2
Gita maaroteth
Hessa gish nuni siyida qaalappe balettidi kundonta mala nu siyida qaala lo7ethi naaganas bessees. Aazas giikko kase kiitanchata baggara yootetida qaalay tumu gidida he qaala yedhi aadhdhiday baas bessiza qixaate ekees. Nu qasse hessa mala gita maaroteth coo lep histikko waani attanee? Hayssi maarotethay koyro Goda baggara nuus yootetides. Izappe siyidaytikka nuus geeshi yootida. Xoossi qasseka malatata, malalisiza miishata, dumma dumma malatata oosoninne ba shene mala immida Xillo Ayana imotata baggara ista markatetha minthides.
Asa zereth ashshiday Yesusa
Xoossi hayssa nu iza gish haasayiza buro yaana alameza kiitanchas haarsibenna. Gido attin Geeshsha Maxaafay harason
“Ne izas yuusha qoppanas asi aazee?
Izas ne qoppanas asanay izi aazee?
Ne iza kiitanchatappe guuthara guuthadasa.
Boncho zawudenne galata iza hu7en wothadassa.
Neni iza ne kushe oosota bolla shuumadas.
Ne wursaka iza toho garsan haarisadassa;
Xoossi ubbaakka izappe garsara izas haarisishin attiday ay miishikka deenna.
Gido attin ha7i qasse wurikka izas haarettishin nu beybeekko”
gides. Gido attin Xoossa kiyatethan asa ubba gish hayqqanas kiitanchatappe guutha wode guuxida Yesusi waaye hayqo hayqqidi ha7i bonchonne galata zawude ba hu7en woththidayssa nu beyoos. 10 Hanizay wurikka izappe izas medhetida Xoossi daro nayta bonchos efanas ista maarotethas hu7e gidida Yesusi waayen polanas koshizaz gidides.
11 As geeshizaynne izan geeyiza asay heyti issi keeththa asata. Hessa gish Yesusi ista “Ta ishato” gi xeeyganas yellatenna. 12 “Tani ne sunthan ta ishatas yootana shiiqida dereza sinthan nena galatiza yeth ta yexana.” * 13 Hessathoka “Ta izan ammanettana” qasseka “Taninne taas Xoossi immida nayti nu haan doos” gees Geeshsha Maxaafay. *
14 Naytas ashoynne suuthi diza mala izikka ista mala asa. Hessika hayqo bolla izas wolqay diza dabulosa izi ba hayqo wolqan zaaranassa. 15 Hessathoka ba diza wode ubban hayqos babon haaretti qashetidayta hayqoppe wozanassa. 16 Izi ha yiday kiitanchata maaddanas gidonta Abrahaame zerethata maaddanas yides. 17 Hessa gish ubba baggara izi ba ishata misatanas bessizaade gidides; izi hessa ooththiday maarizadenne ammanettida waanna Qeese halaqa gididi Xoossas ooththanassinne dereza nagarappe maaranassa. 18 Izi ba hu7en paacetidi meto ekkida gish paacetizayta maaddanas dandayees.
* 2:12 Maza 22:22 * 2:13 Isa 8:17-18