6
Bi gɛ̀nde' jɛb bilole bɛ ń li toreh Yesu ya tondb
Idɛn yà binib bà teke' *Yesu ki jin' ya cɛkl yɛbreh ki pukndeh nnɔ, nɛ *Sufmbɛ bà teke' *Yesu ki jin' ki lienh Grɛkmbɛ ya lenm nnɔ cin' ki kɔnh nin Suftɔb bà lienh biʼyaajɛlenm nnɔ* ki teh daan kɛ daan bi gbiinh tibont la, bi sundeh bi ya kpopiib bó nɛ. Nɛ *Yesu ya tondb piik nin bile nnɔ yin' binib bà kɛ teke' *Yesu ki jin' nnɔ ki taan', nɛ ki tɔke' bɛ ki ye: «Na mɔn tí juore tijier ya gbiirm bo kí dàan Uwien ya gbɛr ya tɔkm. Nɛn bo, tiʼyaabɛ, gɛ̀nde mɛn niʼni jɛb bilole bà *Uwien ya Fuoñaanm te biʼbo, bi ŋmɔbe miyɛnfuom, ki yé binimɔ̀nb binib ya nun bó, ŋɔ tí cère bɛ ń li sɔnh li ya tuonl. Tinbi *Yesu ya tondb wɔn, tí li mɔ̀ndeh ki kàareh nɛ, kí li tɔkeh binib Uwien ya gbɛr.»
*Yesu ya tondb len' nà nnɔ ŋmaake' binib nnɔ kɛ, nɛ bi gɛ̀nde' Etiɛnn, u teke' *Yesu ki jin' mɔnmɔnm, *Mifuoñaanm te uʼbo. Bi gɛ̀nde' Filip nin Prokɔr nin Nikanɔr nin Timɔn nin Pamena nin Antiyɔk ya Nikola, u yé Sufkpɛnkpɛnd. Bi taa' jɛb bilole nnɔ ki wuɔn' *Yesu ya tondb, bi taa' biʼnuɔ ki paan' biʼbo nɛ ki kàare' ki de' bɛ.
Uwien ya gbɛr yɛreh niʼkɛ saan, nɛ binib teknh *Yesu ki jinh ki yɛbreh ki pukndeh Yerusalɛm ni. Bitɔtuɔrkaab ligol mɔ tuo' ki teke' *Yesu ki jin'.
Bi cuo' Etiɛnn
Uwien juoke' Etiɛnn ki gbien', ki de' wɔ mituɔm ki gbien', ki cère' u teh miyɔkm ya bont udu ya nib ni. *Sufmbɛ bà te litaanl ya duku kùa bi yih kù bà ŋa ji yé yonbe ya taanl ya duku nnɔ, ya biba nin Sirɛnn ya du nin Alɛksandri ya du nin Silisi ya du nin Asi ya tinfɛnm yaab kɛ taan' ki findeh nin Etiɛnn. 10 Ama ba fre' ki faake' nin wɔ, kimɛ u lienh nin *Mifuoñaanm de' wɔ miyɛnfuom mà nnɔ nɛ. 11 Nɛn saan nɛ bi de' bijɛb biba ilike bɛ ń nɛn uʼbo kí ye bi cii' u suke' Moyis nin Uwien. 12 Bi len' nnɔ ma nnɔ nɛ udu ya nib nin biʼciɛnb nin *Yiko ya wɔnwɔknb kpre', nɛ ki bere' ki tì cuo' Etiɛnn, ki taa' wɔ ki jon' *Sufmbɛ ya buur ya cɛkl yaab saan, 13 nɛ ki tuke' bitonnɛndɛnb ní bi lá len' ki ye: «Uyo kɛ ujɛ wuɔ sukreh Uwien ya duku nɛ, ki saah Moyis ya yiko. 14 Kimɛ ti cii' u len' ki ye Nasarɛt ya *Yesu li we Uwien ya duku kuu, kí lèbre mitetem mà Moyis là wɔkn' tɛ mɛ̀ nnɔ.» 15 Nɛ tibuur ya cɛkl yaab nnɔ kɛ caan' Etiɛnn bo inun ki laa' uʼnun bó te tɛn Uwien ya tond ya nun bó.
* 6:1 U ya yo binib bà là teknh *Yesu ki jiinh nnɔ, biyɛbnb là yé *Sufmbɛ nɛ. Biʼni biba là lienh Grɛkmbɛ ya lenm nɛ, ki pɛ Grɛkmbɛ ya tentienm bo. Bitɔb lienh biʼyaajɛlenm, ki pɛ biʼyaajɛtentienm bo. Bɛn nɛ là yɛbe.