25
Pɔl ye ubɛrciɛn Sesa nɛ li bu uʼbuur
Gobina Fɛstus baa' Sesare ya du ni, ki tien' len iwien ita nɛ ki don' Yerusalɛm bó. U tì baa' nɛ bitɔtuɔrciɛnb nin *Sufmbɛ ya buur ya cɛkl yaab nnɔ ya sɛnlierb baa' uʼsaan, ki lá biin' Pɔl, ki gbáan' Fɛstus cɛɛn, ki ye u la yìe, wɔ ń ñikn kí cère bɛ ń taa Pɔl kí baa Yerusalɛm ni. Kimɛ bi kpaan' iyɛ u we ní la, bɛ ń ku wɔ usɛn ni nɛ. Nɛ Fɛstus tɔke' bɛ ki ye: «Pɔl laan biɛ ki te lipɛkl ni nɛ Sesare ya du ni. Nɛ min mɔnɔn li liɛbe kí kun i tàan yiɛ bo nɛ. U ŋmɔbe libiil la, cère mɛn niʼciɛnb ń paan nʼbo kí tì biin wɔ nɛn bó.»
Fɛstus lii tien' Yerusalɛm ni iwien iniin bii iwien piik nɛ ki yaan ki liɛbe' Sesare ya du bó. Kutaaku faa' nɛ u kɔn' ki kɛ̀le' tibuur ya duku ni ki sɔn' bɛ ń tì taa Pɔl ní. Pɔl baa' ma nnɔ nɛ *Sufmbɛ bà ñɛn' ní Yerusalɛm nnɔ guɔn' wɔ, ki biindeh wɔ nì bre isɛn yà yɛbe ni, ka ń fre kí wuɔn kí ye bi lienh tà nnɔ tù te. Pɔl yíe wɔ ń fie uʼba nɛ ki len' ki ye: «Ma saa' *Sufmbɛ ya yiko, ka saa' Uwien ya duku, ka bii' ubɛrciɛn Sesa mɔ.»
Fɛstus yíe wɔ ń sɔnge *Sufmbɛ ya yɛnm, nɛ ki niire' Pɔl ki ye: «A yíe á dùo Yerusalɛm bó bɛ ń tì bu ŋɛ tibuur tigbɛr tuu bo nʼnun bó-oo?» 10 Nɛ Pɔl jiin' wɔ ki ye: «N li sere ubɛrciɛn Sesa ya nun bó uʼbuur ya duku ni nɛ. Bi li bu nni tibuur nɛn saan nɛ. Sin mɔnɔn bɛn mɔnmɔnm ki ye ma bii' *Sufmbɛ niba. 11 N bi bii' bii n bi tien' nibonn nà kpɛ mikuum la, ma bi li nuunh ń ŋmɛre. Ama bi biindeh nni nà bo ŋa yé gbɛmɔ̀nt la, uba ŋa ń fre kí taa nni kí ŋukn bɛ. Ubɛrciɛn Sesa nɛ li bu nʼbuur.» 12 Nɛn saan nɛ Fɛstus nin uʼgbegbierkaab taan' ki liike' tigbɛr nnɔ nɛ u tɔke' Pɔl ki ye: «A ye ubɛrciɛn Sesa nɛ li bu aʼbuur ma nɔ a li jo wɔn saan nɛ.»
Ubɛr Agripa yíe wɔ ń cenge Pɔl ya gbɛr
13 Iwenkàankɛ gɛ̀bre', nɛ ubɛr Agripa nin uʼninsɛ Berenis tɔke ki baa' Sesare ya du ni, bɛ ń fuonde Fɛstus. 14 Bi tien' len idɛn ile ma nnɔ nɛ Fɛstus tɔke' ubɛr Agripa Pɔl ya gbɛr ki ye: «Ujɛ uba te libùol liɛ nɔ, Feliks nɛ là pɛkn' wɔ, u juore' ki te lipɛkl ni. 15 N là jon' Yerusalɛm uyo wà nnɔ nɛ bitɔtuɔrciɛnb nin *Sufmbɛ ya ciɛnb baa' ki lá biin' ujɛ bugbɛn ki ye u kpɛ mikuum nɛ. 16 Nɛ n jiin' bɛ ki ye tinbi Erom yaab ya tentienm ni, bi biin' unil la, ti tì ń kòle' wɔn nin binib bà biindeh wɔ nnɔ nɛ, wɔ ń cii bi biindeh wɔ bà bo, kí cère uʼmɔ ń len u li len ma kí fie uʼba. Ta ń dɛre nil ya tubl ka kpiɛ' ki bun' wɔ buur. 17 N tɔke' bɛ nnɔ, nɛ bi baa' ní. Kutaaku faa' ma, ma taande', n kɔn' ki kɛ̀le' tibuur ya duku ni nɛ, ki sɔn' bi tì taa' ujɛ nnɔ ní. 18 Nɛ binib bà biindeh wɔ nnɔ fii' ki sere' ki guɔn' wɔ ki biindeh wɔ. Min maaleh ki teh bi li biin wɔ nibonn nà bo nnɔ li bre ki tì kɛnde' nɛ, ama na te nnɔ. 19 N laa' bi findeh nin wɔ nà bo nnɔ, yé biʼWien bo ya paanm ya gbɛr nɛ nin ujɛ wà bi yih wɔ *Yesu u kpo' ŋɔ Pɔl lienh ki teh u fuobe nnɔ ya gbɛr nɛ. 20 Ma là bɛn n li tien ma tigbɛr nnɔ. Nɛ n niire' Pɔl ki ye u yíe wɔ ń jo Yerusalɛm bɛ ń tì bu wɔ tibuur tigbɛr nnɔ bo nɛn bó-oo? 21 Ama u ye ubɛrciɛn Sesa nɛ li bu uʼbuur. Nɛn bo nɛ n cère' u te lipɛkl ni, kí tì baa lidaali là n li cère bɛ ń taa wɔ kí jo ubɛrciɛn saan.»
22 Nɛ ubɛr Agripa tɔke' Fɛstus ki ye: «Min mɔnɔn bi yíe ń cenge ujɛ bugbɛn bó.» Nɛ Fɛstus tɔke' wɔ ki ye: «Wenli a li wun cenge uʼbó.»
23 Kutaaku faa' nɛ ubɛr Agripa nin Berenis baa' binikpɛkpiɛkb ya baam, ki tɔke nin sojambɛ ya ciɛnb nin udu nnɔ ni ya ciɛnb, ki lá kɔn' kuduciɛnku kùa ubɛr teknh binib kuʼni nnɔ ni. Nɛ Fɛstus sɔn' bi taa' Pɔl ní. 24 Nɛ ki len' ki ye: «Ubɛr Agripa nin ninbi bà kɛ te nin tɛ niɛ saan nɔ, ni likeh ujɛ wà nɔ, *Sufmbɛ kɛ là baa' nʼsaan Yerusalɛm ni, ki tí baa' niɛ saan mɔ, ki là wuureh ki teh na kpɛ wɔ ń ji li fuobe. 25 Min ya bùol ma laa' u tien' nà nì kpɛ kuum; ama wɔn nin uʼyul ye ubɛrciɛn nɛ li bu uʼbuur ma nnɔ, nɛ n ye nì mɔn ń jon wɔ nɛn bó nɛ. 26 N yíe ń kɛle kugbɔnku kí de ubɛrciɛn kí tɔke wɔ Pɔl ya gbɛr nɛ, ka bɛn n li cinbe kí kɛle kí kun nà bó, nɛn bo nɛ n taa' wɔ ki sien' niʼnun bó. N cinbe ki sien' wɔ sin ubɛr Agripa ya nun bó nɛ, á niire wɔ uʼgbɛr nnɔ te ma bo, ŋɔ n bɛnde' n li kɛle kí kun nà bó. 27 Kimɛ n maale' ki ye nà mɔn ń cère bɛ ń taa' lipɛkl ya nil kí jo Ubɛrciɛn saan ka tɔke' bi biin' udaan nà bo.»