Kugbɔnku kùa Pɔl kɛle' ki de'
Filemɔn
nnɔ
Nà wɔngeh kugbɔnku kuu te ma bo
Filemɔn yé Pɔl ya jɔ nɛ. Pɔl tɔke' wɔ tigbɛmɔnmɔnt nɛ u kpɛnde' Kristo yɔ. Nì naan u là yé ufàadaan nɛ ki ŋmɔbe iyonbe. Uba ya yel si Onesim. Onesim Siere' Filemɔn saan nɛ ki tì cende' Pɔl lipɛkl ni ki mɔ kpɛnde' Kristo yɔ. Pɔl jiin' Onesim uʼcɛnbaa Filemɔn saan, ki de' wɔ kugbɔnku.
Pɔl kɛle' kugbɔnku kùa ki de' Filemɔn nnɔ te ki de' binib bà taakeh uʼden nnɔ mɔ nɛ (migbiirm 2).
Uyo nnɔ, iyonbe nɛ là cèreh Erom yaab lɛnh lifaal là yɛbe. Bi gbiire' Erom yaab bolm mile la, miba li yé iyonbe nɛ. Bɛn nɛ sɔnh itùon kɛ, nɛ biʼcɛnbaambɛ ŋmɔbe mituɔm biʼbo. Uyo nnɔ uyonb siere' uʼcɛnbaa saan ki lá liɛbe' ní la, uʼcɛnbaa li fre kí tien wɔ nà bre bii kí ku wɔ mɔnɔn.
Nɛn nɛ cère' Pɔl kɛle' kugbɔnku kuu ki de' Onesim wɔ ń tì de uʼcɛnbaa Filemɔn ki ye u la ji ń liike Onesim tɛn u yé uyonb, ama wɔ ń teke wɔ tɛn Kristo yaab teknh tɔb ma bo. Ama Pɔl ŋa de' Filemɔn wɔbl, u yíe wɔn nin uʼyul ń cɛ̀kre uʼyɛnm kí liike u li tien ma bo nɛ. Kristo yaab bikpiɛkb nnɔ ŋa là li fre kí ci kí lèbre binib fuobe ma bo. Ama unil teke' Yesu Kristo ki jin' la, mitekjim nnɔ lèbreh u li fuobe ma bo binib ni nɛ.
1
Ifuonde
Min Pɔl, wà te lipɛkl ni *Yesu Kristo bo nnɔ nin tiʼninjɛ Timote nɛ kiɛh kugbɔnku kuu tí de sin Filemɔn wà yé tiʼjɔ, ki liɛbe' ki yé tiʼtonsɔntɔ nnɔ, kí de tiʼninsɛ Afiya nin Akip wà tinbi nin wɔn mɔ̀h limɔbaabl nnɔ nin Kristo yaab bà taakeh sin Filemɔn den nnɔ. TiʼBaa Uwien nin Yonbdaan *Yesu Kristo ń juoke nɛ, kí de nɛ uyɛnduɔn.
Pɔl faareh Uwien Filemɔn bo
Uyo wà kɛ n kàareh la, n tiɛn aʼbó nɛ, ki tuu ki faareh Uwien aʼbo. Kimɛ n cii' bi lienh ki teh a du Yonbdaan *Yesu bo ki yíe uʼnib kɛ. Tinbi nin sin kpɛ buñɔbu mitekjibaabm bo nɛ. Nɛn bo nɛ n kàareh ŋɔ Uwien ń cère aʼtekjim nnɔ ń li faa ŋɔ á tore binib bɛ ń bɛnde Kristo bo, ti li teh mimɔnm mà kɛ nnɔ. Nʼninjɛ, a ŋmɔbe miyíem ma nnɔ cère' n ŋmɔbe uyɛnsɔnge ki gbien' nɛ nʼgbɛnɛnt saake, kimɛ a cère' Uwien ya nib ya yɛnm dɔ.
Pɔl gbáanh Filemɔn ki dienh Onesim
Tɔ, nin Kristo bo n ŋmɔbe usɛn ń tɔke ŋɛ nà kpɛ á li teh nɛ̀ ma kɛ nnɔ, kí ñɛ miyíem bo nɛ n yíe n gbáan ŋɛ nibonn niba bo. Imɔ̀n, min Pɔl n yé ujɛciɛn nɛ, nɛ ki liɛbe' ki te lipɛkl ni fɛnfɛnnɔ *Yesu Kristo bo. 10 N gbáanh ŋɛ ki dienh nʼbuk Onesim nɛ. U yé nʼbuk, kimɛ n te lipɛkl liɛ ni nɛ ki cère' u paan' Kristo ya sɛn bo. 11 Wɔn wà ŋa là ŋmɔbe pukm uyo uba aʼsaan nnɔ, fɛnfɛnnɔ u ji li ŋmɔbe mipukm aʼbo tɛn u ŋmɔbe mipukm nʼbo ma nɛ. 12 N li cère wɔn wà yé nʼyɛnm ni ya nil nnɔ ń liɛbe aʼsaan. 13 Min bi yíe ń cère wɔ ń juore nʼbùol nɛ kí sere aʼtaal ni, kí li toreh nni n te lipɛkl ni tigbɛmɔnmɔnt bo ma nnɔ. 14 Ama ma yíe ń tien niba ŋɔ ŋa bɛn. Ma yíe ń wɔbn ŋɛ á tien mimɔnm. N yíe á cɛ̀kre aʼyɛnm nɛ kí tien. 15 Nba la, Onesim siere' aʼsaan wɔ ń tien idɛn ile ŋɔ kí liɛbe ní kí ji li tuu ki te aʼsaan nɛ. 16 Ama wa ji li te tɛn yonb, fɛnfɛnnɔ u tu nin uʼyonb. U yé tiʼninjɛ wà ti yíe wɔ nɛ. Min yíe wɔ cɛɛn nɛ ama sin li yíe wɔ ki cɛn' nnɔ, kimɛ u yé aʼyonb nɛ, ki yé aʼninjɛ mɔ Yonbdaan ya sɛn ni.
17 Nɛn bo, a tuo' ki ye min nin sin kpɛ buñɔbu mitekjim bo la, teke wɔ tɛn a bi li teke nni ma bo. 18 Nì yé u bii' ŋɛ bii u tí ŋmɔbe aʼfɛ̀nl nɛ la, cère lɛ̀ ń li yé nʼyaal. 19 Min Pɔl nin nʼyul nɛ kɛle' ki ye n li pɛ̀ ŋɛ. Ama ma nín yíe ń tɔke ŋɛ kí ye aʼmɔ ŋmɔbe nʼfɛ̀nl wɔn! Lɛn si: a laa' limiɛl là min bo nnɔ bii ba? 20 Nɛn bo, nʼninjɛ, Yonbdaan bo, tien nnɔ kí de nni. Wɔn Kristo bo, cère nʼyɛnm ń li dɔ. 21 N du ki ye a li tuo nʼñɔbu bó nɛ cère' n kiɛh ŋɛ kugbɔnku kuu nɔ. N bɛn ki ye a li tien kí cɛn n ye ma bo. 22 A yekn kí bonde nni gɔgɔbùol mɔ, kimɛ n daan ki ye kí ñɛ niʼkaare bo Uwien li cère bɛ ń wiɛ nni ń liɛbe ní niʼsaan.
Ifuondfɔrkɛ
23 Min nin Epefa wà te lipɛkl ni *Yesu Kristo bo nnɔ fuondeh ŋɛ. 24 Nʼtonsɔntɔb Mark nin Aristak nin Demas nin Luk mɔ fuondeh ŋɛ. 25 Yonbdaan *Yesu Kristo ń juoke nɛ.