12
Pacuenia Dioso pejumecovënëtsivi Espíritu Santo pejamatabëcueneta jamatabëcuenecaëjëpaeyaexanatsi pexanaenexa pacuenia Dioso itorobaponatsi yabara pelivaisi
Tajamonae, jitsipajë patacatoyaquinaejava paneyapëtaenexa mapacueneje. Caejivi canacujitsia Dioso pejumecovënëtsivi Espíritu Santo pejamatabëcueneta jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi pexanaenexa pacuenia Dioso itorobaponatsi.
Paxamë rabaja payapëtaneme mapacueneje. Pamatacabi abaxë Dioso apo pajumecovënëtsimë, dovathi pacayamaxëitojorobabiaba. Nexata panevajëtsinexa jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia, panematabacabëta patonubenabiabame. Jumapecataeya raja pexanaenëanë, apo caëjëpaetsi itsacuenejavayo ata pexanaenexa. Bajaraxuata pacatoyaquinatsi paneyapëtaenexa mapacueneje. Pajivi jumaitsi: “Jesús raja Dioso apo pexënato,” jai, bajarapajivi Espíritu Santo apo yajavaponaponaetsi. Pajivi rajane jumaitsi: “Jesucristo raja pepo petuxanenë,” jai, bajara jane pajivi Espíritu Santo yajavaponaponatsi.
Daxita xua Dioso pejumecovënëtsivi Espíritu Santo pejamatabëcueneta jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi, apo najëpae. Caenë canacujitsia saicayacuenia jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi. Itsiata baitsi jane caenë Espíritu Santo pejamatabëcueneta jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi daxita bajarapamonae. Xua jivi Dioso tonacuenebavanapa, apo caevirianacuenebijava. Navita cajena xua jivi Dioso tonacuenebavanapa. Itsiata caenë Dioso pijacuene tonacuenebavanapa. Dioso pijacuene petonacuenebivi, apo nacuenejëpae. Itsiata rabaja caenë Dioso daxita yavenonatsi petonacuenebavanapaenexa. Caejivi canacujitsia, Dioso pejumecovënëtsivi, Espíritu Santo pejamatabëcueneta jamatabëcuenecaëjëpaeyaexanatsi xua Dioso tonacuenebavanapaejitsia. Nexata bajarapamonae, caejivi canacujitsia, caëjëpatsi peyavenonaenexa bajarapajamatabëcueneta daxita Dioso pejumecovënëtsivijavabelia. Itsamonae Dioso pejumecovënëtsivi, Espíritu Santo pejamatabëcueneta jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi pemuxujiobinexa xaniavaetsia itsamonaejavabelia, xaniavaetsia pejinavanapaenexa Dioso pitabarata. Itsamonae pijinia jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi jivi xaniavaetsia peyapëtaeyaexanaenexa pexaniajailivaisi, Jesús pelivaisi. Itsiata baitsi jane caeEspíritu Santo pejamatabëcueneta bajarapacuenia jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi bajarapamonae. Itsamonae pijinia jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi penajamatabëcuenerutsinexa Diosojavabelia Dioso peyavenonabiabinexatsi daxitacuene yabara. Itsamonae pijinia jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi pejamatejemayaexanaenexa piavitanevi. CaeEspíritu Santo rabaja pejamatabëcueneta bajarapacuenia jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi. 10 Itsamonae pijinia jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi Dioso pesaëta pinijicuene pexanaejavanë pexanaenexa. Itsamonae pijinia jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi petsipaebinexa itsamonaejavabelia pacuenia Dioso yapëtaeyaexanatsi. Itsamonae pijinia jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi pejumeyapëtaenexa itsajivi itsa tsipaebatsi penajumetsënëtsilivaisi dovathi pejamatabëcueneta. Jamatabëcuene caëjëpaeyaexanatsinua pejumeyapëtaenexa itsajivi itsa tsipaebatsi pexaniajailivaisi Espíritu Santo pejamatabëcueneta. Itsamonae pijinia jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi pecuaicuaijainexa itsajivi ata mapanacuata apo pejumetaejumeta. Itsamonae pijinia jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi pejumetaenexa bajarapajume juya pejumevajunupaebaponaenexa itsamonaejavabelia. Nexata bajarapamonae tsipaebapona pajamatabëcuenelivaisi xainapona caelivaisi canacujitsia, palivaisianë tsipaebapona pamonae cuaicuaijai itsajivi ata mapanacuata apo pejumetaejumeta. 11 Itsiata baitsi jane caeEspíritu Santo pejamatabëcueneta jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi daxita bajarapamonae. Pacuenia Espíritu Santo jitsipa pejamatabëcuenecaëjëpaeya exanaponaenexa Dioso pejumecovënëtsivijavabelia, bajarapacuenia Espíritu Santo caejivi canacujitsia jamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponatsi Dioso pejumecovënëtsivi.
Pacuenia daxita Dioso pejumecovënëtsivi caenë Cristo bepeperabëto yabara pelivaisi
12 Pavi xainatsi vajaperabëtota, caevito canacujitsia pevënë xainapona. Vajavi xainatsi navitsiaya. Caevito canacujitsia saicaya pexanaejavanexa, xainapona. Itsiata baitsi jane caeperabëtotsireca. Bajara pijinia itsitsi daxita Dioso vajajumecovënëtsivi. Caejivitsi canacujitsia saicaya vajanacuenebijavanexa, Espíritu Santo pejamatabëcueneta nacajamatabëcuene caëjëpaeyaexanaponae ata, itsiata caenë Cristo bepeperabëtotsi. 13 Daxitatsi rabaja Dioso vajajumecovënëtsivi, itsa nacabautisaba, caeEspíritu Santo nacatsijamatabëeca caebitsaëtonexatsi, caenë Cristo bepeperabëtonexatsi. Judíovi atatsi, apo judíovi atatsi, dajubicuenia vajanacacanajetsivi ata itsamonaejavabelia amoneya vajatonacuenebinexa, apo vajanacacanajetsivi ata itsamonaejavabelia, daxitatsi, caeEspíritu Santo nacatsijamatabëeca.
14 Pavi jivi peperabëtuareca xaina, caevito canacujitsia pevënë xainapona. Nexata caevënëvito jivi apo xainae peperabëtuareca. 15 Nexata jivi petaxu itsa caëjëpaejitsipatsi pecuaicuaijainexa, petaxu meta jumaitsi tsipae: “Apo pecobenë raja. Bajaraxuata maapo paperabëtoyajuvënëjavanëje,” jai meta tsipae. Itsiata baitsi jane cajena jemajai tsipae. Tsitecaeya bajarapaperabëtoyajuvënëjava tsipae. Pijumeta saya apo naexanae tsipae saicayajava. 16 Jivi pemuxuyoroto ata itsa caëjëpaejitsipatsi pecuaicuaijainexa, pemuxuyoroto meta jumai tsipae: “Apo pitaxutonë raja. Bajaraxuata maapo paperabëtoyajuvënëjavanëje,” jai meta tsipae. Itsiata baitsi jane cajena jemajai tsipae. Tsitecaeya bajarapaperabëtoyajuvënëjava tsipae. Pijumeta saya apo naexanae tsipae saicayajava. 17 Jivi daxitanë peperabëtuareca itsa xainaejitsipa ëpitaxutonë, ¿detsa nexata pacuenia jumetaejitsipa? Acuenebi tsipae. Daxitanë peperabëtuareca itsa xainaejitsipa ëpemuxuyorotonë, ¿detsa nexata pacuenia tuxunijitsipa? Acuenebi tsipae. 18 Bajaraxuata jivi peperabëtuareca caevënëvito Dioso apo torutsi. Saicaya pevënë pexainaevitonë, caevito canacujitsia, jivi peperabëtuareca Dioso torutapona itsajota jitsipa petorutsinexa. 19 Itsa meta jivi peperabëtuareca xainaejitsipa caevitoreca, aitothia meta tsipae. Nexata apo bejivitonë perabëto tsipae. 20 Itsiata baitsi jane maitsije. Jivi peperabëtuareca navitsiaxainae ata saicaya caevito canacujitsia pevënë pexainaevi, itsiata rabaja caeperabëtoreca.
21 Nexata jivi pitaxutobeje caëjëpae atatsibeje tsipae pecuaicuaijainexabeje, itsiata acuenebi tsipae pejumaitsinexabeje pecobebejejavabelia: “Apo pacanamatavenonaetsibeje cajena,” pejainexabeje. Jivi pematabocotota ata caëjëpae atatsi tsipae pecuaicuaijainexa, itsiata acuenebi tsipae pejumaitsinexa petaxubejejavabelia: “Apo pacanamatavenonaetsibeje cajena,” pejainexa. Tsipaji daxita pavi xainatsi vajaperabëtota, namatavenonatsi. 22 Bajaraxuata vajaperabëtota pavi xainatsi, pavi itajara apo bevajanacatsitanamatavenonae, bajarapavi bitso pepacuene namatavenonatsi. 23 Pavi xainatsi vajaperabëtota, pavi vaxaitsi natanetsi beveliavi, bajarapavi banaperabëxatatatsi naitabëtsiaya. Pavi naperabëcauratsi, naperabëcaranatsiaya banaperabëxatatatsi xaniavaetsia. 24 Pavi apo naperabëcauratsi, apo naperabëxatatsitsi xaniavaetsia. Bajarapacuenia vajaperabëtota Dioso nacavimataropobiaruba. Nexata picani pavi bevelia vajanamatavenonaevi, bajarapavi itsiata naitabëtsia banaperabëxatatatsi. Nexata bajarapacuenia bajarapavi ata bevajanamatavenonaevi tanetsi. 25 Nexata pavi vajaperabëtota xainatsi, apo navecuanatsanae. Nexata daxita pavi xainatsi vajaperabëtota, namataenetsia naeveta. 26 Vajaperabëtota pavi xainatsi, caevito itsa atane, nexata daxita itsavijavabelia ata baatane. Caevito ata pijinia itsa naitabëtsianaxatatatsi, nexata daxitaperabëtotsireca bayajavabarëyatsi.
27 Daxita rabaja paxamë Dioso papijajivimë. Nexata caenë Cristo beperabëto panaexaname. Pavi Cristo peperabëtota xaina, bajara bepayajuvënëvi Dioso pacatane pacaenëmë canacujitsia. 28 Vajaperabëtota pavi xainatsi, caevito canacujitsia saicaya xainapona pexanaponaejavanexa. Bajara pijinia itsi Dioso pejumecovënëtsivi. Caejivi canacujitsia Dioso itapetaponatsi saicaya caejivi canacujitsia pexanaponaenexa xua Dioso tocopatatsi. Copiata Dioso itapeta apóstolevinexa. Xuacujinae icatsia cotocaevi itapeta petsipaebivinexa itsamonaejavabelia pacuenia Dioso yapëtaeyaexanatsi. Xuacujinae icatsia Dioso itapeta, pacuenia Dioso pejumelivaisibaxutota jumaitsi, peyapëtaeyaexanaevinexa itsamonaejavabelia. Xuacujinae icatsia Dioso itapeta Dioso pesaëta pinijicuene pexanaejava pexanaponaevinexa. Xuacujinae Dioso itapeta piavitanevi pejamatejemayaexanaevinexa. Xuacujinae icatsia Dioso itapeta bepejiobivi peyavenonaevinexa. Xuacujinae icatsia Dioso itapeta Dioso pejumecovënëtsivi penamatacaitorobivinexa. Xuacujinae icatsia Dioso itapeta pecuaicuaijaivinexa itsajivi ata mapanacuata apo pejumetaejumeta. 29 Nexata daxita apo ëapóstolevi. Nexata pijinia daxita apo ëpetsipaebivinexa itsamonaejavabelia pacuenia Dioso yapëtaeyaexanatsi. Nexata pijinia daxita apo ëpeyapëtaeyaexanaponaevinexa itsamonaejavabelia pacuenia Dioso pejumelivaisibaxutota jumaitsi. Nexata pijinia daxita Dioso pesaëta pinijicuene pexanaejava, apo ëpexanaponaevinexa. 30 Nexata pijinia daxita apo ëpejamatejemayaexanaevinexa piavitanevi. Nexata pijinia daxita apo ëpecuaicuaijaivinexa itsajivi ata mapanacuata apo pejumetaejumeta. Nexata pijinia daxita apo ëpejumetaevinexa bajarapajume, juya itsamonaejavabelia pejumevajunupaebaponaenexa pajamatabëcuenelivaisi xainapona caelivaisi canacujitsia, palivaisianë tsipaebapona pamonae cuaicuaijai itsajivi ata mapanacuata apo pejumetaejumeta. 31 Bajarapacuenia itsamonae pejamatabëcuenecaëjëpaeya exanaejavatsi matatoxenetsia panevajënaeyabelia bitso pajitsipare Dioso papecajamatabëcuenecaëjëpaeya exanaenexa, paneyavenonaenexa daxita Dioso pejumecovënëtsivijavabelia. Daxita baja xua yabara pacatsipaebatsi, daxita bajaraxua matatoxenetsia panevajënaeyabelia bitso pajitsipare Dioso papecajamatabëcuenecaëjëpaeya exanaenexa itsamonae ata paneasivanexa.