6
Pacuenia Dioso pejumecovënëtsivi itavetatsi Dioso penajuajumecovënëtavanapaevi peneconitsiyaniva juezmonaejavabelia yabara pelivaisi
Itsanë paxamëyajuvënënë, Dioso pejumecovënëtsinë, itsa pacaitsacueniaba paxamëjavaberena, nexata jueznëjavabelia paneconitabiabame. Pëtsa bajarapacuenia paexaname. Tsipaji raja juezmonae Dioso apo pejumecovënëtsivi. Bajaraxuata Dioso panenajuajumecovënëtsivi apo bepaneconitsimë juezmonaejavabelia. Biji rajane bepayanijobame Dioso pejumecovënëtsivijavabelia papecatoxanetsinexa bajarapalivaisi. Payapëtaneme rabaja mapacueneje. Pamatacabi Cristo evetsiana mapanacuaje, daxita Dioso vajajumecovënëtsivi Dioso nacatocopatsiana vajananeconitsiaexanaenexa pamonae pijaneconi pexainaevi. Daxita mapanacuapijivije, pamonae Dioso apo pejumecovënëtsivi, vaxaitsi naneconitsiaexanaenatsi. Nexata aeconoxae ata pacacaëjëpa panelivaisixanetsinexa paneconi exana panetuatuajëta. Tsipaji mapanacuata jivi pevetsijamatabëcuene beveliajamatabëcuene saya. Apo ayapëbeje bitso. Payapëtaneme rabaja mapacueneje. Pamatacabi Cristo patsianica, vaxaitsi naneconitsiaexanaenatsi daxitajivi. Naneconitsiaexanaenatsi ángelevi ata. Nexata abaxë aeconoxae panejinavanapaeepato mapanacuataje, pacacaëjëpa panelivaisixanetsinexa paneconi exana panetuatuajëta, mapanacuapijilivaisije. Itsiata baitsi jane paxamëyajuvënëjivi itsa pacaitsacueniaba mapanacuataje, itsiata panijacuata apo palivaisixanetabiabimë pacuenia picani bepaexaname. Nexata pajivi pacaitsacueniaba, pacaponabiabame juezmonaejavabelia penaneconitsiaexanaenexatsi. Mapacuenia pacajumaitsitsije patacaurabinexa. Paxamëyajuvënëjivi itsa pacaitsacueniaba, ¿ajibi tsabaja caenë ata paxamëyajuvënënë pexanialivaisi peyapëtaenë pelivaisixanetsinexa bajarapalivaisi? Dioso panejumecovënëtsivixae, juezmonaejavabelia apo bepaneconitsimë Dioso panenajuajumecovënëtsivi.
Bajarapacuenia panacaevënavi atamë paneneconitabiabixae juezmonaejavabelia, daxitajivi pacacueneyapëtane xaniavaetsia apo panejinavanapaejava Dioso pitabarata. Nexata panacaevënavimë itsa pacaitsacueniaba, itsa pacatonacobetoxotanua, Dioso panejumecovënëtsivixae, xanepanaejitsipa itsa pajamatabëcuenemoyamë tsipae. Itsiata baitsi jane paxamë Dioso panenajuajumecovënëtsivijavabelia ata, paitsacueniababiabame. Yamaxëitojorobiaya pavecuanacobetoxotabiabamenua.
9-10 Payapëtaneme rabaja mapacueneje. Pibisiacuene pexanaevi apo yajavajinavanapaetsi tsane Dioso pijanacuatatsia. Bajaraxuata pëtsa paexaname panijacuata panenatojitsipaecuenia. Dioso pijanacuatatsia apo yajavajinavanapaetsi tsane pevitota pibisiacuene pexanaevi. Apo yajavajinavanapaetsi tsane jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia penavajëcaevi. Apo yajavajinavanapaetsi tsane pejaitsivi itsava pijavavecua. Apo yajavajinavanapaetsi tsane pejaitsivi itsanë pamonavecua. Apo yajavajinavanapaetsi tsane penaquenetsiataevi nacaevënapebibeje. Apo yajavajinavanapaetsi tsane penacobetoxotsivi. Apo yajavajinavanapaetsi tsane ëpamonaenexa pexainaecuene penatojitsipaevi. Apo yajavajinavanapaetsi tsane piaitajibitsabiabivi. Apo yajavajinavanapaetsi tsane itsamonae pibisiacuenia pebaracuaicuaijaivi. Daxita bajarapitsivi apo yajavajinavanapaetsi tsane Dioso pijanacuatatsia. 11 Bajara picani bajayata paxamëyajuvënëvi pacuenia exanavanapa. Itsiata baitsi jane aeconoxae baja pibisiacuene paneexanaeneconimi, Dioso baja pacavecuaajibiaexana. Pacatsata baja Dioso papijajivinexamë. Dioso baja aneconijibia pacatane vajatuxanenë Jesucristo pejamatabëcueneta. Espíritu Santo ata pesaëta pacayavenona panejumecovënëtsinexa vajatuxanenë papecaitorobicuenia.
Pacuenia Dioso pejumecovënëtsivi xaniavaetsia bejinavanapa Dioso pitabarata yabara pelivaisi
12 Itsamonae jumaitsi: “Mapanacuata navita vajaexanaejavanexa. Itsajivi ata apo nacaitavetsi bajarapacuene vajaexanaenexa,” jai itsamonae. Xaniajai rabaja picani. Itsiata baitsi jane daxita bajarapacuene vajaexanaenexa, apo nacatoxanepanae. Mapanacuata navitsi ata vajaexanaejavanexa, xua itsajivi ata apo nacaitavetsi, itsiata bejamatabëjumaitsitsi mapacueniaje: “Papibisiacuene taexanaenexa tajamatabëcuene nitorobabiaba, apo exanaenë tsane Cristo pijajivitonëxaenë. Tsipaji itsa exanaejitsipajë bajarapapibisiacuene, nexata tajamatabëcuene bepijajivitonënëcuenia jumecovënëtabiabijitsipajë,” bejamatabëjaitsi pibisiacuene vajaexanaeyaniva. 13 “Vajaxaejava raja vajacotsorotopijijavanexa. Vajacotsoroto raja pijinia vajaxaejava peecaenexa,” pejailivaisi, xaniajai baja cajena. Itsiata baitsi jane itsamatacabi Dioso bajarapacuenebeje vereverecaeyaexanaena. Daxita raja vajaperabëtuareca pibisiacuene apo vajaexanavanapaenexa. Vajaperabëto raja Dioso nacatocopata vajatuxanenë vajatonacuenebavanapaenexa. Vajatuxanenë rabaja pijinia vajaperabëtota vajanacayajavaponaponaenexa. 14 Dioso baja cajena icatsia asaëyaexanatsi vajatuxanenë petëpaecujinae. Bajara pijinia pacuenia vaxaitsi ata itsamatacabi Dioso pesaëta nacaasaëyaexanaena vajatëpaecujinae.
15 Payapëtaneme rabaja mapacueneje. Pacaenëmë canacujitsia, caenë Cristo peperabëtojavabelia becaeperabëto panaexaname papijajivixaemë. Xanë ata rabaja Cristo bepeperabëtoyajuvënënënë. Bajaraxuata pibisiacuene apo bexanaenë tavitota pibisiacuene pexanabiabivajavabelia, bajarapova bepeperabëtoyajuvënëjavanë tanaexanaeyaniva. 16 Payapëtaneme rabaja mapacueneje. Pebi pibisiacuene itsa exana pevitota pibisiacuene pexanabiabivajavabelia, bajarapajivibeje becaeperabëto naexanabeje. Dioso pejumelivaisibaxutota jumaitsi penapitsijivibeje yabara mapacueniaje: “Anijajivimibeje becaejivi naexanabeje,” jai. 17 Nexata pijinia pajivi najamatabëcuenecopata vajatuxanenë Jesucristojavabelia, bajarapajivi becaejivi naexana vajatuxanenë Jesucristojavabelia.
18 Pevitota pibisiacuene pexanaeyaexanaejamatabëcuene, pavecuanajetabajiravabiabare. Itsajava raja pibisiacuene pexanaejava, bitso jivi apo jamatabëcuenebijianaetsi. Pacuenia pevitota pibisiacuene pexanaejava, jamatabëcuenebijianatsi, apo itsi. Ponë jaita itsava pijavavecua pibisiacuene pexanaenexa pevitota, bitso pibisiacuene exana. Petiriva ata, pova jaita itsanë pamonavecua pibisiacuene pexanaenexa pevitota, bitso pibisiacuene exana. Pajivi bajarapapibisiacuene exana, bitso najamatabëcuenebijiana. 19 Payapëtaneme rabaja mapacueneje. Paneperabëto baja cajena Espíritu Santo pijabo papecatsijamatabëecaexae. Dioso cajena pacarajuta pijaEspíritu Santo papecatsijamatabëecaenexa. Dioso baja cajena papijajivimë. Nexata paneperabëto ata paxamënexa. Apo panaperabëxainaemë panijacuata panenatojitsipaecuenia paneexanavanapaenexa. 20 Tsipaji Dioso ayaimatamota pacacomuata. Nexata Dioso papijajivixaemë, xaniavaetsia panejamatabëëthëtovetsina Dioso jumecovënëtsiaya pajinavanapare. Nexata daxitajivi Dioso yaiyataeponaena paxamë xaniavaetsia itsa patsitajinavanapame.