10
Uwien taan' nà la, nil la bore nɛ̀
(Matie 19:1-12; Luk 16:18)
*Yesu siere' niʼsaan, nɛ ki jon' Sude ya tinfɛnm mà te Sudɛn ya kpenpuol bó nnɔ ni. Inigol tí taan' uʼsaan, nɛ u tí wɔkn' bɛ tɛn u tí ń teh ma bo.
*Farisiɛnmbɛ biba nɛkn' wɔ ki yíe bɛ ń biike wɔ, nɛ ki niire' wɔ ki ye: «Ujɛ ŋmɔbe usɛn wɔ ń wiɛ uʼpo-oo?» Nɛ u niire' bɛ ki ye: «Moyis là ye ní li teh mila?» Nɛ bi ye: «Moyis là ye ujɛ yíe wɔ ń wiɛ uʼpo la, wɔ ń kɛle kugbɔnku kí de wɔ kí wuɔn kí ye u wiɛ' wɔ.» Nɛ *Yesu ye: «Niʼyufaa bo nɛ cère' Moyis là kɛle' ki ye ní li teh nnɔ. Ama micincinm, uyo wà Uwien là ñɛn' uŋɛndun wuu nnɔ, ‹u là ñɛn' ujɛ nin upii nɛ. Nɛn nɛ cère' ujɛ kuɔn' upii la, u li dàan uʼnaa nin uʼbaa, nɛ bɛn bile nnɔ ń taan kí tien unibaab.› Nnɔ nɛ ba ji te nib bile, bi ji yé unibaab nɛ. Tɔ, Uwien taan' nà la, nil la bore nɛ̀.»
10 Bi tì baa' iden nɛ uʼpanpaankaab mɔ liɛbe' ki niire' wɔ tigbɛr nnɔ bo. 11 Nɛ u jiin' bɛ ki ye: «Ujɛ wà wiɛ' uʼpo, ki tí kuɔn' upiitɔ la, ujɛ nnɔ yé ujɛnaŋmaa nɛ uʼpo ukpiɛk nnɔ bo. 12 Upii wà fii' uʼcɛ saan, ki tì kun' ujɛtɔ la, upii nnɔ yé upiinaŋmaa nɛ.»
Yesu nin mubumu
(Matie 19:13-15; Luk 18:15-17)
13 Tɔ, binib tukeh mubumu, ki bàareh *Yesu saan ŋɔ wɔ ń mɛ mù, nɛ uʼpanpaankaab kɔnh nin bɛ. 14 U laa' bi kɔnh nin bɛ ma nnɔ, na ŋmaake' wɔ, nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Cère mɛn mubumu mù ń li bàareh nʼsaan. La piendeh mù mɛn, kimɛ binib bà te tɛn mubumu nɛ si Uwien ya bɛl. 15 N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, wà kɛ ŋa teke' Uwien ya bɛl ya gbɛr kibuk yaam la, wa ń kɔ liʼni.» 16 Nɛn saan nɛ u yuunh mubumu nnɔ, ki taah uʼnuɔ ki paakeh muʼbo, ki teh mù Uwien ya mɔnm.
Ufàadaan uba ya gbɛr
(Matie 19:16-30; Luk 18:18-30)
17 *Yesu siereh uyo wà nnɔ, nɛ ujɛ uba sɛn' ki baa' ki lá gbaan' uʼnintuɔli, ki niire' wɔ ki ye: «Cɛnbaa wà mɔn, n li tien mila kí lɛ limiɛl là ŋa ŋmɔbe gbenm-i?» 18 Nɛ *Yesu niire' wɔ ki ye: «Bɛ tien' a yih nni wà mɔn-i? Uwien baba ŋa ñí la, uba ŋa mɔn. 19 A bɛn iwɔb yà ye: ‹La ku nil, ki la teh naŋmaal, ki la suh, ki la nɛndeh nib bo, ki la jinh nib, kí li boh aʼnaa nin aʼbaa nnɔ.› 20 Nɛ ujɛ nnɔ ye: «Cɛnbaa, n boh niʼkɛ haali nʼbuwaam ni nɛ.» 21 *Yesu liike' wɔ, uʼyɛnm sɔnge' uʼbo, nɛ u tɔke' wɔ ki ye: «Nibonn niba nɛ pɔre' ŋɛ. Jo kí tì kuɔre a ŋmɔbe tibont tà kɛ nnɔ, kí taa ilike nnɔ kí de bicɛcɛkdɛnb, kí li ŋmɔbe lifaal paaki bó, ŋɔ kí baa kí lá paan nʼbo.» 22 *Yesu len' nnɔ ma nnɔ, nɛ ujɛ nnɔ saa' uʼnun bó, ki siere' ki bure' nin uyɛnsaa, kimɛ u ŋmɔbe lifaal ki gbien'.
23 *Yesu jiɛbe' ki liike' uʼpanpaankaab, nɛ ki tɔke' bɛ ki ye: «Nì faa ki gbien' nin binib bà ŋmɔbe lifaal nnɔ ń kɔ Uwien ya bɛl ni.» 24 U len' nnɔ ma nnɔ, nɛ miyɔkm cuo' uʼpanpaankaab cɛɛn, nɛ u tí tɔke' bɛ ki ye: «Nʼbumu, Uwien ya bɛl ni ya kɔm faa cɛɛn nɛ. 25 Nì faa nin ufàandaan ń kɔ Uwien ya bɛl ni ki cɛn' ñɔkma ń càare mikpɛlpienbonm ni.» 26 Nì tùɔre' ki bɛke' bɛ cɛɛn, nɛ bi tɔkeh tɔb ki teh: «O, nì te nnɔ la, ŋmɛ li fre kí ŋmɛre?» 27 *Yesu caan' biʼbo inun, nɛ ki tɔke' bɛ ki ye: «Binib nɛ ŋa ń fre, Uwien wɔn ŋa ń gbɛle niba, u li fre kí tien niʼkɛ.»
28 Nɛ Piɛr tɔke' wɔ ki ye: «Tinbi wɔn la, ti dàan' tibont kɛ nɛ ki paan' aʼbo-a!» 29 Nɛ *Yesu ye: «N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, unil wà kɛ dàan' uʼden bii uʼninjiɛb bii uʼninsiɛb bii uʼnaa bii uʼbaa bii uʼbumu bii uʼkpàan min nin tigbɛmɔnmɔnt bo la, 30 u li lɛ iden nin ninjiɛb nin ninsiɛb nin naambɛ nin mubumu nin ikpàan, niʼkɛ bolm kobk fɛnfɛnnɔ, ama u li lɛ ijɛnd mɔ. Nɛ uyo wà we ní nnɔ, u lá li lɛ limiɛl là ŋa ŋmɔbe gbenm. 31 Bisɛnlierb lá li paan puoli ki yɛbe. Puoli bó yaab mɔ lá li liere usɛn ki yɛbe.»
Yesu tí len' uʼkuum nin uʼmɛkrm bó nta bo
(Matie 20:17-19; Luk 18:31-34)
32 *Yesu nin uʼpanpaankaab doh Yerusalɛm bó, nɛ u le usɛn. Bi joh ma nnɔ uʼpanpaankaab ya yɛnm saa' nɛ bujɛwaanbu cuo' bà mɔ pɛ uʼbo nnɔ. Nɛn saan nɛ u tí yin' uʼpanpaankaab piik nin bile nnɔ uʼba saan nɛ ki cin' ki tɔkeh bɛ nà li tì tu wɔ niʼbó. 33 U tɔke' bɛ ki ye: «Li cengeh mɛn, ti doh Yerusalɛm bó nɛ. Ti tì baa' la, bi li taa Unil ya Bijɛ kí ŋukn bitɔtuɔrciɛnb nin *Yiko ya wɔnwɔknb, bɛ ń bu wɔ tibuur, kí ye u kpɛ mikuum, kí taa wɔ kí ŋukn bà ŋa yé Sufmbɛ. 34 Bi li lɛ̀ wɔ, kí cɛre uʼbo tiñinsɛnt, kí ñì wɔ inalɛbe, kí yaan kí ku wɔ, nɛ wienta daali wɔ ń mɛkre bitɛnkpiib ni.»
Saak nin San ya miɛbu
(Matie 20:20-28)
35 Tɔ, Sebede ya bijiɛb Saak nin San nɛkn' Yesu, nɛ ki tɔke' wɔ ki ye: «Cɛnbaa, ti yíe á tuo kí tien ti li miɛ ŋɛ nà nɛ.» 36 Nɛ u niire' bɛ ki ye: «Ni yíe ń tien ba nɛ kí de nɛ?» 37 Nɛ bi ye: «A lá jin' aʼbɛl la, á cère tiʼni uba ń li kɛ aʼnɔjie bó, utɔ mɔ ń li kɛ aʼnɔgɛn bó.» 38 Nɛ u ye: «Na bɛn ni miɛh nibonn nà. Ni li fre kí ji n li ji ijɛnd yà nnɔ-ɔɔ?» Bii ni li fre kí kɔ n li kɔ micɛcɛkm mà ni nnɔ ni-ii? * 39 Nɛ bi ye: «Ti li fre.» Nɛ u ye: «Imɔ̀n, ni li ji n li ji ijɛnd yà nnɔ, ki li kɔ n li kɔ micɛcɛkm mà ni nnɔ ni. 40 Ama binib bà li kɛ̀le nʼnɔjie nin nʼnɔgɛn bó nnɔ wɔn, na yé min nɛ li gɛ̀nde bɛ. Uwien nɛ li de mifɛnm nnɔ u bonde' mɛ̀ ki ble' binib bà nnɔ.»
41 Uʼpanpaankaab piik bà sìen' nnɔ cii' Saak nin San tɔke' wɔ ki ye bà, nɛ biʼbenku ni cin' ki beh biʼbo. 42 Nɛn saan nɛ u yin' bɛ uʼba saan ki tɔke' bɛ ki ye: «Ni bɛn nì te ma uŋɛndun wuu ni. Bà yé idu ya bɛrb wɔbndeh iʼnib nɛ, nɛ bà ŋmɔbe ticiɛnt nnɔ wɔngeh bɛ biʼtuɔm kpɛ ma bo. 43 Na ń li te nnɔ ninbi ni. Niʼni wà yíe wɔ ń li yé uciɛn la, wɔ ń tien uʼba niʼtonsɔnl. 44 Niʼni wà yíe wɔ ń li yé usɛnlier la, wɔ ń tien uʼba niʼkɛ ya yonb. 45 Kimɛ Unil ya Bijɛ ŋa baa' uŋɛndun wuu ni bɛ ń sɔn kí de wɔ. U baa' wɔn nɛ ń sɔn kí de binib, kí kpo ŋɔ kí dɛ binib bà yɛbe kí wiɛ.»
Yesu likre' Bartime
(Matie 20:29-34; Luk 18:35-43)
46 *Yesu nin uʼpanpaankaab tì baa' Seriko ya du ni. Bi ñɛh uʼni uyo wà nnɔ nɛ linigociɛnl paan' biʼbo. Ujuɔn uba kɛ sɛngbaal ki miɛh, bi yih wɔ Bartime, u yé Time ya bijɛ. 47 U cii' bi ye Nasarɛt ya *Yesu nɛ gɛ̀breh, nɛ u cin' ki wuureh ki teh: «Yesu, *Dafid ya yaabile, muɔ nni micɛcɛkm.»
48 Linigol nnɔ tɛngeh uʼbo ki teh wɔ ń ŋmile, ama u tùɔreh ki wuureh nɛ ki teh: «*Dafid ya yaabile, muɔ nni micɛcɛkm.» 49 Nɛ *Yesu sere' ki ye: «Yin wɔ mɛn ní.» Nɛ bi yin' wɔ ki tɔke' wɔ ki ye: «Cuo aʼba! Fii kí sere, u yih ŋɛ.»
50 Nɛ u wiɛ' uʼliɛrgbenku, ki fii' wukbu, ki baa' *Yesu saan. 51 *Yesu niire' wɔ ki ye: «A yíe ń tien ba kí de ŋɛ?» Nɛ u ye: «Cɛnbaa, n yíe ń likre nɛ.» 52 Nɛ *Yesu ye: «Li joh, aʼtekjim nɛ ŋmiɛn' ŋɛ.» U likre' i ya tàan bo, nɛ ki paan' *Yesu bo.
* 10:38 Yesu taa' tinɛnnɛnt tule nɛ ki wuɔn' ijɛnd nnɔ yɛbe ki kpɛ ma bo. Tun si: kí ñu kijɛndyiek ni bii kí lùo ijɛnd ni.