3
Hessa gisho, nuus genccanaw dandda7ettonna ixxin, Ateena kataman nurkka attanaw qofa qachchida.+ Hinttena zoranaadanne ammanon hinttena minthethanaada nuura issife Xoossas ootheyssanne Kiristtoosa Wonggelaa odiya nu ishaa Ximotiyoosa hintteko kiittida. Hinttena gakkida goodan hinttefe oonikka guye simmofo. He gooday nuus Xoossaa shene gideyssa hinttee, hintte huu7en ereeta. Nu hinttera de7iya wode goodi gakkanayssa hinttew koyrottidi odida. Hintte ereyssa mela hessada hanis. Hessa gisho, taw genccanaw dandda7ettona ixxin, “Ooni eri Xalahey entta paaccidi nu daaburaa mela ashshonna aggenna” gada hintte ammanuwabaa eranaw Ximotiyoosa hintteko kiittas.
Ha77i Ximotiyoosi hintte matappe yidi, hintte ammanuwabaanne hintte siiquwabaa lo77o wore odis. Qassi hintte ubba wode nuus lo77o qoppeyssanne nuuni hinttena be7anaw laamoteyssada hintteka nuna be7anaw laamoteyssa I nuus odis.+ Ta ishato, nuna gakkiya waayaninne nu meto ubban hintte ammanuwa gisho hinttenan minettida. Hintte Godan minnidi de7ikko nukka de7on de7oos. Hiza, nuuni hintte gaason demmida ufayssas Xoossaa waati galatino? 10 Nuuni hinttena be7anawunne hintte ammanuwan paccidabaa kunthanaw qammanne gallas nu kumetha wozanan Xoossaa woossos.
11 Xoossay nu aaway ba huu7eninne nu Goday Yesuus Kiristtoosi nu hintteko baana ogiya giigiso. 12 Nu hinttena daro doseyssada Goday hintte issoy issuwa siiqiya siiqonne ase ubbaa siiqiya siiqo hinttew darssonne gujjo. 13 Nu Goday Yesuus Kiristtoosi ba geeshshatara yaa wode Xoossaa, nu aawa sinthan hintte wozanay geeshshinne borey baynnayssa oothidi I hinttena minthethana.
+ 3:1 Ha.O 17:15 + 3:6 Ha.O 18:5