6
Pacuenia Dioso pejumecovënëtsivi itorobatsi namataenetsia penajamatabëcueneyavenonaenexa yabara pelivaisi
Tajamonae, itsa pacaxitajarabame Dioso pejumecovënëtsijavavecua pejopaejivi, paxamë pacuenia Espíritu Santo pacaitoroba panejinavanapaevi, payavenonare bajarapajivi. Payavenonare bajarapajivi piajamatabëcuenesaënexa icatsia Dioso pejumecovënëtsijava. Itsiata baitsi jane pexaniajamatabëcuenia xaniavaetsia payavenonare. Paxamë ata pibisiacuene nayajivitaeya pajinavanapare. Belia paxamë ata Dioso panejumecovënëtsijavavecua, pajopaejitsipame dovathi itsa pacajamatabëcueneëjëta pibisiacuene paneexanaenexa. Namataenetsia panayavenonabiabare dovathi itsa pacajamatabëcueneëjëta, pibisiacuene paneexanaeyaniva. Namataenetsia itsa panayavenonabiabianame panenasivaxae, nexata pajumecovënëtsianame pacuenia Cristo pacaitoroba.
Pajivi jumaitsi itsa vënëlivaisitane itsajivi Dioso pejumecovënëtsijavavecua pejopaejava: “Xanë cajena ayaijamatabëcuenenënë bajarapajivi matatoxenetsia. Nexata Dioso tajumecovënëtsijavavecua apo jopaenë tsane,” jai, bajarapajivi najamatabëcuenecapaeba. Tsipaji bajarapajivi ata dovathi itsa jamatabëcueneëjëtatsi pibisiacuene pexanaenexa, apo ajamatabëcuenesaë tsipae Dioso pejumecovënëtsijava. Caejivi canacujitsia benacuenecanaëjëta peyapëtaenexa xua exanaponapona Dioso pitabarata. Nexata pajivi pexaniacuene exanaponapona, bajarapajivi jamatabëcuenebarëya Dioso pitabarata. Itsiata baitsi jane bajarapajivi pexaniacuene exanaponaponae ata, apo bejamatabëjumaitsi mapacueniaje: “Xanë itsamonaevecua pexaniacuene Dioso toexanaponaponajë,” apo bejamatabëjai. Caejivi canacujitsia baja cajena saicaya xaina pexanaponaejavanexa Dioso pitorobicueniatsi.
Pamonae tsipaebatsi Dioso pejumelivaisi, bajarapamonae pexainaeyajuvënëjava juya berajuta Dioso pejumelivaisi petsipaebinëtsijavabelia.
Pëtsa pajamatabëcuenenavëxaniabame saicayacuenia paneexanaeyaniva Dioso papecaitorobicuenevecua. Tsipaji itsajivi ata apo caëjëpaetsi peyamaxëitojorobinexa Dioso. Xua jivi bauba pabita, pamatacabi baja navereta bajaraxua, icatsia banota. Bajara pijinia itsane Dioso ata. Pajivi pibisiacuene exana, bajarapajivi juya pibisiacuene tocopiapatsianatsi pamatacabi Dioso naneconitsiaexanaenatsi. Pajivi pibisiacuene exanaponapona pijacuata penatojitsipaecuenia, nexata bajarapajivi itsa tëpaena, pepacuene Diosovecua naxuabiana. Pajivi pijinia pexaniacuene exanaponapona Espíritu Santo pesivabarëyanexatsi, nexata bajarapajivi tëpae ata, xainaena matacabi apo pevereverecaejava. Vaxaitsi itsa apo yabaracueranaetsi tsane pexaniacuene vajaexanavanapaejava, nexata Dioso pecaëjëtsimatacabita nacarajutsiana pexaniacuene. Bajaraxuata pexaniacuene vajaexanavanapaejava, apo beyabaracueranaetsi. 10 Nexata itsajota nacacuenecaëjëpa, pexaniacuene betoexanabiabatsi itsamonaejavabelia. Pamonae Jesucristo vajanajuajumecovënëtsivi, bajarapamonae bitsoyo beyavenonaponatsi.
Pacuenia Pablo pemuxujiobilivaisi Galacia tomarapijivi toyaquina peveretsinexa baja petoyaquinaelivaisi mapabaxutotaje yabara pelivaisi
11 Pataema mapaayaiitanetonëje. Xanë raja Pablonë tajacuata pacatoyaquinatsi mapalivaisije. 12 Itsamonae judíovi ajumesaëya pacajumai tsabiabi: “Paxamë apo pajudíovi atamë, Jesucristo pelivaisi itsa pajumecovënëtame, bepanaperabëcaucubiaexaname papecacapanepaenexa Diosojavabelia,” pacajai tsabiabi. Pajudíovi bajarapacuenia pacajumai tsabiabi, jamatabëcuenenavëxaniabiaya jamatabëjumai tsabiabi: “Jesucristo pelivaisi apo judíovi itsa tsipaebianatsi, yajavaitorobianatsi penaperabëcaucubiaexanaenexa. Nexata bajarapacuenia itsa exanaenatsi, vajamonae judíovi nacasivajamatabëcuenebarëya tsane. Nexata vajamonae judíovi apo nacaitsacueniabi tsane, apo judíovi tsipaebi atatsi Cristo vajanacasivatëpaejava cruzata,” jamatabëjai tsabiabi bajarapajudíovi jamatabëcuenenavëxaniabiaya. 13 Pajudíovi bajarapacuenia pacajumai tsabiabi, pijacuata naperabëcaucubiaexanae ata, itsiata apo exanavanapae daxita pacuenia itorobatsi Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi. Bajarapamonae jitsipa panenaperabëcaucubiaexanaenexa, saya papecavajunupaebinexa pevëna judíovijavabelia: “Paxanë patajamatabëcueneta Galacia nacuapijivi naperabëcaucubiaexana,” pejainexa paxamë yabara. Tsipaji bajarapajudíovi jitsipa pesivajamatabëcuenebarëyajavatsi pevëna judíovi. 14 Xanë cajena bajarapacuenia apo exanaenë. Apo najamatabëxainaenë, xua exanajë, tanavajunupaebinexa jivi saya tanesivabarëyanexa. Itsiata jitsipajë caelivaisiyo jamatabëcuenebarëyaya jivi tatsipaebinexa. Jitsipajë jivi tatsipaebinexa Jesucristo vajanacasivatëpaejava cruzata. Jesucristo cruzata tanesivatëpaexae, nevejamatabëcaeva baja tajitsipaejavami mapanacuapijicueneje. Mapanacuapijivi pijinia tanejitsipaejamatabëcuenemi ata ajibi baja. 15 Espíritu Santo vajanacaitorobicuenia itsa exanavanapatsi, nacaperabëcaucutsi ata, apo nacaperabëcaucutsi ata, najëpabeje. Tsipaji cajena amatamobi bajarapacuene Dioso pitabarata. Vajanajamatabëcuene pënëyorotsijava rajane pejanajamatabëcuenejavabelia, namatamota vajanacacapanepaenexa Diosojavabelia. 16 Nexata pamonae exanavanapa pacuenia pejanajamatabëcuene itorobatsi, bajarapamonae jamatabëcuenexanepanaeya jinavanapaena Dioso pitabarata. Dioso itaxutotsoniataenatsinua. Bajarapamonae daxita Dioso baja pepo pijajivi tsane.
17 Tavajënaeyabelia baja apo jitsipaenë tanejamatabëitonotaponaenexa pamonae nejumeaeba Jesucristo taneitorobinëcuene. Jesucristo pelivaisi yabara tanejumaconibabeyabiabijavata, nejumatitibabeyabiaba. Bajarapavajënëcovëanë tanetsijumarubenaexae, daxitajivi neyapëtane Jesucristo pijajivitonëcuenenë.
18 Tajamonae, pacatovajëtabiabatsi Diosojavabelia vajatuxanenë Jesucristo papecayavenonabiabinexa. Bajara itsi tsane.