19
Pɔl tí te Efɛs ya du ni
Apolos laan biɛ ki te Korɛnt ya du ni u yo wà nnɔ, nɛ Pɔl ñɛn' ijuɔn ya du bó, ki baa' Efɛs ya du ni, nɛ ki laa' binib bà teke' *Yesu ki jin' nnɔ ya biba len, ki niire' bɛ ki ye: «Ni tì teke' *Yesu ki jin' ma nɔ, *Mifuoñaanm jiire' niʼbo ŋɔ-ɔɔ?» Nɛ bi ye: «Tinbi ŋa laan lì cii' nil len' ki ye *Mifuoñaanm te mɔnɔn.» Nɛ Pɔl niire' bɛ ki ye: «Bi sìi' nɛ Uwien ya ñunsii u lɛ ba?» Nɛ bi jiin' wɔ ki ye: «Bi sìi' tɛ San là siih binib Uwien ya ñunsii wà nnɔ nɛ.» Nɛ Pɔl tɔke' bɛ ki ye: «San là siih binib Uwien ya ñunm mitetem ya lèbrm bo nɛ, nɛ ki tɔkeh bɛ ki teh bɛ ń teke wà li paan uʼpuoli bó ní nnɔ kí ji. Niʼtingi si: bɛ ń teke *Yesu kí ji.» Bi cii' Pɔl len' nà nnɔ, nɛ ki cère' u sìi' bɛ Uwien ya ñunm Yonbdaan *Yesu ya yel bo. Pɔl taa' uʼnuɔ ki paan' biʼbo, nɛ *Mifuoñaanm jiire' ní biʼbo, nɛ bi lienh milencɛnm, ki sɔkndeh Uwien ya ñɔbon. Binib nnɔ kɛ là li baa piik nin bile.
Pɔl là joh *Sufmbɛ ya taanl ya duku ni, ki tì baa' iŋmaale ita nɛ, ki lienh nin binib ka fɛnge, ki tɔkeh bɛ Uwien ya bɛl ya gbɛr, ki ñikndeh ki sureh bɛ bɛ ń tuo u tɔkeh tigbɛr tà nnɔ. Ama biʼni biba ya yul faa, ba tuo' ki teke' tigbɛr nnɔ, nɛ ki sɛ́reh binib bà teke' *Yesu ki jin' ki pɛ uʼsɛn bo nnɔ linigol ya nun bó. Nɛn bo nɛ Pɔl siere' ki dàan' bɛ, ki taa' bà teke' Yesu ki jin' nnɔ, ki jon' Tiranus ya kɛraduku bó ki tì wɔknh bɛ idaan kɛ. 10 U tien' nnɔ ki tì dukn' ibin ile nɛ. Nɛn bo nɛ Asi ya tinfɛnm ya nib, bà yé *Sufmbɛ nin bà ŋa yé *Sufmbɛ kɛ cii' Yonbdaan ya gbɛr.
Sikefa ya bijiɛb ya gbɛr
11 Uwien cère' Pɔl teh miyɔkm ya bonciɛnt cɛɛn, 12 haali bi tì taah mupapaajɛmu nin tikpɛlcɛr tà kɛ mɛ' Pɔl nnɔ mɔnɔn ki tì paakeh biʼwiɛnb bo nin isɛnpol ŋaake binib bà bo, nɛ bi faakreh i ya tàan bo. 13 *Sufmbɛ biba mɔ là te ki cuonh niʼkɛ saan ki ŋuɔh isɛnpol binib saan. Bi yíe bɛ ń taa Yonbdaan *Yesu ya yel, kí li ŋuɔh isɛnpol binib saan, nɛ ki lienh ki teh: «*Yesu wà Pɔl tɔkeh binib uʼgbɛr nnɔ ya yel bo, siere mɛn.» 14 Bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn uba nɛ là te ki ŋmɔbe bijiɛb bilole, ki yé Suf, bi yih wɔ Sikefa. Bɛn nɛ là cuonh ki teh nnɔ. 15 Nɛ usɛnpol cère' ujɛ wà u ŋaake wɔ nnɔ tɔke' bɛ ki ye: «N bɛn Yesu, ki bɛn Pɔl yé udaan wà. Ninbi le? Niʼmɔ yé ŋmɛmbɛ nɛ?» 16 Nɛ ki fii' ki ciin' bɛ, ki faake' nin biʼkɛ ki jɛ̀nde' bɛ ki gbien', ki bunbunge' bɛ. Nɛ biʼkɛ sɛn' ki ñɛn' uʼden iñil. 17 Efɛs ya nib, bà yé *Sufmbɛ nin bà ŋa yé *Sufmbɛ kɛ cii' tigbɛr nnɔ, bujɛwaanbu cuo' biʼkɛ; nɛ bi kpiɛke' Yonbdaan Yesu. 18 Linigol là teke' *Yesu ki jin' nnɔ ya biba bàareh ki lá tɔkeh binib ya nun bó bi là teh nà na mɔn nin bi là teh iñɔke ma bo. 19 Bà là teh iñɔke nnɔ ya biba tukeh biʼñɔkgbɔnt ní ki lá taakeh ki cokndeh, ki siɛnh binib kɛ ya nun bó. Bi bù' tigbɔnt nnɔ ya daaku, ki laa' nì te tilikur itur piŋun nɛ. 20 Nnɔ nɛ Yonbdaan ya tuɔm bo, uʼgbɛr yɛre' niʼkɛ saan ki ŋmɔbe mituɔm.
Kukpiinku kpi' Efɛs ya du ni
21 Ni ya puoli bó nɛ Pɔl maale' ki ye u li ñɛ Maseduɔnn nin Akayi ya tinfɛnm bó nɛ kí jo Yerusalɛm. Nɛ ki ye: «N tì baa' niʼbó la, n li jo Erom ya du bó mɔ.» 22 Nɛn saan nɛ u gɛ̀nde' bà toreh wɔ nnɔ ya bile, bi yih uba Timote, ki yih utɔ Erat, ki sɔn' bɛ Maseduɔnn ya tinfɛnm bó. Nɛ wɔn juore' Asi ya tinfɛnm ni ki tien' iwenkàankɛ.
23 U ya yo nɛ kukpiinku kpi' Efɛs ya du ni Yonbdaan ya sɛn bo ki bre cɛɛn. 24 Ujɛ uba là te udu nnɔ ni, bi yih wɔ Demetriyus. U taah ilike ya kur nɛ ki teh muduwawaamu mùa naan tɛn ubul *Atemis ya duku, ki kuɔreh binib bo. Lituonl nnɔ bo bitonsɔnb lɛnh kpɛle cɛɛn nɛ. 25 Demetriyus taan' binib bà kɛ sɔnh lituonl nnɔ nin binib bà mɔ sɔnh li ya tuonbol, nɛ ki tɔke' bɛ ki ye: «Nʼjɔtiebɛ, ni bɛn ki ye ti fuobe lituonl là bo sɔ-a! 26 Ama Pɔl wɔn lienh ki teh, ibule ŋa yé bonn, binib nɛ mɛh yì. U sure' binib bà bi tuo' uʼñɔbu bó yɛbe. Na yé niɛ saan Efɛs ni baba, Asi ya tinfɛnm kɛ ni nɛ. Ninbi mɔnɔn cii', ki sekn' ki laa' mɔ. 27 U teh nnɔ la, na yé tiʼtuonl baba nɛ li saa. Ubuciɛn *Atemis mɔ ya duku li juore fɛnm nɛ. Atemis wà, Asi ya tinfɛnm ya nib nin uŋɛndun ya nib kɛ pukeh wɔ nnɔ, mɔ ŋa ji li ŋmɔbe kpiɛke.»
28 Binib nnɔ cii nnɔ ma nnɔ nɛ biʼbenku ni ben' ki gbien' nɛ bi wuureh ki teh: «Efɛs yaab ya bul *Atemis yé ubuciɛn nɛ.» 29 Nɛn saan nɛ udu nnɔ ya nib kɛ kpre', ki tɔke ligol ki joh udu nnɔ ya nib taakeh nà saan nnɔ, nɛ ki cuo' Pɔl ya tɔntɔknlieb bile usɛn ni. Bi yih uba Gayus, ki yih utɔ Aristak. Bi yé Maseduɔnn ya tinfɛnm ya nib nɛ. 30 Pɔl yíe wɔ ń jo linigol nnɔ saan, nɛ binib bà teke' *Yesu ki jin' nnɔ pien' wɔ. 31 Mitinfɛnm nnɔ ya ciɛnb bà yé Pɔl ya jɔtieb nnɔ mɔ sɔn' ki tɔke' wɔ ki ye u la jo linigol nnɔ taan' nà saan nnɔ. 32 U ya yo nɛ linigol nnɔ ŋmɔbe kuwaaku ki gbien', ka ji bɛn nà bó si nà bó. Biba wuureh ki lienh tuba, biʼtɔb mɔ wuureh ki lienh tutɔr. Biʼni biba ŋa ji là bɛn nà cère' bi taan' niʼsaan mɔnɔn. 33 *Sufmbɛ bà te niʼsaan nnɔ gɛ̀nde' ujɛ uba ki lìen' usɛn, bi yih wɔ Alɛksand. Linigol nnɔ ni biba tɔke' wɔ tigbɛr nnɔ ya tingi, nɛ u yuon' unuɔ ki wuɔn' ki ye u yíe wɔ ń tɔke linigol nnɔ tigbɛr nnɔ ya tingi nɛ.
34 Ama linigol nnɔ bɛnde' ki ye u yé Suf ma nnɔ, nɛ bi taakeh ki wuureh ki tì baa' tɛn tikur tule ki teh: «Efɛs yaab ya bul Atemis yé ubuciɛn nɛ.»
35 Udu nnɔ ya kɛraci cère' linigol nnɔ ŋmile', nɛ u len' ki ye: «Efɛs yaabɛ, unil kɛ bɛn ki ye ninbi Efɛs yaab nɛ gu ubuciɛn Atemis ya duku, ki bɛn ki ye uʼnɛnnɛnku ñɛn' kutaaku bo nɛ ki jiire' ní. 36 Uba ŋa ń fre kí niɛ kí ye ta te. Nɛn bo, ni bi li duɔn niʼyɛnm nɛ, ki la tien niba ka maale'. 37 Kimɛ ninbi nɛ tuke' bijɛb biɛ nɔ ki baa' niɛ saan. Ba saa' niba ubul ya duku ni, ka suke' tiʼbule mɔ. 38 Demetriyus nin uʼtonsɔnb ŋmɔbe tigbɛr nin unil la, tibuur ya bùol te, bà buh tibuur mɔ te, bɛ ń jo nɛn bó kí tì len. 39 Ni tí ŋmɔbe tigbɛtɔr ki pukn' la, bi li tùɔre tù udu ya taanciɛnl là ñɛndeh *yiko nnɔ ni nɛ. 40 Ta bɛn la, dinnɔ ya taanl liɛ bo, tiʼdu ya ciɛnb li biin tɛ kí ye ti nuunh tí kpìin udu nɛ; kimɛ ta ŋmɔbe ti li ñi nà bo kí tɔke nà cère' ti taan'.» U len' nnɔ ki gben', nɛ ki cère' biʼkɛ siere'.