Mapabaxutoje San Pablo cotocaevi toyaquina Corinto tomarapijivijavabelia
1
Pacuenia Pablo toyaquina mapabaxutoje Dioso pejumecovënëtsivi, Corinto tomarapijivijavabelia, yabara pelivaisi
Xanë Pablonë, Dioso tanetojitsipaexae, nitapeta Jesucristo pijaapóstolenënexanë. Nexata Jesucristo nitoroba jivi tatsipaebinexa pexanialivaisi. Vajabananë Timoteo xanëjavata ponapona. Nexata pacatoyaquinatsibeje mapalivaisije Dioso panejumecovënëtsivi, paCorinto tomarapijivimë. Patoyaquinajëbejenua mapalivaisije Acaya nacuajava pejinavanapaevi ata. Pacatovajëtatsi vaxa Diosojavabelia, vajatuxanenë Jesucristojavabelia ata, papecaitaxutotsoniataenexa jamatabëcuenexanepanaeya panejinavanapaenexa.
Pacuenia Pablo navajunupaeba itsamonae pebejiobiaexanaejavatsi yabara pelivaisi
“Ayaicuenia panejamatabëcueneyavenoname,” pajanë vaxa Diosojavabelia. Bajaraponë Dioso, vajatuxanenë Jesucristo paxa. Dioso, vajanacaitaxutotsoniataenë, vajanacajamatabëcuenebabatsinë bitso vajanajamatabëxainaeyaniva. Pamatacabi panetocopiapatabiaba daxita xua bitso panenajamatabëxainaeya exanaejitsia, itsiata Dioso panejamatabëcuenebabatabiaba bajaraxuavecua. Bajara pijinia pacuenia paxanë ata panejamatabëcuenecaëjëpa itsamonae juya patajamatabëcuenebabatsinexa pamatacabi bajarapamonae ata tocopiapatatsi xua bitso najamatabëxainaeya exanaejitsiatsi. Itsamonae bitso panebejiobiaexanabiaba Jesucristo patajumecovënëtsixae. Nexata pijinia Jesucristo pejamatabëcueneta Espíritu Santo panejamatabëcuenebabatabiaba bitso patanajamatabëxainaeyaniva. Nexata paxanë itsamonae itsa panebejiobiaexanabiaba, Dioso panejamatabëcueneyavenonabiaba patanejamatabëcuenebabatsinexa. Nexata paxanë ata panejamatabëcuenecaëjëpaena juya itsamatacabi paxamë patacajamatabëcuenebabatsinexa itsa pacatocopiapata xua bitso pacanajamatabëxainaeya exanaejitsia. Nexata itsa pacajamatabëcuenebabatsianatsi, bajayajebi pajamatabëcuenesaëmë tsane Dioso panejumecovënëtsijava matapania Dioso papecacapanepaejavabelianexa. Paxamë ata raja itsamonae pacabejiobiaexanabiabiana. Payapëtaniji baja cajena paxamë ata Dioso papecacapanepaejavanexa. Pacuenia paxanë itsamonae panebejiobiaexanabiaba, bajarapacuenia paxamë ata itsamonae pacabejiobiaexanabiabiana. Nexata paxamë ata itsamonae itsa pacabejiobiaexanabiabiana, Dioso pacajamatabëcuenebabatabiabiana panevajënaeyabelia paneajamatabëcuenesaënexa Dioso panejumecovënëtsijava. Bajarapacuenia Dioso pacajamatabëcuenebabatabiabiana matapania Dioso papecacapanepaejavabelianexa.
Tajamonae, pajitsipajë paxamë ata paneyapëtaenexa itsamonae Asiavënë nacuata patanebejiobiaexanabiabijava. Ayaicuenia bitso panebejiobiaexanabiaba. Nexata baja picani pasaëjibinë tsaponae. Apo panecaëjëpae baja picani patavajënaeyabelia pataponaenexa. Nexata pajamatabëjumaitsinë tsabiabi: “Patëpaenajë meta baja rovia,” pajamatabëjanë tsabiabi. “Pepacuene raeta baja panebeyejebiana,” pajamatabëjanë tsabiabi. Dioso baja cajena panetocopata bajarapacuenia itsamonae patanebejiobiaexanabiabinexa. Nexata paepatota panebejiobiaexana patajamatabëjumaitsinexa mapacueniaje: “Xanë tajacuata apo necaëjëpae tavecuapanepaenexa mapacueneje. Matapania Dioso neyavenonaena, necaëjëpaena tavecuapanepaenexa mapacueneje,” patajamatabëjainexa. Dioso caëjëpatsi pataneyavenonaenexa. Tsipaji baja cajena Dioso pematacotsinë petëpaevi ata. 10 Dioso baja panecapanepa itsamonae patanebejiobiaexanaejavata patanebeyaxuabiyaniva. Icatsia bajarapacuenia itsamonae itsa panebejiobiaexanaena, Dioso icatsia panecapanepaena. Bajaraponëjavabelia panajamatabëcuenecopatajë bajarapacuenia pataneyavenonabiabinexa. 11 Paneyavenonaeyavajëtaponaename Diosojavabelia bajarapacuenia Dioso pataneyavenonabiabinexa. Paayaibitsaëtoxanetomë itsa panetovajëtaponaename Diosojavabelia, nexata Dioso paneyavenonabiabiana. Nexata pijinia jivi ayaibitsaëtoxaneto paxanë yabara jumai tsabiabi tsane Diosojavabelia: “Pexaniacuene bitso toexaname Pablobana. Ayaicuenia yavenoname pebeyejebiyanivatsi,” jai tsabiabi tsane.
Pajamatabëcuene yabara Pablo apo ponae Corinto tomarabelia yabara pelivaisi
12 Itsa pajinavanapajë daxitajivijava, paxamëjava ata, xaniavaetsia pajinavanapajë Dioso pitabarata. Itsa pajinavanapajë paxamëjava, pibisiacuene apo pacasivanajamatabëxainaetsi. Bajaraxuata panasivajamatabëcuenebarëyanë. Paxanë raja saya mapanacuapijilivaisita apo panejamatabëcueneyavenonae xaniavaetsia patajinavanapaenexa. Dioso raja patanejamatabëcueneyavenonaexae, bajarapacuenia xaniavaetsia pajinavanapajë. 13 Palivaisianë baja pacatoyaquinabiabatsi, caelivaisita anijajamatabëcuenelivaisibeje apo xainaponae. Palivaisianë pajumetaneme itsa palebame patacatoyaquinaelivaisianë, bajarapalivaisianë saya caejamatabëcuenelivaisi xainapona. Pematatsënëa itsajamatabëcuenelivaisi apo xainaponae. Pacatojitsipatsi xaniavaetsia panejumeyapëtaenexa palivaisianë pacatoyaquinatsi. 14 Pacatojitsipatsi xaniavaetsia patanejamatabëcueneyapëtaenexamë. Tsipaji abaxë xaniavaetsia apo panejamatabëcueneyapëtaemë pacuenia pajamatabëcueneitsinë tsavanapae. Nexata pamatacabi vajatuxanenë Jesús icatsia patsianica, paxamë panesivajamatabëcuenebarëyamë tsane. Bajara pijinia pacuenia paxanë ata pacasivajamatabëcuenebarëyatsi tsane.
15 Nexata xanë pacasivajamatabëcuenejumaitsitsi mapacueniaje: “Corinto tomarapijivi baja cajena xaniavaetsia nejamatabëcueneyapëtane. Yapëtane pacuenia apo sivanajamatabëxainaenë itsajamatabëcuene bajarapamonaejavabelia,” pacasivajamatabëjaitsi. Bajaraxuata picani jamatabëpatajë paxamëjavata patanesivajamatabëcuene barëyanexamë itsa patajë paxamëjavata. 16 Pamatacabi ponajë Macedonia nacuayabelia, talianë picani jamatabëpacataeponatsi bajaraxuayo. Bajaraxuacujinae icatsia tanaviatsinërena jamatabëpacataeponatsi picani icatsia bajaraxuayo. “Bajarajota bajarapamonae neyavenonaena tajanamutonexa, Judea nacuayabelia taponaenexa,” pacasivajamatabëjaitsi picani. 17 Pacuenia najamatabëxainabiabajë taponaenexa itsajavabelia, ponabiabajë baja cajena. Itsiata aeconoxae bajarapacuenia apo exanaenë taponaenexa paxamëjavabelia. Mapanacuata itsamonae najamatabëxainae ata itsacuenejavayo pexanaenexa, itsiata apo exanabiabi. Bajarapacuenia itsiata xanë apo jamatabëcueneitsinë. Paxamë baja cajena panecueneyapëtaneme. 18 Dioso ata panecueneyapëtane apo patacayamaxëitojorobicuene. Dioso baja cajena pejumelivaisi pacatsipaebabiabatsi. Nexata icatsia xuacujinae bajarapalivaisi itsa pacatsipaebabiabatsi, saicayalivaisicuenia icatsia apo pacatsipaebabiabitsi. 19 Xanë Pablonë, Silvano, Timoteo, bajarapamatabëxëyo, pacatsipaebabiabatsi Jesucristo, Dioso pexënato, pelivaisi. Bajaraponë Jesucristo caejamatabëcuene xainabiaba. Nexata pacuenia jumaitsi, xaniajai tsabiabi. 20 Jesús pejamatabëcueneta Dioso baja daxita nacatoexana pacuenia tajëvelia najumecapanepaeya jumaitsi vajanacatoexanaenexa. Bajaraxuata Diosojavabelia vajavajëtsijavata itsa jumaitsitsi: “Diosomë, bitso ayaijamatabëcuenenëmë,” itsa jaitsi, nexata Jesucristo pejamatabëcueneta jumaitsitsi. 21 Dioso pacajamatabëcueneyavenonapona panevajënaeyabelia paneajamatabëcuenesaënexa Cristojavabelia panenajamatabëcuenecopatsijava. Bajarapacuenia paxanë ata Dioso panejamatabëcueneyavenonapona. Dioso nacaitapeta Jesucristo pijajivinexatsi, Dioso pijacuene vajatonacuenebavanapaenexa. 22 Dioso raja Espíritu Santo nacatsijamatabëecaeyaexana. Nexata nayapëtanetsi Dioso pexicuenetsi. Bajaraxuata yapëtanetsi pepacuene xaniajai Dioso vajanacacapanepaejavanexa.
23 Mapacuenia pacajumaitsitsije Dioso pitabarata. Dioso baja cajena nejamatabëcueneyapëtane. Pamatacabi picani jamatabëponabiabajë paxamëjavabelia, caecuenia itsa ponaejitsipajë, nexata pacabijataejitsipatsi. Tsipaji abaxë apo paexanavanapaemë patacaitorobicuenia. Bajaraxuata abaxë apo navecuaponaenë paxamëjavabelia, itsa pacabijatanetsi, bitso panenajamatabëxainaeyaniva. 24 Nexata apo jitsipaenë icatsia patacatsipaebaponaenexa paneyapëtaenexa pacuenia bepaexanavanapame. Tsipaji baja xaniavaetsia Dioso pajumecovënëtavanapame. Jamatabëpacayavenonatsi. Pacuenia baja pajamatabëcuenebarëyamë tsavanapae, matatoxenetsia icatsia panejamatabëcuenebarëyanexa Dioso pitabarata.