7
144,000 asata bolla maatamey wosettis
Hessafe guye, oyddu kiitanchchoti oyddu sa7aa gaxan eqqidayssata be7as. He kiitanchchoti sa7a bolla woykko abbaa bolla woykko ay mitha bolla carkkoy oyddu sa7aa gaxappe carkkonna mela teqqidosona.+ Qassi de7o Xoossaa maatamiya oykkida hara kiitanchchoy doloha baggafe keyeyssa be7as. He kiitanchchoy ba qaala dhoqqu oothidi, sa7aanne abbaa qohanaw wolqqi imettida oyddu kiitanchchota, xeegidi, “Nuuni Xoossaa aylleta som77on maatamiya wothana gakkanaw biittaa woykko abbaa woykko mithaa qohoppite” yaagis.+
Yaatin, taani Xoossaa maatamey som77on wosettidayssata payduwa si7as. Isra7eele mayzata ubbaafe xeetanne oytamanne oyddu mukulu asaas som77on maatame wothis.
Yihuda zerethaafe tammanne nam77u mukulu,
Roobela zerethaafe tammanne nam77u mukulu,
Gaade zerethaafe tammanne nam77u mukulu,
Aseere zerethaafe tammanne nam77u mukulu,
Niftaaleme zerethaafe tammanne nam77u mukulu,
Minaase zerethaafe tammanne nam77u mukulu,
Simoona zerethaafe tammanne nam77u mukulu;
Leewe zerethaafe tammanne nam77u mukulu,
Yisaakore zerethaafe tammanne nam77u mukulu,
Zaabiloone zerethaafe tammanne nam77u mukulu,
Yoosefa zerethaafe tammanne nam77u mukulu,
Biniyame zerethaafe tammanne nam77u mukulu,
asaa som77on maatame wothis.
Bootha ma7o ma77ida daro asata
Hessafe guye, zerethi ubbaafe, kawotetha ubbaafe, yara ubbaafenne dumma dumma doonappe zawi baynna daro asaa be7as. He asay bootha ma7o ma77idi, zambba haythi bantta kushen oykkidi, araata sinthaninne Dorssa sinthan eqqidosona. 10 Entti bantta qaala dhoqqu oothidi, “Atotethay araatan uttida nu Xoossaafenne Dorssaafe yees” yaagidosona.
11 Kiitanchchoti ubbay, araataa, cimatanne oyddu medhetethata yuushuwan eqqidosona. Entti araata sinthan gufannidi Xoossaa goynnidosona.
12 “Amin77i!
Anjjoy, bonchchoy, cinccatethay, galatay, sabay
wolqqay, minotethay meri merinaw
nu Xoossaas gido.
Amin77i!”
yaagidosona.
13 Cimatappe issoy taakko, “Ha bootha ma7uwa ma77ida asati oonantee? Entti awuppe yidonaa?” yaagidi oychchis.
14 Taani zaarada, “Godaw, ne eraasa” yaagas.
Ikka taakko, “Hayssati daro waaye waayidi aadhdhidayssata. Entti bantta ma7uwa Dorssaa suuthan meeccidi geeshshidosona.+ 15 Hessa gisho,
entti Xoossaa araata sinthan gididi
qammanne gallas iya keethan oothoosona.
Qassi araata bolla uttidayssi enttaw kuya gidana.
16 Hizappe guye, entti koshattokona, saamottokona.
Awi woykko mishi entta meenna.+
17 Araata giddon uttida Dorssay entta heemmana.
De7o pultto haathako entta kaalethana.+
Xoossay entta ayfiyaappe afutha ubbaa quchchana”
yaagis.
+ 7:1 Er 49:36; Daane 7:2; Zakka 6:5 + 7:3 Hiz 9:4 + 7:14 Daane 12:1; Maato 24:21; Mar 13:19 + 7:16 Isa 49:10 + 7:17 Maz 23:1; Hiz 34:23; Maz 23:2; Isa 49:10; Isa 25:8