μετάφραση των εβδομήκοντα

The Greek Septuagint with Apocrypha, compiled by Sir Lancelot C. L. Brenton

Public Domain
Language: Ἑλληνική (Greek, Ancient)
Dialect: Koine


2020-03-31

 

This module was generated by eBible.org on 28 Jul 2020 from source files dated 4 Jun 2020.