13
Bi lá li bere Uwien ya duku
(Matie 24:1-2; Luk 21:5-6)
*Yesu siere' Uwien ya duku ya luo bo ki ñɛn', nɛ uʼpanpaankaab ni uba tɔke' wɔ ki ye: «Cɛnbaa, liike itɛn yiɛ gbenge ki kpɛ ma bo-a! Liike bi taa' yɛ̀ ki mɛn' tidur tù ŋmɔbe kuñuɔrku ma bo-a!» Nɛ u tɔke' wɔ ki ye: «A laa' tiduciɛnt tuu nɔ-ɔɔ? Bi lá li bere tuʼkɛ nɛ, tɛnl liba mɔnɔn ŋa lá li juore kí li pɛ tɔl bo.»
Ijɛnd ya yo lá li te ma bo
(Matie 24:3-14; Luk 21:7-19)
Yesu jon' ki tì kɛ̀le' Olifi ya siin ya juɔl bo, Uwien ya duku ya nuun bó, nɛ Piɛr nin Saak nin San nin Andre baa' uʼsaan biʼbaba, ki lá niire' wɔ ki ye: «Tɔke tɛ, tibont nnɔ kɛ lá li tien uyo wà? Ku lɛ dìɛku ba li wuɔn kí ye uyo nnɔ baa'.» Nɛ u cin' ki tɔkeh bɛ ki teh: «Li bɛn mɛn, ki la cère uba ń tuln nɛ. Kimɛ binib lá li baa ki yɛbe kí li ŋmɔbe nʼyel ki teh bi yé min nɛ, kí tuln binib bà yɛbe. Ni lá cii binib tɔh lituɔl kɔnkɔnm ni bii fɔnfɔkm la, ni la cère niʼfɛ̀l ń li tiinh. Kimɛ tu ya bont kɛ li tien nɛ kí yaan, na laan yé gbengbenyo. Kimɛ linibol liba li jɛ̀ke linibotɔl. Libɛl liba ya nib mɔ li jɛ̀ke libɛtɔl yaab. Kitink li jènge bùol, bùol. Mikònm mɔ li lu. Nì li te tɛn imɛrwiɛn ya cincinm nɛ.
«Ninbi bɛn wɔn, li bɛn mɛn. Bi lá li cuo nɛ kí jon tibuur, kí ñì nɛ itáan ya dur ni. Min bo, bi lá li tuke nɛ kí jo tibuur idu ya ciɛnb nin bibɛrb saan. Nnɔ nɛ ni li yé nʼmɔ̀nkunb biʼsaan. 10 Bi li kpaande tigbɛmɔnmɔnt tuu inibol kɛ saan nɛ kí yaan. 11 Bi cuo' nɛ ki jon' tibuur la, ni la pɔk kí li yɔke ni li len kí ye bà. Uyo nnɔ lá baa' la, *Mifuoñaanm nɛ li tɔke nɛ ni li len kí ye bà. Na yé ninbi nɛ li len, *Mifuoñaanm nɛ li len. 12 U ya yo nɛ unil li kuɔre uʼninjɛ, bɛ ń ku wɔ. Baa mɔ li kuɔre uʼbuk, bɛ ń ku kɛ̀. Mubumu mɔ li fii kí sere muʼnaambɛ nin muʼbaambɛ bo, kí cère bɛ ń ku bɛ. 13 Min bo nɛ binib kɛ li nɛn nɛ. Ama wà kɛ li mìnde kí li ŋmɔŋmɔbe kí tì fɔre nnɔ, wɔn nɛ li ŋmɛre.»
Nibonn nà ŋmɔbe ijuɔke ya gbɛr
(Matie 24:15-28; Luk 21:20-24)
14 «Ni li lɛ ijuɔke ya bonn nà saah tibont tà kɛ mɔn nnɔ se na bi li sere nà saan. (Wà kɛ kàanh la, wɔ ń li ciih niʼtingi.) Uyo nnɔ lá baa' la, bà li te Sude ya tinfɛnm ni nnɔ, bɛ ń sɛn kí jo ijuɔn bó. 15 Wà te kudulɛkaaku ya paaki la, u la jiire kí kɔ iden ni, kí taa niba. 16 Wà mɔ te ikpàan bó la, u la liɛbe kí kun, wɔ ń tì taa uʼliɛrgbenku. 17 U ya yo bipiib bà punbe nin bà ŋmɔbe mubumu mùa ŋaanh, li ŋmɔbe micɛcɛkm nɛ. 18 Li kàareh mɛn, Uwien la cère nɛ̀ ń tien kusɛnañuɔku. 19 I ya dɛn binib li ji ijɛnd kí gbien. Haali uŋɛndun ya cincinm kí lá baa fɛnfɛnnɔ, nib ŋa laan jin' i ya jɛnd ya bol, ka ji lì li ji yɛ̀ fiebu. 20 Yonbdaan ŋa bi kùore' ijɛnd nnɔ ya wien bo la, uba mɔnɔn ŋa bi li ŋmɛre. U gɛ̀nde' binib bà nnɔ bo nɛ cère' u kùore' iwien nnɔ bo.
21 «U ya yo unil tɔke' nɛ ki ye: ‹Liike mɛn, Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo te niɛ saan› bii ‹u te niɛ bó› la, ni la tuo. 22 Kimɛ bitonnɛnmɔ̀nkunb li baa. Biba li ye bi yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo nɛ. Bitɔb li ye bi yé *Uwien ya ñɔbonsɔknb nɛ. Bi li tien micincilnm ya bont nin miyɔkm ya bont, kí tuln binib. Bi li nuunh nì tuo' la, bɛ ń tuln Uwien gɛ̀nde' binib bà nnɔ mɔnɔn nɛ. 23 Ninbi li bɛn mɛn. N kpiɛ' ki tɔke' nɛ tigbɛr nnɔ kɛ ŋɔ.»
Unil ya Bijɛ ya baam ya gbɛr
(Matie 24:29-31; Luk 21:25-28)
24 «Ama, ijɛnd nnɔ ya yo gɛ̀bre' la,
uwien li bìike,
uŋmaal ŋa ji li wien,
25 Iŋmaabii li cecere kí lu,
tibont tà ŋmɔbe mituɔm paaki bó li jènge.
26 U ya yo nɛ bi li lɛ Unil ya Bijɛ te titɛwɔlgbɔnt ni, ki we ní, ki ŋmɔbe ufaa nin ukpiɛke ki gbien'. 27 U ya yo nɛ u li sɔn Uwien ya tondb bɛ ń jo lɛnpuoli nin nintuɔli nin ugɛn nin ujie bó, kí cin utingbaan uba kí tì baa utɔ, kí taan Uwien gɛ̀nde' binib bà nnɔ kɛ.»
Bukɛnkɛnbu ya kpɛnjɛnm
(Matie 24:32-35; Luk 21:29-33)
28 «Bukɛnkɛnbu ya tetem yé mikpɛnjɛnm nɛ niʼbo. Ni lá laa' bù tɔh isigben, ki bundeh la, ni bɛn ki ye nì nɛke uñalɛnd nɛ*. 29 Nnɔ nɛ, ni lá laa' tibont tuu teh la, ní li bɛn kí ye Unil ya Bijɛ nɛkn' niʼnañuɔn saan ŋɔ. 30 N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, tibont nnɔ kɛ li tien kí lɛ fɛnfɛnnɔ ya nib biɛ ŋa laan kpo' ki gben'. 31 Kutaaku nin kitink li gben. Ama nʼgbɛr tun ŋa ŋmɔbe tù ń gben.»
Uba ŋa bɛn lidaali là Unil ya Bijɛ li baa ní
(Matie 24:36-44)
32 «Ama uba ŋa bɛn tibont nnɔ li tien lidaali là bii uyo wà. Paaki bó, Uwien ya tondb ŋa bɛn. UʼBijɛ mɔnɔn ŋa bɛn, Uwien Baa baba nɛ bɛn. 33 Li bɛn mɛn ki la gɔh, kimɛ na bɛn uyo nnɔ. 34 Nì naan ujɛ wà joh usɛn ki tɔke' uʼtonsɔnb ki ye bɛ ń li likeh uʼden mɔnmɔnm, ki wuɔn' wà kɛ u li sɔn lituonl là, ki tɔke' uʼnañɔguurl ki ye u la gɔh, ki yaan ki bure' nɛ. 35 Nɛn bo, la gɔh mɛn, kimɛ na bɛn uyo wà ududaan li baa ní. U li baa ní kutajuɔku-uu, kuyɔku-uu, ukuojɛmuɔyo-oo, kutɛnŋaaku-uu, na bɛn. 36 Li bɛn mɛn, ŋɔ u la lá lure kí baa kí lɛ ni dɔ ki gɔh. 37 N tɔkeh nɛ nà nɔ n tɔkeh binib kɛ nɛ, la gɔh mɛn.»
* 13:28 Liike Matie 24:32. 13:29 Liike Matie 24:33.