10
Kiitanchchuwanne guutha maxaafaa
Hessafe guye, ta hara wolqqaama kiitanchchoy saloppe sa7a wodhdhishin be7as. I shaara ma77is; iya huu7iya bolla zuullay de7ees. Iya som77oy awa mela; iya tohoy tama tuussa mela. He kiitanchchoy dooya de7iya issi guutha xaatha maxaafaa ba kushen oykkidi, ba ushachcha tohuwa abbaa bolla, ba haddirssa tohuwa biitta bolla essis. Gudiya gaammoda ba qaala dhoqqu oothidi waassis. I waassida wode laappun dadati bantta guunthaa sissidosona.
Laappun dadati odettida wode ta xaafanaw giigettas. Shin saloppe, “Laappun dadati odidayssa maatamen gorddafe attin xaafoppa” yaagiya girssaa si7as.
Yaatidi, abbaa bollanne biittaa bolla eqqida, ta be7ida kiitanchchoy, ba ushachcha kushiya salo pude miccis.+ I miccidi saloninne iya giddon de7iya ubbaa, sa7aninne iya giddon de7iya ubbaa, abbaanne iya giddon de7iya ubbaa medhdhida, merinaw de7iya Xoossaa sunthan caaqqidi, “Hizappe guye, Xoossay gam77enna. Shin laappuntha kiitanchchoy ba moyziya punniya wode Xoossay ba aylle gidida nabeta baggara qonccisida xuura qofay polettana” yaagis.
Hessafe guye, abbaa bollanne biittaa bolla eqqidi, “Iya kushen dooyettidi de7iya xaatha maxaafaa kiitanchchuwa kusheppe ekka” yaagidi nam77antho taw odishin si7as.+
Taani he kiitanchchuwako bada, guutha xaatha maxaafaa imma gada oychchas. I taakko, “Ekkada ma; I ne ulon cammana, shin ne doonan eessada mal77ana” yaagis.
10 Taani kiitanchchuwa kusheppe he guutha xaatha maxaafaa ekkada mas; ta doonan eessada mal77is, shin ta ulon cammis. 11 Hessafe guye, taakko, “Neeni yara ubbaas, dere ubbaas, dumma dumma doonan odetteyssatasinne kawotas tinbbite zaara odanaw bessees” yaagis.
+ 10:5 Kessa 20:11; Zaare 32:40; Daane 12:7; Amo 3:7 + 10:8 Hiz 2:8-3:3