Mapabaxutoje San Pablo copiaya toyaquina Tesalónica tomarapijivijavabelia
1
Pacuenia Pablobana, Silvanobana, Timoteobana toyaquina mapabaxutoje Dioso pejumecovënëtsivijavabelia yabara pelivaisi
Xanë, Pablonë, Silvano, Timoteo, mapamatabëxëyoje pacatoyaquinatsi mapabaxutoje. Pacatoyaquinatsi Dioso panejumecovënëtsivi, paTesalónica tomarapijivimë. Panenajamatabëcuenecopatsivi baja vaxa Diosojavabelia, vajatuxanenë Jesucristojavabelia ata. Pacatovajëtatsi vaxa Diosojavabelia papecaitaxutotsoniataenexa jamatabëcuenexanepanaeya panejinavanapaenexa.
Pacuenia Tesalónica tomarapijivi Dioso pejumecovënëtsivi xaniavaetsia Dioso jumecovënëtsia jinavanapa yabara pelivaisi
Itsa pavajëtabiabajë Diosojavabelia, pexaniajamatabëcuene parajutabiabajë Diosojavabelia paxamë yabara. Pacatovajëtabiabatsi Diosojavabelia daxitamatacabi canacujitsia Dioso papecayavenonabiabinexa. Itsa pacatovajëtabiabatsi vaxa Diosojavabelia, panajamatabënapitabiabajë Dioso pinijicuenia panetonacuenebavanapaejava panenajamatabëcuenecopatsixae Diosojavabelia. Panajamatabënapitabiabajënua bitso pinijicuenia panejitsipaejava Dioso. Paxamë rabaja pajamatabëcuenesaëmë tsavanapae panecopiaevetavanapaejava vajatuxanenë Jesucristo icatsia pepatsijavanexatsica. Tajamonae, Dioso baja cajena pacaasiva. Payapëtaniji baja cajena Dioso papecaitapetsijava papijajivinexamë. Bajayata itsa pacatsipaebatsi mapapexanialivaisije Diosojavabelia papecacapanepaelivaisinexa, saya patacuibovojotota apo pacatsipaebitsi. Jume baja cajena. Biji ra Espíritu Santo pesaë yajava pacatsipaebabiabatsi. Nexata baja payapëtaneme palivaisi pacatsipaebatsi, pexaniajailivaisicuene. Payapëtanemenua pacuenia paxanë xaniavaetsia panajinavanapajë paxamëjavata patanitaxutua ajamatabëcuenesaënexamë.
Pacuenia paxanë pajinavanapajë, pacuenia Jesús ata ponapona, bajarapacuenia paxamë ata pajinavanapame. Barëyaya baja pajumecovënëtavanapame patacatsipaebilivaisi Espíritu Santo papecatsijamatabëecaexae. Bajarapacuenia barëyaya pajumecovënëtavanapame patacatsipaebilivaisi, itsamonae bitso pacabejiobiaexanabiabi ata. Bajarapacuenia panejinavanapaejava daxita Dioso pejumecovënëtsivi, Macedonia nacuapijivi, Acaya nacuapijivi ata, itsa pacavënëlivaisitane, bajarapamonae ata yapëtane bajarapacuenia xaniavaetsia Dioso petojinavanapaenexa. Nexata bajarapamonae ata xaniavaetsia jinavanapa pacuenia paxamë pajinavanapame. Itsiata ëMacedonia nacuapijivi, ëAcaya nacuapijivi ata, bajarapacuenia xaniavaetsia panejinavanapaejava, apo pacavënëlivaisitae. Tajë nacuapijivi ata pacavënëlivaisitane panenajamatabëcuenecopatsijava Diosojavabelia. Bajarapacuenia itsa pacavënëlivaisitane, bajarapamonae ata yapëtane baja Jesús pelivaisi pexaniajailivaisicuene. Bajaraxuata paxanë apo pacavajunupaebitsi daxita bajarapamonaejavabelia. Tsipaji baja yapëtane. Biji rajane bajarapamonae pijacuata panetsipaeba paxamë xaniavaetsia patanecopiapitsijavamë pamatacabi pacanasivaxainatsi. Paxamë picani jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia panavajëcabiabame. Itsiata baja aeconoxae pacopatame jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia panenavajëcabiabijavami. Nexata baja pepo Diosojavabelia panajamatabëcuenecopatame. Patonacuenebavanapame pepo Dioso, ponë piasaëtsaponaponaenë daxitamatacabijavabelianexa. Bajarapacuenia paxamë yabara panetsipaeba baja cajena daxita bajarapamonae. 10 Bajarapamonae panetsipaebanua panecopiaevetavanapaejava Jesús, Dioso pexënato, athëbëvetsica icatsia pepatsijavanexatsica. Bajaraponë, Jesús, Dioso baja cajena asaëyaexanatsi petëpaecujinae. Jesús nacacapanepaena pibisiacuene vajaexanaeneconi yabara Dioso vajanacananeconitsia exanaejavaminexavecua.