19
Hessafe guye daro asa qaala giiris misatiza gita qaala giiris saloppe “Hale luuya! Atotethi, bonchoy, wolqaykka nu Godassa. * iza pirday tumanne adda; iza biitta ba laymatethan tunisida wogga gita laymayo izi ba pirdan izo qaxaydes; izo qaxaydi ba oosanchata suutha halo kessides” gishin ta siyadis. Qasseka “Hale luuya; izippe keziza cuway mernappe merna gakkanaas pude cuwatishe de7ana” gishe waassida. *
Nam7u tammanne oyddu cimatinne oyddu do7ati alga bolla uttida Xoossas ba liiphe bolla kundidi “Amiin; Hale luuya!” gishe izas goynnida.
Dorsaza sarge diggisa
Hessafe guye “Izas yayyiza iza oosanchati wurikka guuthatinne gitati nu Goda galattite” giza qaalay algafe kezides. * Daro asa qaala giiris misatizay, shaafa haaththa giiris misatiza giiris, wolqama daada giiris misatiza giiris “Hale luuya! Wursi dandayiza Goday Kawotees! * Dorsaza sarge gallassi gakkida gishshinne iza mishiraya giigeta uttida gish haa yiite; ane ufayetoos! Ane ufayssan iza bonchoos. Iza xolqetiza geeshsha lo7o may7o may7ana mala izis imettides” gishin siyadis. He lee7e may7ozi geeshshata xillotetha ooso.
Hessafe kiitanchazi tana “Gede dorsaza sarges xeeygetidayti anjettidayta gaada xaafa” gides. Kaalethidikka “Hayssi tumu Xoossa qaala” gides. *
10 Takka he kiitanchazas goynnanaas iza toho bolla ta liiphen gufannadis-shin izi tana “Agga! Hessatho ooththofa! Takka nenara Yesus Kirstoosa markateth oykkida ishatara issife ooththizade; neni Xoossas goynna! Yesusa markay tinbite Ayana” gides.
Booththa para togidade
11 Hessafe guye saloy doyettidayssa ta beyadis. Qasseka booththa parakka beyadis. He paraza togidayssi ammanetidadenne tumancha geetettizade. Izi qas tuman pirdessinne olettes. * 12 Iza ayfeti tama laco misatetes. Iza hu7e bolla daro zawudeti deettes. Izappe attin hara asi oonikka eronta sunthi iza bolla xaafeti uttides. * 13 Izi qas suuthan maadhettida may7o may7ides. Iza sunthay qas “Xoossa qaala” geatetes. 14 Booththa parata togidi booththinne geesh gidida lo7o may7o may7ida salo olanchati iza kaallida. 15 Ayzaabeta izara qanxiza qara mashshay iza duunappe kezees. Izi ista birata guufera haarana. Izi wursikka dandayiza Xoossa mino hanqo qoncisiza woyne cajje yedhizason ista yedhdhana. * 16 Iza may7o bollanne iza wodira bolla “Izi kawotas kawo, godatas Goda” giza sunthi xaafeti uttides.
17 Hessafe guye qas awa arshe bolla eqqida issi kiitancha beyadis. Izi qas salo bolla piradhiza kafotas “Wogga Xoossa diggisa maanas haa yiite! Haa shiiqite! 18 Kawota asho, olanchata azazizayta asho, gooba olanchata asho, parata ashonne para togizayta asho, godata ashonne ista ashkarata asho, guutha naytanne cima asata asho gidida asa ubba asho haa yiidi miite!” gishe gita qaalan waassides
19 Hessathoka do7azinne biitta kawoti ista ola asikka booththa Para togidayssaranne iza ola asara olettanaas shiiqidayta beyadis. 20 Gido attin he do7azi oyketides. Kase izara daro malata ooththida wordo nabezikka izara oykettides. Izi qas he do7aza malatay ista bolla dizaytanne he do7aza misilezas goynnidaytanne gita malatata ooththi ooththidi ista baleththishe gam7ides. Heyti nam7ati diine geetettiza taman exxiza tama abban hayqqonta paxa dishe yegetida. * 21 Hanko attidayti qas booththa para togidayssa duunappe kezida mashshan hayqqida; kafotikka wuri ista ashoza mi kallida.
* 19:1 Hale luuya Birisheththay Ibraaweeta qaalara “Xoossi galattetto” guussa. * 19:3 Isa 34:10 * 19:5 Maza 115:13 * 19:6 Hizi 1:24; Maza 93:1; 97:1; 99:1 * 19:9 Mato 22:2-3 * 19:11 Hizi 1:1-3; Maza 96:13; Isa 11:4 * 19:12 Dane 10:6 * 19:15 Maza 2:9; Isa 63:3; Iyu 3:13; Ajju 14:20 * 19:20 Ajju 13:1-18