5
Dorsazanne iza maxaafa
He alga bolla uttidayssa ushachcha kushe qaa7a garsaninne bolla baggara xaafeti uttida laapun maatamen gordettida issi xaaxeti uttida maxaafa beyadis. Issi mino kiitancha dayssi gita qaalara “Hayta maatameta birshidi ha xaatha maxaafa doyanas bessizadey oonee?” gi haasayishin ta beyadis. Gido attin salonka gidin woykko sa7a bolla woykko biittafe garsa bagganka he xaatha Maxaafa doyidi iza giddon dizayssa xeellanaas dandayida asi oonikka bettibenna.
Takka he xaatha maxaafa birshidi iza giddo xeellanas bessizadey bettonta aggida gish daro yeekkadis. He wode cimatappe issadey taas “Ne yeekkofa! Hekko Yuhuda bagga gidida Dawute zarkefe dendida gaammoy izi kase xoonides. Izi he xaatha Maxaafazanne he laapun maatameza doyanaas dandayees” gides.*
Hessafe guye alga bollan oyddu do7ata giddon he cimata giddonka shukettida dorsa misatizayssi eqqidayssa ta beyadis. He dorsazas laapun kaceynne laapun ayfey dees. He ayfetikka kumeththa alame kiitettida Xoossa Ayana laapunata. * He dorsay yiidinne alga bolla uttidayssafe, ushacha kushen diza xaatha maxaafa ekides. He xaatha maxaafaza ekkida mala oyddu do7atinne nam7u tammanne oyddu cimati he dorsa sinthan ba liiphen gupannida. Istika issoy issoy ba kushen diiththa mala miish oykkides. Hessathoka geeshshata woosa gidida izan exaney kumida worqa xaaro ba kushen oykki deettes.* Ooratha yeth hizgi yexida
“Neni asa dumma dumma kochchafe,
dumma dumma qaalan haasayizaytappe,
dumma dumma qommofenne
dumma dumma dereppe
Xoossas wozanaas ne shukettida gish he xaatha maxaafaza ekkanasinne maatametaka doyanaas bessizade gidadasa. *
10 Ne ista nu Goda Xoossas
Kawotanne Qeeseta ooththadasa.
Istika biitta bolla kawotana.” *
11 Tani gede zaara xeellishin he algaza, do7atanne cimata yuuyi aadhdhida daro kiitanchata qaala giiris siyadis. Istas corateththay daro shiyaninne daro milonen qoodetees. * 12 Isti daro gita qaalan “Ha shukettida dorsay wolqa, dureteth, erateth, minoteth, gitateth, bonchonne galata ekkanas bessees” gida.
13 Salonka sa7a bollaka, biittafe garsanka, abba giddon diza medhetetha ubban “Alga bolla uttidayssassinne dorsaas galataynne dhoqatethi, bonchoynne wolqay mernappe merna gakkanaas izas gido!” gishin ta siyadis. 14 Oyddu do7atikka “Amiin” gida. Cimatikka ba liiphen gufannidi izas goynnida.
* 5:5 Medhe 49:9; Isa 11:1,10 * 5:6 Isa 53:7; Zaka 4:10 * 5:8 Maza 141:2 * 5:9 Maza 33:3; 98:1; Isa 42:10 * 5:10 Kessa 19:6; Ajju 1:6 * 5:11 Dane 7:10