5
Godaa yuussaa giigidi naagite
Ta ishato, ha hanoti hanana wodiyanne ageena hinttew xaafanaw koshshenna. Godaa Gallasay kaysoy qamma yeyssada yaanayssa hintte loythi ereeta.+ Asay, “Sa7i saro, aykkoyka hanenna” yaagishin, maccas iqethi oykkeyssada dhayoy entti qopponna entta bolla yaana. Entti ay ogenkka kessi ekkokona.
Shin nu ishato, he gallasay hinttew kaysoy yeyssada yaanaw hintte dhuman de7ekketa. Hintte ubbay poo7o asinne gallasan de7iya asi; nuuni qamma asi woykko dhuma asi gidokko. Hessa gisho, nuuni harati dhiskkeyssada dhiskkanaw bessenna; nuuni barkkanwunne giigidi daanaw bessees. Dhiskkeyssati qamma dhiskkoosona; mathotteyssati qamma mathottosona. Shin nuuni gallasa asi gidiya gisho giigidi daanaw bessees. Ammanonne siiqo xurureda tiran ma77idi, atotethaa ufayssaa huu7en wothiya ola biraata barneexada wothidi daanaw bessees.+ Xoossay nuna nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggara kumetha atotethi ekkana mela doorisppe attin hanqos dooribeenna. 10 Nuuni paxa de7in woykko hayqqin, Kiristtoosi yaa wode iyara issife daana mela Kiristtoosi nu gisho hayqqis. 11 Hessa gisho, hintte kase ootheyssada, issoy issuwa minthethitenne dichchite.
Wurssetha zorenne sarotaa
12 Nu ishato, hintte giddon ootheyssata, hinttena kaalethana melanne zorana mela Goday dooridayssata bonchchana mela hinttena woossos. 13 Entti oothiya oosuwa gisho entta daro bonchchitenne siiqite. Issoy issuwara sarotethan de7ite.
14 Nu ishato, nuuni hinttena zoroos. Boozata hanqite; babbeyssata minthethite; daaburanchchota maaddite; ase ubbaa dandda7ite. 15 Oonikka iita gisho iita zaaronna mela naagettite. Hintte wolisinne asa ubbaas lo77obaa oothanaw minnite.
16 Ubba wode ufayttite. 17 Ubba wode Xoossaa woossite. 18 Ubbaban galatite. Kiristtoos Yesuusa baggara Xoossay hinttefe koyey hessa.
19 Geeshsha Ayyaana oosuwa toysoppite. 20 Tinbbite qaala kadhoppite. 21 Ubbabaa paaccite; lo77obaa ekkite. 22 Iita ooso ubbaafe haakkite.
23 Saro immiya Xoossay ba huu7en hinttena polo geeshsho. Nu Goday Yesuus Kiristtoosi yaana gallasaas, Xoossay hintte ayyaanaa, hintte shemppuwanne hintte kumetha asatethaa borey baynna naago. 24 Hinttena xeegeyssi ammanettidayssa gidiya gisho hessa I polana.
25 Nu ishato, nuus Xoossaa woossite.
26 Ammaniya asa ubbaa geeshsha yeeretethan sarothite.
27 Hintte ha kiitaa ammaniyaa asa ubbaas nabbabanaada Godaa sunthan hinttena woossays.
28 Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay hinttera issife gido. Amin77i.
+ 5:2 Maato 24:43; Luuqa 12:39; 2Phexi 3:10 + 5:8 Isa 59:17; Efe 6:13-17