Kugbɔnlieku kùa Pɔl kɛle' ki de'
Tesalonik
yaab nnɔ
Nà wɔngeh kugbɔnku kuu te ma bo
Kugbɔnku kuu ya cincinm bi tɔke' ki ye binib bita nɛ kɛle' kù, ama Pɔl nɛ yé kugbɔnku bugbɛn ya kɛlm ya sɛnlier. Bi kɛle' kugbɔnkpiɛku ki de' Tesalonik yaab ma nnɔ, ni ya puoli bó nɛ Pɔl cii' niʼbó ya nib biba lienh ki teh Yonbdaan Yesu liɛbe' ní ŋɔ. Tigbɛr nnɔ saa' Tesalonik yaab ya yɛnm cɛɛn. Nɛ ba ji bɛn bi li tien ma. Biba dàan' ka ji sɔnh tùon. Nɛn nɛ cère' Pɔl kɛle' kugbɔnku kuu wɔ ń saake biʼgbɛnɛnt bɛ ń li co bi ŋmɔbe mitekjim mà nnɔ kenken, ki li sɔnh itùon mɔ.
Liyul 1 ni, Pɔl cin' ki faareh Uwien Tesalonik yaab ya yíem nin biʼtekjim bo nɛ, ki tɔke' ki ye Uwien li dɛre bà jɛ̀ndeh bɛ nnɔ ya tub kí tu lifɛ̀nl, kí jɛ̀nde bà ŋa boh Yesu Kristo ya gbɛmɔnmɔnt nnɔ lidaali là u li baa ní nnɔ.
Iyul 2 ni, Pɔl tɔkeh nà li liere Yonbdaan ya baam usɛn ya gbɛr nɛ. U ye wà li yíe Uwien ya ñɔbu bó li ñɛn uʼba upaan bo, kí tuln binib pelpel nɛ kí yaan Yonbdaan ń baa ní. U tɔke' bɛ ki ye bɛ ń li se mitekjim ni nì faa.
Iyul 3 ni, Pɔl tɔkeh bà yé ikpaayuon nnɔ ki teh bɛ ń liike biʼyul bo, kí li sɔnh ki jinh biʼnɔjɛ bo.
Pɔl tì fɔre' kugbɔnku kuu nɔ nin micɛ̀bm nɛ.
1
Ifuonde
Min Pɔl nin Silfɛn* nin Timote nɛ kiɛh kugbɔnku kuu tí de Kristo ya taanl là te Tesalonik ya du ni ki yé tiʼBaa Uwien nin Yonbdaan *Yesu Kristo yaal nnɔ. TiʼBaa Uwien nin Yonbdaan *Yesu Kristo ń juoke nɛ, kí de nɛ uyɛnduɔn.
Yonbdaan li baa ní kí bu binib tibuur
Tiʼyaabɛ, nì kpɛ tí li faareh Uwien niʼbo uyo kɛ nɛ, nì yé nibonn nà cuube nɛ, kimɛ ni tùɔreh ki teknh *Yesu ki jinh mɔnmɔnm, nɛ ki tùɔreh ki yíe tɔb mɔ mɔnmɔnm. Nɛn bo nɛ ti tɔkeh Uwien ya táantɔ ni, tiʼyɛnm sɔnge niʼbo ki tì kpɛ ma bo, kimɛ nin bi teh nɛ nà bre, ki jɛ̀ndeh nɛ ma kɛ nnɔ ni tùɔreh ki mɔ̀h mitekjim ni ki joh inun bó nɛ.
Nɛn nɛ wɔngeh ki teh Uwien buh tibuur tuʼdonbó, kimɛ ijɛnd nnɔ nɛ li cère Uwien ń ye ni kpɛ ní kɔ uʼbɛl là ni jɛ̀ndeh liʼbo nnɔ ni. Imɔ̀n, Uwien li tien nà cuube nɛ. Binib bà jɛ̀ndeh nɛ nnɔ, uʼmɔ li jɛ̀nde bɛ nɛ kí tu niʼfɛ̀nl, kí de ninbi bà jɛ̀ndeh nnɔ nin tinbi lifuorl lidaali là Yonbdaan Yesu li puɔ paaki bó ní nnɔ. U li puɔ niʼbó ní nin Uwien ya tondtɔdɛnb nɛ, kí li te umupien ni ki we ní. U li dɛre bà ŋa yíe Uwien ya gbɛr nnɔ nin bà ŋa boh tiʼYonbdaan Yesu ya gbɛmɔnmɔnt nnɔ ya tub. Biʼtudɛre nnɔ si: u li cère bɛ ń kɔ ijɛndciɛn ni kí li tuu ki te len. U li ŋɔre bɛ kí jɛnde uʼnun bó, ba ji li lɛ uʼtuɔm nin uʼkpiɛke. 10 Nì li tien nnɔ lidaali là Yonbdaan li baa ní ŋɔ bɛ ń pɛ̀ke wɔ, kí ñuɔre wɔ kí ñɛ bà kɛ teke' wɔ ki jin', ki yé uʼyaab nnɔ bo nɛ. Niʼmɔ te len, kimɛ ti tɔke' nɛ uʼgbɛr ma nnɔ ni teke' tù ki jin'.
11 Nɛn bo nɛ ti kàareh ki dienh nɛ uyo kɛ ŋɔ tiʼWien ń ye ni kpɛ uʼyin, kí li toreh nɛ nin uʼtuɔm ní li teh ni nuunh ní tien mimɔnm mà kɛ nnɔ, kí cère ní li sɔnh itùon yà wɔngeh ki teh ni ŋmɔbe mitekjim. 12 Ni teh nnɔ la, ninbi bo nɛ bi li kpiɛke Yonbdaan Yesu, nɛ uʼmɔ ń kpiɛke nɛ, kí ñɛ tiʼWien nin wɔn Yonbdaan *Yesu Kristo ya juokm bo.
* 1:1 Liike 1 Tesalonik 1:1.