17
Layman erettida macasayonne do7aza
Laapun xu7ata ba kushen oykkida laapun kiitanchatappe issoy haa taakko yiidi taas “Haa ya, daro haaththata bolla uttida he iita layma macasay bolla gakkiza pirda ta nena bessana. * Biitta bolla diza kawoti wurikka izira laymatida. Biitta bolla diza asaykka izi laymatetha woyne cajjen mathottides” gides. *
Hessafe guye kiitanchazi tana Ayanan duge bazzo biitta efides. Iza asatethazi kumeth cashsha sunthan xaafettida laapun hu7etinne tammu kaceti diza issi zo7o do7aza bolla uttida issi macasayo beyadis. * He macasaya galal7o mala may7onne zo7o may7o may7adus; worqan, boncho shuchchaninne inqo geetettiza al7o miishi may7ada phoolawus; iza ba kushen qas iita shuunniza miishinne ba tuna laymatethi izan kumida worqa xu7a oykka uttadus. * Izi liiphe bolla “Xuura, laymatizaytassinne biitta bolla tuna ooththizaytas aayo wogga Babiloone” geetettiza sunthi xaafeti uttides. Hinna he macasaya geeshshata suuthaninne Yesusa sunthan hayqqida asa suuthan mathotidaro tani beyadis. Ta izo beyada daro malaletadis. Gido attin kiitanchazi qas tana “Ne aazas malalettay? Ha macasaya xuura yo7onne iza ista bolla uttida laapun hu7etanne tammu kaceti izas diza do7aza xuuraa ta nees qoncisana. Ne beyida do7azi kasekka dizayssakko shin ha7i deenna. Izi guyeppe ciimma olla giddofe kezananne gede dhayoso baana; alamey medhetosappe ista sunthi de7o maxaafan xaafetonta biitta bolla diza asay he do7azi kasekka dizayssa ha7i qas doontayssa guyeppe yaanayssa gididayssa beyidi malalettana. *
“Yuushi qoppiza era asi koyettizay hannina. Laapun hu7eti he macasaya ista bolla uttida laapun zumata. Heytikka laapun kawotakko. 10 He laapun kawotappe ichashati kundida. Issoy ha7i dees. Hankoyssi qas buro yibenna. Izi yiidi guutha wode takkanaas bessees. 11 Ospuntho kawozi kase dizadde shin ha7i qas baynda do7akko. Izi laapunatappe issaa. Izikka gede dhayoso baana.
12 “Ne beyida tammu kaceti buro kawotonta tammu kawota. Gidikkoka isti he do7azara issife issi saates do7azara kawotanas kawoteththa wolqa demmana. * 13 He tammu kawotas issi qofay de7ana. Isti ba wolqanne ba godateth he do7azas aaththi immana. 14 Isti dorsaza bolla ola denthana shin dorsazi godatas Godanne kawotas kawo gidida gish izi ista xoonana. Izara dizayti xeeygettidayta, doorettidaytanne ammanettidayta” gides. 15 He kiitanchazikka taas “Ha layma macasaya ista bolla utta dishin neni beyida haaththata, dereta, asata, dumma dumma qommota qasseka dumma dumma qaalan haasayizayta. 16 He do7azinne ne beyida tammu kaceti he layma macasayo ixeettes. Isti izo dhayoso gaththana; kallo mela ashshana; isti izi asho maananne izo tamanka xuugana. 17 Ba qofaa polanaas hayssatho ooththana mala hessa he qofa ista woznan woththiday Xoossa. Hessa gish Xoossa qaalay polettana gakkanaas isti qofan issino gidana. Ba kawoteththa godateththakka he do7azas aaththi immana. 18 Ne beyida macasaya biitta kawotappe bollara kawotana diza wogga gita katamayo” gides.
* 17:1 Er 51:13 * 17:2 Isa 23:17; Er 51:7 * 17:3 Ajju 13:1 * 17:4 Er 51:7 * 17:8 Dane 7:7; Ajju 11:7; Maza 69:28 * 17:12 Dane 7:24