17
Pɔl nin Silas te Tesalonik ya du ni
Pɔl nin Silas siere' Filip ya du ni, nɛ ki gɛ̀bre' Anfipolis nin Apoloni ya du ni, ki tì baa' Tesalonik ya du ni. *Sufmbɛ ya taanl ya duku kuba te len. Pɔl kɔn' litaanl ya duku nnɔ ni tɛn u tì ń teh ma bo. Nɛ ki taa' *Saba uta ki tɔkeh bɛ *Uwien ya gbɔnku ya gbɛr. U tɔkeh tigbɛr nnɔ ya tingi ki teh Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo li jɛ̀nde, kí kpo kí mɛkre bitɛnkpiib ni nɛ. Nɛ ki teh n tɔkeh nɛ *Yesu wà ya gbɛr nɔ, wɔn nɛ yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo. *Sufmbɛ biba nin Grɛkmbɛ bà pukeh Uwien nnɔ ligol nin bipiikpɛkpiɛkb mɔ ligol ya yɛnm sɔnge' Pɔl len' nà nnɔ bo, nɛ bi kpɔbn' wɔn nin Silas bó.
*Sufmbɛ bà ya yɛnm ŋa sɔnge' Pɔl len' nà nnɔ bo nnɔ, taa' uʼbo iponponbe, nɛ ki taa' idukond isɛnjɛ ni, ki kpɔbn' biʼba bó, ki cère' udu nnɔ ya nib taan' ki yɛbe ki kpre' Pɔl nin Silas bo, ki teh fɛnfɛnm udu ni. Bi jon' ujɛ uba den, bi yih wɔ Sasɔn ki tì kɔn' nin mituɔm, ki nuunh bɛ ń taa Pɔl nin Silas kí jo udu nnɔ ya nib taan' nà saan nnɔ, nɛ ka laa' bɛ. Ba laa' bɛ ma nnɔ nɛ ki cuo' Sasɔn nin binib bà teke' *Yesu ki jin' nnɔ ya biba ufaa bo, ki taa' bɛ ki jon' udu nnɔ ya ciɛnb saan, nɛ ki wuureh ki teh: «Binib bà cuon' ki saa' uŋɛndun kɛ nnɔ, baa' niɛ saan mɔ, nɛ Sasɔn teke' bɛ uʼden. Bi kɛnde' ubɛrciɛn Sesa ya yiko bo, nɛ ki lienh ki teh ubɛrtɔ te, bi yih wɔ Yesu.» Tigbɛr nnɔ cɔke' linigol nin udu nnɔ ya ciɛnb kɛ, nɛ bi teke' Sasɔn nin biʼtɔb nnɔ ilike, ki yaan ki wiɛ' bɛ.
Pɔl nin Silas te Bere ya du ni
10 Nì biire' nɛ binib bà teke' *Yesu ki jin' nnɔ cère' Pɔl nin Silas bure' i ya tàan bo Bere ya du bó. Bi tì baa' nɛ ki jon' *Sufmbɛ ya taanl ya duku bó. 11 *Sufmbɛ bà kɔ Bere ya du ni nnɔ teknh tigbɛr ki cɛn' Tesalonik yaab. Nɛn bo nɛ bi teke' Pɔl tɔke' bɛ tigbɛr tà nnɔ mɔnmɔnm, nɛ ki fiinh *Uwien ya gbɔnku daan kɛ daan bɛ ń liike tù te bii ta te. 12 Biʼni binib teke' *Yesu ki jin' ki yɛbe. Nɛ Grɛkmbɛ ya piikpɛkpiɛkb nin bijɛb mɔ teke' wɔ ki jin' ka dindin. 13 Ama uyo wà *Sufmbɛ bà te Tesalonik ya du ni nnɔ cii' Pɔl te Bere ya du mɔ ni ki tɔkeh binib Uwien ya gbɛr nnɔ, nɛ bi jon' niʼmɔ bó ki tí tì cère' linigol kpre'. 14 Nɛn saan nɛ binib bà teke' *Yesu ki jin' nnɔ cère' Pɔl siere' i ya tàan bo ki kpìen' usɛn wà joh miñunciɛnm bó nnɔ. Silas nin Timote bɛn juore' Bere ya du ni nɛ. 15 Bà pìɛreh Pɔl nnɔ, pìɛre' wɔ ki tì baa' Atɛnn ya du ni nɛ. Nɛ Pɔl tɔke' bɛ ki ye bi tì baa' la, bɛ ń tɔke Silas nin Timote kí ye bɛ ń baa ní uʼsaan tonm.
Pɔl tɔkeh Uwien ya gbɛr Atɛnn ya du ni
16 Pɔl gu Silas nin Timote Atɛnn ya du ni uyo wà nnɔ, nɛ ki laa' ibule gbe udu nnɔ ni, nɛ uʼyɛnm saa' ki gbien'. 17 U te *Sufmbɛ ya taanl ya duku ni, nɛ wɔn nin *Sufmbɛ nin binib bà pukeh Uwien nnɔ tɔkeh tigbɛr. Idaan kɛ u joh binib taakeh nà saan nɛ ki tɔkeh binib bà bàareh niʼsaan nnɔ *Yesu ya gbɛr. 18 Binib biba mɔ là te niʼsaan ki bɛnge' miyɛnfuom, bɛn nin Pɔl lienh. Biba yé *Epikuryɛnmbɛ, nɛ bitɔb yé *Stoyisiɛnmbɛ. Biba lienh ki teh «Ujɛ wuɔ ñɔñɔbleh ki teh ba nɛ?» Nɛ bitɔb lienh ki teh: «U lii lienh niba bó ya bule ya gbɛr nɛ.» Bi len' nnɔ, kimɛ Pɔl tɔkeh *Yesu ya gbɛmɔnmɔnt nin mimɛkrm ya gbɛr nɛ. 19 Bɛn nin wɔn jon' udu nnɔ ya buur ya bùol, bi yih nà saan Ayeropaji* nnɔ, nɛ bi niire' wɔ ki ye: «A li fre kí tɔke tɛ a wɔknh binib miwɔknfɛ̀nm mà nɔ-ɔɔ?» 20 Kimɛ a kpaakeh tiʼtub nɛ nin aʼgbɛcɛnt tuu, nɛ ti yíe tí cii tuʼtingi. 21 Tɔ, Atɛnn ya du ya nib kɛ nin bicɛnb bà te udu nnɔ ni nnɔ fɛ tigbɛcɛnt ya tɔkm nɛ. Nɛn bo nɛ bi taakeh ki kaah uyo kɛ ki tɔkeh tù.
22 Pɔl fii' ki sere' Ayeropaji ya nib nnɔ ya siik ni, nɛ ki ye: «Atɛnn yaabɛ, n sekn' ki laa' ni pɛ ibule bo cɛɛn nɛ. 23 N cuonh niʼdu ni uyo wà nnɔ nɛ ki likeh niʼponpob, ki tì laa' liba bi kɛle' liʼbo ki ye: ‹Ta bɛn wà nnɔ mɔ yaal sɔ.› Ni pukeh wà, ka bɛn wɔ nnɔ min baa' ń tɔke nɛ u ya gbɛr nɛ. 24 Wɔn nɛ yé Uwien, ki ñɛn' uŋɛndun nin tibont tà kɛ te uʼni nɔ. Wɔn wà yé kutaaku nin kitink ya Yonbdaan nnɔ, ŋa kɔ nib mɛn' tidur tà nnɔ ni. 25 Wa nuunh nil ya torm, niba ŋa pɔre' wɔ, kimɛ wɔn nɛ dienh binib limiɛl nin mitafaam mà bi fuoreh mɛ̀ nɔ nin tibont kɛ. 26 U ñɛn' unibaab nɛ, ki cère' u pɔ̀re' inibol yà te utingbɛn kɛ bo nɔ. Wɔn Uwien nɛ sien' iyo kɛ, ki bobore' inibol kɛ nin iʼkɔnkuɔn. 27 U là tien' nnɔ ŋɔ binib ń li nuunh wɔ nɛ. Nba la, bi ŋanŋaanh kí nuunh wɔ la, bi li tì lɛ wɔ. Imɔ̀n wa lì jɛnde' tiʼni uba mɔnɔn saan. 28 Wɔn bo nɛ ti te, ki fuobe, ki cuonh. Niʼyonyuonb biba mɔ là len' nnɔ nɛ. Bi là len' ki ye: ‹Tiʼmɔ yé Uwien ya bumu nɛ.› 29 Ti yé Uwien ya bumu ma nnɔ, ta bi li maaleh ki teh Uwien naan tɛn ibule nɛ. Unisaal nɛ taa' uʼyɛnmaale nin uʼbɛnm ki kpen' itɛn, ki duore' miñɔ̀km nin ilike ya kurku ki tien' yì. 30 Uwien ŋa tɔnge binib ŋa laan là bɛn wɔ ki teh tibont tà nnɔ. Ama fɛnfɛnnɔ u ji tɔkeh uŋɛndun ya nib kɛ nɛ ki teh bɛ ń lèbre biʼtetem. 31 Kimɛ u sien' lidaali là u li bu uŋɛndun ya nib kɛ tibuur tù ń li cuube. U gɛ̀nde' unil wà li bu binib tibuur nnɔ. U cère' udaan mɛkre' bitɛnkpiib ni ŋɔ wɔ ń wuɔn binib kí ye u mɔnbe ki gɛ̀nde' wɔn nɛ.»
32 Binib nnɔ cii' Pɔl len' ki ye binib li mɛkre bitɛnkpiib ni ma nnɔ, nɛ biba lɛ' wɔ, bitɔb mɔ len' ki ye: «Ti lá li cenge aʼgbɛr tuu uyo uba nɛ.» 33 Nɛ Pɔl siere' biʼsaan ki bure'. 34 Nin nɛn kɛ binib biba teke' *Yesu ki jin', ki kpɔbn' Pɔl bó. Biʼni bi yih uba Denis u yé Ayeropaji ya nil, utɔ mɔ yé upii, bi yih wɔ Damaris nin binitɔb mɔ.
* 17:19 Ayeropaji yé ligbɛngbɛnl liba ya yel nɛ Grɛkmbɛ ya lenm ni. Bi là liɛbe' ki yih binib bà taakeh liʼbo nnɔ mɔ ki teh Ayeropaji yaab nɛ.