3
Pacuenia Cristo pejumecovënëtsivi, Dioso aneconijibia tanetsi pecapanepaenexatsi pijaneconivecua, itsa jumecovënëta pacuenia Abrahampijinë jumecovënëta, yabara pelivaisi
¡Paxamë paGalacianacuapijivimë, bitso cajena paneajamatabëcuenetajavi! Itsamonae raeta saicayalivaisi yamaxëitojorobiaya pacatsipaeba, pexaniajailivaisi, palivaisi baja picani pajumecovënëtame, panecopabinexa. Xanë Jesucristo pelivaisi patacatsipaebijavata, xaniavaetsia baja cajena pacatsipaebatsi, pacuenia Jesucristo cruzajavabelia cobematabiabarutatsi. Nexata baja picani panijacuata bepanetae Jesucristo papecasivatëpaejava cruzata. Caejumeyo pacayanijobatsi. ¿Detsa xua yabara pacatsijamatabëjunua Espíritu Santo? Apo pacatsijamatabëjone raja panejumecovënëtsixae Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi. Espíritu Santo raja pacatsijamatabëjunua panejumecovënëtsixae Jesucristo papecacapanepaejavanexa panijaneconivecua. Paxamë bitso pajamatabëcuenetajamë. Pamatacabi pataxuxuabame panejumecovënëtsijava Jesucristo papecacapanepaejavanexa panijaneconivecua, panajamatabëxainabiabame Espíritu Santo papecayavenonabiabinexa. Aeconoxae baja icatsia caevëalia panajamatabëxainame panejumecovënëtsinexa Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi. Itsiata apo caëjëpaetsi bajarapalivaisi papecacapanepaenexa. Itsamonae bitso pacabejiobiaexanabiaba pexanialivaisi, Jesucristo pelivaisi, panejumecovënëtsixae. Bajaraxuata apo bepacopatsimë panejumecovënëtsijava Jesucristo pelivaisi, palivaisi yabara itsamonae pacabejiobiaexanabiaba. Tsipaji itsa pacopabijitsipame panejumecovënëtsijava Jesucristo pelivaisi, saya panacueratsipame. Payapëtaneme rabaja Dioso papecarajutsijava Espíritu Santo. Pinijicuene pexanaejavanë ata Dioso pacatsitaexana paxamë tuatuajëta. Baitsi piavitanevi jamatejemaya exanapona. Petëpaevimi ata asaëyaexanapona. ¿Detsa xua yabara bajarapacuene Dioso pacatsitaexana? Dioso raja apo pacatsitaexanae bajarapacuene panejumecovënëtsixae Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi. Dioso raja pacatsitaexana bajarapacuene panejumecovënëtsixae patacatsipaebilivaisi, Jesucristo pelivaisi.
Bajayata Abrahampijinë Diosojavabelia najamatabëcuenecopatsiaya jamatabëjumaitsi: “Xaniajai. Dioso netoexanaena pacuenia najumecapanepaeya nejumaitsi,” jamatabëjai. Bajaraxuata Dioso Abrahampijinë aneconijibia tanetsi Dioso pijanacuayabetsia pecapanepaenexatsi. Bajaraxuata paxamë bepayapëtaneme mapacueneje. Pamonae jumecovënëta pacuenia Dioso najumecapanepaeya jumaitsitsi, bajarapamonae Abrahampijinë apo pemomoxi ata, itsiata Dioso tanetsi Abrahampijinë bepepo pemomoxi. Bajarapamonae Dioso capanepaenatsi. Dioso pejumelivaisibaxutota tajëvelia jumaitsi pacuenia apo judíovi ata Dioso capanepaejitsiatsi pijaneconivecua. Nexata apo judíovi ata Dioso itsa jumecovënëtsiana, capanepaenatsi pacuenia Dioso najumecapanepaeya jumaitsi. Dioso jivi pecapanepaejavanexa yabara, tajëvelia Abrahampijinëjavabelia Dioso jumaitsi mapacueniaje: “Tacatsipaebilivaisi tanejumecovënëtsixaemë, daxitanacuapijivi ata aneconijibia taenajë, bajarapamonae ata itsa nejumecovënëtsiana pacuenia xamë nejumecovënëtame,” jai Dioso Abrahampijinëjavabelia. Bajarapacuenia Dioso pejumelivaisibaxutota tajëvelia jumaitsi. Nexata baja vaxaitsi xaniavaetsia yapëtanetsi mapacueneje. Pamonae jumecovënëta Jesucristo pelivaisi, bajarapamonae Dioso aneconijibia tanetsi pecapanepaenexatsi pijaneconivecua. Tsipaji bajarapamonae ata jumecovënëta pacuenia bajayata Abrahampijinë jumecovënëta pacuenia Dioso najumecapanepaeya jumaitsi.
10 Pajivi Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi apo jumecovënëtsicapanepae ata, jamatabëjumaitsi: “Bajayata Dioso Moiséspijinëta najumecopata jivi pejumecovënëtsinexa. Nexata baja xanë bajarapalivaisi jumecovënëtaponaponajë Dioso tanecapanepaenexa,” jamatabëjai, itsiata bajarapajivi Dioso naneconitsiaexanaenatsi. Tsipaji Dioso pejumelivaisibaxutota jumaitsi mapacueniaje: “Pamonae apo jumecovënëtsicapanepae tsane daxita pacuenia itorobatsi Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi, bajarapamonae cajena Dioso naneconitsiaexanaenatsi,” jai Dioso pejumelivaisibaxutota. 11 Nexata baja vaxaitsi xaniavaetsia yapëtanetsi bajarapacuene. Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi, jivi jumecovënëtsi ata, itsiata itsajivi ata Dioso aneconijibia apo taetsi pecapanepaenexatsi Diosojavabelia. Tsipaji itsajivi ata apo jumecovënëtsicapanepae daxita pacuenia itorobatsi Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi. Bajarapacuene vaxaitsi yapëtanetsi. Tsipaji Dioso pejumelivaisibaxutota icatsia jumaitsi mapacueniaje: “Pajivi pepacuene Dioso pejumecovënëtsixae, jamatabëjumaitsi: ‘Xanë pepacuene Dioso neyavenonaena pacuenia najumecapanepaeya jumaitsi,’ jamatabëjai, Dioso aneconijibia tanetsi. Bajarapajivi xainaena matacabi apo pevereverecaejava,” jai Dioso pejumelivaisibaxutota. 12 Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi jivi jumecovënëtsi ata, itsiata apo jumecovënëtsicapanepae daxita pacuenia itorobatsi bajarapalivaisita. Bajaraxuata Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi yabara, Dioso pejumelivaisibaxutota jumaitsi mapacueniaje: “Pajivi apo jumecovënëtsicapanepae ata Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi, itsiata itsa jamatabëjumaitsi tsane: ‘Xanë pepacuene Dioso neyavenonaena pacuenia najumecapanepaeya jumaitsi,’ itsa jamatabëjai tsane, apo jumecovënëtsicapanepae ata, bajarapajivi Diosojavabelia capanepaenatsi,” apo jai. Biji rajane Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi yabara, Dioso pejumelivaisibaxutota jumaitsi mapacueniaje: “Pajivi matapania jumecovënëtsicapanepaena daxita pacuenia itorobatsi Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi, bajarapajivi capanepaenatsi Diosojavabelia. Itsa apo jumecovënëtsicapanepae tsane daxita pacuenia itorobatsi Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi, nexata tëpaena. Naxuabiana Diosovecua,” jai Dioso pejumelivaisibaxutota Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi yabara.
13 Vaxaitsi baja cajena naneconitatsi Diosojavabelia. Tsipaji apo jumecovënëtsicapanepaetsi Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi. Itsiata baitsi jane Cristo itsa tëpa cruzata, nacaneconimatamota pijanata. Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi apo vajajumecovënëtsicapanepaexae, naneconitatsi picani Diosojavabelia. Itsiata Cristo cruzata itsa tëpa, nacavecuaajibiaexana baja bajarapaneconimi. Nexata baja Dioso apo nacananeconitsiaexanae tsane. Cristo saya tsijumaxuabatsi vajaneconimi. Nexata Dioso tanetsi Cristo bepenaneconitsinë vajaneconi pejamatabëcueneta. Nexata vajaneconi yabara Cristo nacopata pebeyaxuabinexatsi pacuenia Dioso pejumelivaisibaxutota jumaitsi. Dioso pejumelivaisibaxutota jumaitsi mapacueniaje: “Pajivi bitso naneconita Diosojavabelia pibisiacuene pexanaeneconi yabara, bajarapajivi naejavajavabelia rutatsi,” jai. 14 Nexata Cristo pibisiacuene bepexanaenë vajaneconi yabara, nacopata cruzajavabelia pecobematabiabarutsinexatsi. Bajarapacuenia Cristo itsa nacopata cruzajavabelia pecobematabiabarutsinexatsi vajaneconi yabara, copiajopa jane baja pacuenia tajëvelia Dioso najumecapanepaeya jumaitsi Abrahampijinëjavabelia. Nexata apo judíovi ata Dioso capanepaenatsi Jesucristo pejamatabëcueneta. Vaxaitsi vajanajamatabëcuenecopatsixae Jesucristojavabelia vajanacacapanepaenexa Diosojavabelia, nexata pacuenia Dioso tajëvelia najumecapanepaeya jumaitsi, bajarapacuenia Dioso nacatsijamatabëecaeyaexana Espíritu Santo.
Pacuenia Abrahampijinëjavabelia Dioso najumecapanepaeya jumaitsi, pacuenia ata icatsia cotocaevi Moiséspijinëjavabelia najumecapanepaeya jumaitsi, yabara pelivaisi
15 Tajamonae, livaisi pacatsipaebijitsiatsi paneyapëtaenexa mapacueneje. Pepacuene raja Dioso exanaena pacuenia bajayata tajëvelia Abrahampijinëjavabelia Dioso najumecapanepaeya jumaitsi. Mapanacuapijinë ata, pecobecovë pexainaenë, petëpaevajënae bayaquina pecobecovë yabara. Nexata pecobecovë pexainaenë itsa tëpa, pevënamuto pexi penatsicobetsanaenexa. Nexata jumenamatamota pecobecovë pexainaenë peyaquinaelivaisi. Nexata acuenebi itsajivi ata pejumaitsinexa: “Ajumematamobi mapalivaisije,” pejainexa. Mataropotsia ata itsanë peyaquinaponaenexa, acuenebi. Tsipaji pecobecovë pexainaenë peyaquinaelivaisi, jumenamatamota. 16 Bajara pijinia pacuenia Dioso jumenamatamota bajayata tajëvelia Dioso najumecapanepaeya pejumaitsijava Abrahampijinëjavabelia. Baitsi Abrahampijinë pemomo pejamatabëcueneta, jivi ayaibitsaëto Dioso aneconijibia petaejavanexa, Dioso jumenamatamota. Bajayata tajëvelia Dioso najumecapanepaeya jumaitsi Abrahampijinëjavabelia ayaibitsaëto mapanacuapijivi Abrahampijinë pemomo pejamatabëcueneta Dioso aneconijibia petaenexa. Ayaibitsaëto Abrahampijinë pemomoxi pejamatabëcueneta Dioso jivi aneconijibia petaenexa, bajarapacuenia tajëvelia Dioso najumecapanepaeya apo jumaitsi. Biji rajane caenë, Jesús, pejamatabëcueneta Dioso jivi aneconijibia petaenexa, tajëvelia najumecapanepaeya jumaitsi. “Abrahampijinë pemomo,” itsa jai, tajëvelia jumaitsi Cristo yabara. 17 Palivaisi pacatsipaebatsi, maitsije. Bajayatami copiaya Dioso tajëvelia najumecapanepaeya jumaitsi Abrahampijinëjavabelia pacuenia Dioso toexanaejitsia Abrahampijinëjavabelia. Bajaraxuacujinae icatsia cotocaevi, cuatrocientos treinta pavaibejecujinae, Dioso icatsia Moiséspijinëta najumecopata jivi pejumecovënëtsinexa. Itsiata palivaisi copiaya Dioso tajëvelia najumecapanepaeya jumaitsi Abrahampijinëjavabelia, bajarapalivaisi acuenebi Dioso penajumeamatamobiaexanaenexa. 18 Nexata palivaisi cotocaevi Dioso Moiséspijinëta najumecopata, bajarapalivaisi jivi pejumecovënëtsixae, Dioso aneconijibia jivi itsa taejitsipa pecapanepaenexa pijaneconivecua, nexata palivaisi copiaya Dioso tajëvelia najumecapanepaeya jumaitsi Abrahampijinëjavabelia, ajumematamobi tsipae. Itsiata baitsi jane palivaisi cotocaevi Dioso Moiséspijinëta najumecopata, jivi jumecovënëtsi ata tsipae, itsiata Dioso apo capanepae tsipaetsi. Nexata yapëtanetsi pejumenamatamotsijava palivaisi copiaya Dioso tajëvelia najumecapanepaeya jumaitsi Abrahampijinëjavabelia. Tsipaji pajivi jumecovënëta pecapanepaejavanexatsi pacuenia Dioso tajëvelia najumecapanepaeya jumaitsi Abrahampijinëjavabelia, bajarapajivi Dioso aneconijibia tanetsi.
19 Itsa baja jumenamatamota palivaisi copiaya Dioso tajëvelia najumecapanepaeya jumaitsi Abrahampijinëjavabelia, ¿detsa nexata xuajitsia icatsia Dioso Moiséspijinëta nacatonajumecopata bajarapalivaisi? Dioso raja nacatonajumecopata bajarapalivaisi saya vajanacueneyapëtaenexa pibisiacuene vajaexanavanapaejava Dioso pitabarata. Bajrapalivaisi Dioso nacatonajumecopata vajajumecovënëtavanapaenexa matapania Abrahampijinë pemomo, Cristo, pepatsimatacabitsicajavabelianexa. Tajëvelia Dioso najumecapanepaeya jumaitsi Cristo pejamatabëcueneta ayaibitsaëtoxaneto mapanacuapijivije Dioso aneconijibia petaenexa. Palivaisi Dioso Moiséspijinëta najumecopata, pijacuata Dioso apo jumaitsi Moiséspijinëjavabelia. Dioso saya itoroba ángelevi Moiséspijinë petsipaebinexatsi. Nexata juya Moiséspijinë tsipaeba jivijavabelia. Moiséspijinë jivi petocuaicuaijainë Diosojavabelia. Dioso juya Moiséspijinë itorobatsi petocuaicuaijainexa jivijavaberena. 20 Pamatacabi Dioso najumecapanepaeya jumaitsi Abrahampijinëjavabelia pacuenia Dioso toexanaejitsia Abrahampijinëjavabelia, Dioso pijacuata jumaitsi Abrahampijinëjavabelia. Dioso apo itorobi ángelevi petotsipaebinexatsi Abrahampijinëjavabelia. Dioso pijacuata najumecapanepaeya jumaitsi Abrahampijinëjavabelia pacuenia pepacuene toexanaejitsia.
Pajamatabëcuenelivaisi yabara bajayata Dioso Moiséspijinëta najumecopata yabara pelivaisi
21 Dioso icatsia cotocaevi Moiséspijinëta itsalivaisi najumecopatsi ata, palivaisi copiaya Dioso najumecapanepaeya jumaitsi Abrahampijinëjavabelia, itsiata apo ajumematamobiaexanae. Tsipaji Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi pejamatabëcueneta, jivi Dioso apo capanepaejitsiatsi. Jivi itsa caëjëpaejitsipatsi pejumecovënëtsicapanepaenexa daxita palivaisi Dioso Moiséspijinëta najumecopata, nexata Dioso jivi capanepaejitsipa pijaneconivecua Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi pejumecovënëtsicapanepaexae. 22 Itsiata baitsi jane itsajivi ata apo caëjëpaetsi pejumecovënëtsicapanepaenexa Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi. Dioso pejumelivaisibaxutota jumaitsi pacuenia daxitajivi pibisiacuene pexanaexae, Dioso naneconitsiaexanaejitsiatsi Diosovecua penaxuabinexa. Bajarapacuenia Dioso pejumelivaisibaxutota jumaitsi vajayapëtaenexa. Nexata yapëtanetsi vajanajamatabëcuenecopatsinexa Jesucristojavabelia, vajanacacapanepaenexa pacuenia Dioso copiaya tajëvelia najumecapanepaeya jumaitsi Abrahampijinëjavabelia.
23 Cristo abaxë athëbëvetsica pepatsivajënaeyatsica, Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi nacayapëtaeyaexana pamatacabi Cristo patsica vajanajamatabëcuenecopatsinexa Cristojavabelia. Nacayapëtaeyaexananua pacuenia vajacuata vajaexanaejava pejamatabëcueneta, acuenebi Dioso vajanacacapanepaenexa. Nexata Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi, nacajamatabëcueneevetapona matapania Cristo athëbëvetsica pepatsimatacabitsicajavabelianexa. Nexata bajarapalivaisi vajanacajamatabëcueneevetsijavata, Cristo baja nacacaxitajaraba. 24 Pacuenia pejevaxi pevetsijivi, pejevaxi baeveta, bajarapacuenia Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi, nacajamatabëcueneeveta daxita vajajumecovënëtsivi bajarapalivaisi. Bajarapacuenia nacajamatabëcueneeveta matapania Cristo athëbëvetsica pepatsimatacabitsicajavabelianexa. Nexata jane baja athëbëvetsica Cristo pepatsicujinaetsica, vajanajamatabëcuenecopatsixae bajaraponëjavabelia, Dioso aneconijibia nacatane. 25 Aeconoxae baja najamatabëcuenecopatatsi Cristojavabelia. Nexata pacuenia pejevaxi pevetsijivi, pejevaxi baeveta, bajarapacuenia baja Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi, apo nacajamatabëcueneevetsi.
26 Paxamë rabaja Dioso papeximë panenajamatabëcuenecopatsixae Jesucristojavabelia. 27 Nexata baja daxita paxamë panabautisabame panetsitanaitajëtsinexa jivijavabelia Cristo papijajivicuenemë. Nexata Cristo, Dioso pexënatojavabelia, panenajamatabëcuenecopatsixae, paxamë ata baja Dioso papeximë. 28 Daxitatsi vaxaitsi vajanajamatabëcuenecopatsivi Jesucristojavabelia, pajudíovinë, apo pajudíovi atamë, aeconoxae baja Dioso najëpaeya nacatane. Paxamë ata pijinia dajubicuenia papecanajetsivi itsamonaejavabelia amoneya panetonacuenebavanapaenexa, apo patanecacanajetsivi ata itsamonaejavabelia amoneya panetonacuenebavanapaenexa, daxitatsi Dioso najëpaeya nacatane. Paxanë papebijivinë, paxamë pijinia papetiriavi atamë, bajarapacuenia daxitatsi Dioso najëpaeya nacatane. 29 Cristo pijajivixaetsi, nexata Abrahampijinë bepepo pemomoxitsi Dioso nacatane. Nexata pacuenia Dioso bajayata tajëvelia najumecapanepaeya jumaitsi Abrahampijinëjavabelia, bajarapacuenia Dioso nacacapanepaena.