3
Li kàareh mɛn ki dienh tɛ
Tɔ, tiʼyaabɛ, li kàareh mɛn ki dienh tɛ ŋɔ Yonbdaan ya gbɛr ń li yɛreh niʼkɛ saan tontonm, kí li ŋmɔbe ukpiɛke tɛn tù ŋmɔbe ukpiɛke niʼdu ni ma bo. Li kàareh mɛn, Uwien ń ñɛn tɛ binib bà bre nì tì kɛnde' nnɔ ya nuɔ ni, kimɛ na yé binib kɛ nɛ teke' ki jin'. Yonbdaan yé umɛmɔ̀ndaan ma nnɔ u li de nɛ ufaa, kí lèkn niʼbo, usɛnpol ubiɛrɔ la fre nɛ. Kí ñɛ Yonbdaan bo nɛ ti du niʼbo ki ye ti tɔke' nɛ nà nnɔ, ni teh nɛn nɛ, ki li tuu ki teh nɛ̀. Yonbdaan ń pekre niʼyɛnm ní bɛnde Uwien ya yíem, kí li ŋmɔbe Kristo ya minku.
Unil kɛ ya nun ń li mɔ́n itùon bo
Tiʼyaabɛ, ti tɔkeh nɛ Yonbdaan *Yesu Kristo ya yel bo nɛ ki teh: niʼyɔ wà kɛ ŋa yíe tuonl ya gbɛr*, ka pɛ ti là wɔkn' nɛ miwɔknm mà nnɔ bo la, ní wiɛ uʼgbɛr. Kimɛ ninbi nin niʼyul bɛn ki ye nì kpɛ ní tɛkn tiʼtaal ni nɛ. Ti là te niʼsaan uyo wà nnɔ, ta là yé kpaayuon ka miɛh uba jier ki jinh. Ti là sɔnh itùon nin inunmɔ́n nɛ ñɔnku nin wien ni ŋɔ ti la li yé uba bo tukl. Na yé ta là ŋmɔbe sɛn tí ji niʼnuɔ ni nɛ, ti là yíe tinbi nin tiʼyul ń wuɔn nɛ miseknm ŋɔ ní tɛkn tiʼtaal ni nɛ. 10 Kimɛ ti là te niʼsaan uyo wà nnɔ, ti là tɔke' nɛ ki ye wà kɛ ŋa yíe tuonl ya gbɛr la, u la ji mɔ. 11 Nin nɛn kɛ ti cii' bi ye niʼni biba yé ikpaayuon nɛ, ka sɔnh niba nin nitɔnn, ki cuonh ki kɔh bitɔb ya gbɛr ni. 12 Ti tɔkeh bi ya nib nɛ Yonbdaan *Yesu Kristo ya yel bo, ki teh bɛ ń liike biʼyul bo, kí li te suoo, kí li sɔnh ki jinh biʼnɔjɛ bo. 13 Tiʼyaabɛ, ninbi bɛn wɔn, la ŋɛnde mɛn niʼgbɛnɛnt mimɔnm ya tienm ni.
14 Niʼni wà ŋa boh ti kɛle' tigbɛr tà kugbɔnku kuu ni la, ní sekn udaan, kí wiɛ uʼgbɛr ŋɔ ifɛ ń cuo wɔ. 15 Ni la taa' wɔ kí tien tɛn u yé niʼnɛnnɛnd nɛ ama ní li sureh wɔ, kimɛ uʼmɔ yé niʼyɔ nɛ.
Ifuondfɔrkɛ
16 Yonbdaan uyɛnduɔn ya daan nin uʼyul ń li dienh nɛ uyɛnduɔn uyo kɛ isɛn kɛ ni. Yonbdaan ń li te nin niʼkɛ.
17 Min Pɔl nin nʼyul nɛ kɛle' ifuonde yii nɔ. Nʼgbɔnt kɛ ni n kiɛh nʼyel ma sɔ.
18 TiʼYonbdaan *Yesu Kristo ń juoke niʼkɛ.
* 3:6 Liike 1 Tesalonik 5:14. 3:7 Liike 1 Tesalonik 5:14. 3:17 Kí ñɛ Kugbɔnku kuu ya cinm kí lá baa 3:16 Pɔl lienh nɛ uba kiɛh, ama wɔn nin uʼyul nɛ kɛle' migbiirm 17.