬂካ ቱሙ ጊዲዳይሳ ኑኒ ኤሮስ።
25 ዬሱሲ ኦꬂዳ ሃራ ዳሮቲ ዴቴስ። ታስ ሚሳቲዛ ማላ ኢዚ ኦꬂዳ ሚሻታ ዉርሲ ኢሲ ቦላ ፃፊዛኮ ፃፌቲዛ ማፃፋታ ሃይሲ ኣላሜይ ቶካና ዳንዳዬና።
* 21:3 ሉቃ 5፡5 * 21:6 ሉቃ 5፡6