18
Pacuenia Jesús pijajivi jumaitsi: “¿Detsa ponë paxanëyajuvënënë panevecuaayaijamatabëcuenenë?” jai Jesúsjavabelia yabara pelivaisi
(Mr 9.33-37; Lc 9.46-48)
Jesús baja itsa najumevereta Pedrojavabelia pecuaicuaijaijava impuesto yabara, daxita Jesús pijajivi imoxoyorenatsi. Nexata Jesús pijajivi jumaitsi Jesúsjavabelia:
—Patajatuxanenë, ¿detsa ponë paxanëyajuvënënë bitso ayaijamatabëcuenenë tsane daxitavecua Dioso pijanacuatatsia? jai.
Nexata Jesús junata pejevaxinëyo. Pijajivi tuatuajëta nuteta pejevaxinëyo. Jesús nexata jumaitsi pijajivijavabelia:
—Xaniajanë pacuenia pacatsipaebijitsiatsi. Mapapejevaxinëyoje beveliajamatabëcuenenëyo nataeya najamatabëcuenecopata Diosojavabelia Dioso pevetsinexatsi. Nexata paxamë itsa apo panajamatabëcuenepënëyorotsimë tsane perujujamatabëcuenevecua beveliajamatabëcuenevi panenataenexa pacuenia mapapejevaxinëyo itsije, nexata apo pajonemë tsane Dioso pijanacuayabetsia. Nexata ponë jitsipa Dioso pijanacuatatsia ayaijamatabëcuenenë penaexanaenexa daxitavecua, bajaraponë beveliajamatabëcuenenë natae, pacuenia mapapejevaxinëyo jamatabëcueneitsije. Pajivi copiapita tanejumecovënëtsijiviyo, mapitsijamatabëcuenejiviyoje, bajaraxua xanë taniji tanecopiapitsijava, jai Jesús pijajivijavabelia.
Pacuenia Jesús pijajivi muxujioba itsajivi ata pibisiacuene pexanaeyaexanaeyaniva yabara pelivaisi
(Mr 9.42-48; Lc 17.1-2)
Jesús jumaitsi pijajivijavabelia:
—Pajivi pibisiacuene exanaeyaexanaejitsipa mapitsipejevaxijivixi ataje, tanejumecovënëtsiyajuvënëjiviyo, bajarapajivi Diosojavabelia bitso naneconitsipa. Nexata Dioso ayaicuenia bajarapajivi naneconitsiaexanaejitsipatsi. Nexata pajivi najamatabëxaina pibisiacuene pexanaeyaexanaenexa tanejumecovënëtsivijavabelia, abaxë pibisiacuene exanaeyaexanaenejeva, bevësicëtatsi ibotoxanetojavabelia. Nexata bajarapajivi yamaëya, ibotoxaneto yajava, bexuarecatsi pucaxaneto tuatuajëareca. Bajarapajivi bexuarecatsi bitso penaneconitsiyaniva Diosojavabelia pibisiacuene itsa exanaeyaexana tanejumecovënëtsiviyajuvënëvi. ¡Dioso bitso naneconitsiaexanaenatsi mapanacuapijivi pibisiacuene pexanaevi! Pibisiacuene vajanacaexanaeyaexanae jamatabëcuenenexa, navita mapanacuataje. Bajarapajamatabëcuene tsitecaponaena pevajënaeyabelia. Nexata pajivi pejamatabëcueneta itsamonae pibisiacuene exanaeyaexana, bajarapajivi bitso Dioso naneconitsiaexanaenatsi.
’Bajaraxuata panecobeta, panetaxuta ata, pibisiacuene itsa paexaname, panacobecaucure. Panataxucaucure. Tajë panavecuaxuare. Itsiata xanepana panejonenexa cobemataxucaeya, taxumataxucaeya ata, apo pevereverecaenacuajavabelia. Biji rajane apo xanepanae tsipae anijacobebeje, anijataxubeje ata yajava, panejonenexa apo pevereverecaeisotojavabelia. Paneitaxutota panetaejava yabara ata pibisiacuene itsa paexaname, panaitaxutocajure. Itsiata xanepana panejonenexa pacaeitaxutojivimë apo pevereverecaenacuajavabelia. Biji rajane apo xanepanae tsipae anijaitaxutobeje yajava panejonenexa infiernojavabelia, jai Jesús pijajivijavabelia.
Pacuenia Jesús pijajivi livaisi tsipaeba oveja penaxuabinë pelivaisicuenia yabara pelivaisi
(Lc 15.3-7)
10 Jesús jumaitsi pijajivijavabelia:
—Itsamonae mapanacuata bijiaya taeyabiaba mapitsipejevaxijivixi ataje, tanejumecovënëtsijivixi. Saya beveliajamatabëcuenevi taeyabiaba. Pëtsa bajarapacuenia paxamë ata bijiaya pataneme tanejumecovënëtsivi. Bijiaya pëtsa pataneme mapitsipejevaxinëyo ataje, tanejumecovënëtsijiviyo. Tsipaji bajarapamonae ángelevi yajavajinavanapa peyavenonabiabinexatsi. Bajarapaángelevi taxa Dioso, athëbëtatsia peecaenë, pitabarata jinavanapa. 11 Xanë, Daxitajivi Pematapijinënë, patajopajë tacapanepaenexa daxita Diosovecua naxuabiaya pejinavanapaevimi, jai Jesús pijajivijavabelia.
12 Jesús icatsia jumaitsi pijajivijavabelia:
—Pacanaëjëre mapacueneje. Pebi xainaejitsipa cien ponëbeje oveja. Nexata itsa toyajuvënënaxuabijitsipatsi caenë, oveja pexainaenë puenetsipa noventa y nueve ponëbeje oveja. Bajaraxuacujinae jaitsipa petonaxuabinëtsi. 13 Xaniajanë pacuenia pacatsipaebijitsiatsi. Bajaraponë itsa caxitajarabijitsipa pijaoveja, petonaxuabinëmitsi, bitso barëyataejitsipa. Nexata noventa y nueve ponëbeje, apo petonaxuabivitsi, pesivajamatabëcuenebarëyajava, matatoxenetsia bitso sivajamatabëcuenebarëya tsipae petonaxuabinëmitsi. 14 Bajara pijinia pacuenia paneaxa ata, athëbëtatsia peecaenë, apo jitsipae pevecuanaxuabinexatsi caejivi ata mapitsipejevaxijivixi ataje, tanejumecovënëtsivi, jai Jesús pijajivibelia.
Pacuenia Dioso pejumecovënëtsijivi bebarajamatabëcuenexanepana, itsacueniabi atatsi itsajivi, yabara pelivaisi
(Lc 17.3)
15 Icatsia Jesús jumaitsi pijajivijavabelia:
—Itsanë Dioso pejumecovënëtsinë pibisiacuene papecatoexanaejava, itsa pavënëlivaisitaename, xaniavaetsia payanijobianame caenëjavata. Nexata xaniavaetsia itsa panabarëcuaicuaijamëbeje, panabarajamatabëcuene xanepanaenamebeje. 16 Xaniavaetsia itsa apo pacabarëcuaicuaijai tsane, nexata Dioso pejumecovënëtsinë pajunatsianame caenë, anijanëbeje ata, paneyajavaponaenexa pibisiacuene papecatoexanaenëjavabelia pemuxujiobinexatsi. Nexata bajaraponëbeje pacajumetaena xaniavaetsia panebarëcuaicuaijaijava pibisiacuene papecatoexanaenëjavabelia. Bajarapacuenia itsa paexanaename, nexata pacuenia Dioso pejumelivaisibaxutota jumaitsi, paexanaename. 17 Ponë pibisiacuene pacatoexana, itsa apo namuxunaevetsi tsane paneyajavaponaenëbeje ata pemuxujiobijava, nexata daxita Dioso pejumecovënëtsivi penacaetuatsijavata, payanijobianame papibisiacuene pacatoexana. Nexata ponë pibisiacuene pacatoexanaena, daxita Dioso pejumecovënëtsivi muxujiobianatsi. Bajaraponë itsa apo namuxunaevetsi tsane, muxujiobi atatsi Dioso pejumecovënëtsivi, nexata bajaraponë pataename Dioso apo pejumecovënëtsinëcuenia. Panavecuaitavetsianame pepatsiyaniva panenacaetuatsijavata, jai Jesús pijajivijavabelia.
18 Icatsia Jesús jumaitsi pijajivijavabelia:
—Xaniajanë pacuenia pacatsipaebijitsiatsi. Xua jivi paitavetsianame pexanaeyaniva mapanacuataje, bajaraxua Dioso athëbënacuatatsia ata itaveta. Xua jivi patocopatsianame pexanaenexa mapanacuataje, bajaraxua Dioso ata athëbënacuatatsia tocopata pexanaenexa, jai Jesús pijajivijavabelia.
19 Icatsia Jesús jumaitsi pijajivijavabelia:
—Pacatsipaebijitsiatsinua mapacueniaje. Mapanacuata paanijanëmëbeje itsa panajamatabëcuenejëpamebeje xua pavajëtsijitsiamëbeje Diosojavabelia, nexata taxa, athëbëtatsia peecaenë, pacajumecovënëtsianabeje xua pavajëtamebeje. 20 Tsipaji itsajota anijajivibeje, acueyabi ata, nacaetuata, tanejumecovënëtsivi, bajarajota xanë bajarapamonae yajavaecaenajë, jai Jesús pijajivijavabelia.
21 Nexata Pedro imoxoyolia Jesús. Pedro jumaitsi Jesúsjavabelia:
—Tajatuxanenë, panetsipaebame rabaja. Panejumaitsimë mapacueniaje: “Itsajivi Dioso pejumecovënëtsijivi pibisiacuene itsa pacaexanaena, pajamatabëcaevianame. Barajamatabëcuenexanepanaeya pataename. Itsa pavënëlivaisitaename pibisiacuene papecatoexanaejava, xaniavaetsia payanijobianame caenëjavata. Nexata xaniavaetsia itsa panabarëcuaicuaijamëbeje, panabarajamatabëcuene xanepanaenamebeje,” panejamë. ¿Detsa xuabeje pibisiacuene nexanae ata, pibisiacuene netoexanae atanua, jamatabëcaevianajë barajamatabëcuenexanepanaeya tataenexa bajarapajivi? ¿Siete tsaja xuabeje ata? jai Pedro Jesúsjavabelia.
22 Jesús nexata jumaitsi Pedrojavabelia:
—Siete xuabejenexa yabara apo jumaitsinë. Biji rajane siete pasetentabeje pibisiacuene pacaexanae ata, pibisiacuene pacatoexanae atanua, pajamatabëcaevare barajamatabëcuenexanepanaeya panetaenexa, baitsi cuatrocientos noventa xuabeje ata, jai Jesús Pedrojavabelia.
Ponë apo jitsipae pebarajamatabëcuenexanepanaenexa itsanëjavabelia yabara pelivaisi
23 Jesús livaisi tsipaeba comparacióncuenia pijajivijavabelia. Jumaitsi mapacueniaje:
—Dioso pijanacuatatsia pijajivijavabelia exanaena pacuenia nacuaevetsinë pijajivijavabelia baexana. Nacuaevetsinë jitsipa piamoneyabivitsi pematamotsinexatsi xua amoneyabatsi. 24 Nexata itoroba pijajivi petotsipaebaponaenexatsi daxita pamonae amoneyabatsi. Nexata pijajivi tobarëparenatsi ponë bitso ayaijava amoneyabatsi, baitsi millones de pesos piamoneyabinëtsi. 25 Nexata bajaraponë apo xainae pematamotsijavanexatsi. Nexata nacuaevetsinë itoroba pijajivi. Jumaitsi: “Mara ponë bitso ayaijava niamoneyabaje. Nexata pacanajetaxuabianame dajubicuenia itsamonaejavabelia amoneya petonacuenebaponaenexa daxitamatacabijavabelianexa. Daxita pexi, pijava ata, pecobecovë ata yajava, pacanajetaxuabianame. Bajarapacuenia pitsianajë tsiquirijavayo ata taneamoneyabijavamatamo,” jai nacuaevetsinë pijajivijavabelia. 26 Nexata ponë amoneyaba, nacuaevetsinë pitabarata pematabacabëta nucajunua. Pinijicuenia vajëta nacuaevetsinëjavabelia. Jumaitsi: “Nejamatabëcueneevere abaxë. Camatamotsianatsi rabaja daxita xua camoneyabatsi,” jai. 27 Nexata nacuaevetsinë itaxutotsoniatane piamoneyabinëtsi. Nexata nacuaevetsinë jumaitsi piamoneyabinëtsijavabelia: “Daxita rabaja taneamoneyabijavamë, iquinajë. Nexata baja apo nematamotsimë tsane,” jai nacuaevetsinë piamoneyabinëtsijavabelia. Bajaraxuacujinae copata baja penaviatsinexa. 28 Nexata bajaraponë penaviatsinexa, ajena pitsapalia nacuaevetsinë pijabovecua, caxitajarabaxuaba itsanë penajuanacuenebabiabinëbeje nacuaevetsinë pijajava. Bajaraponë nexata jamatabëjumaitsi: “Maponë tsiquirijavayovajëto niamoneyabi ataje, yanijobianajë tanematamotsinexa,” jamatabëjai. Nexata cuibocamisavaetaba. Cuibocuetsaca asaëyata. Jumaitsi bajaraponëjavabelia: “Nematamore taneamoneyabijavamë,” jai. 29 Nexata piamoneyabinëtsi bajaraponë pitabarata pematabacabëta nucajunua. Pinijicuenia vajëta. Jumaitsi: “Nejamatabëcueneevere abaxë. Camatamotsianatsi raja itsiata daxita xua camoneyabatsi,” jai. 30 Itsiata baitsi jane bajaraponë piamoneyabinëtsi apo itaxutotsoniatae. Barëpona baja penaneconitsivi pejebabiabibojavabelia penaneconitsiaexanaenexa. Bajarapacuenia pematamotsinexatsi daxita piamoneyabijavatsi. 31 Nexata nacuaevetsinë pijajivi itsa tane bajarapacuenia pexanaejava penajua nacuenebabiabinëbejejavabelia, bajarapamonae bitso najamatabëxaina. Nexata nacuaevetsinë pijajivi ponalia petsipaebinexa bajaraxua pijatuxanenëjavabelia. 32 Nexata nacuaevetsinë pijajivi itsa tsipaebatsi, itoroba icatsia pijajivi petojunatsinexatsi bajaraponë. Nexata itsa tocapatatsi, nacuaevetsinë jumaitsi bajaraponëjavabelia: “Niajamatabëcuenebejenë baja rovia. Catoiquinatsi rabaja picani taneamoneyabijavamë. Tsipaji pinijicuenia nevajëtame. 33 Pacuenia caitaxutotsoniatanetsi, bajara pijinia pacuenia itaxutotsoniataejitsipame pecaamoneyabinë,” jai nacuaevetsinë. 34 Nexata nacuaevetsinë bitso baraanaepana millones de pesos piamoneyabinëtsijavabelia. Nexata nacuaevetsinë jumaitsi pijajivijavabelia: “Bajaraponë pacaponaeremelia penaneconitsivi pejebabiabibojavabelia penaneconitsiaexanaenexatsi. Bajarajota naneconitsiaponaponaena ëpematamoveretsijavabelianexa daxita taneamoneyabijava,” jai nacuaevetsinë, jai Jesús pijajivijavabelia.
35 Jesús icatsia jumaitsi pijajivijavabelia:
—Bajara pijinia pacuenia paxamë ata taxa, athëbëtatsia peecaenë, pacaexanaena, itsa apo pajamatabëcaevimë tsane panebarajamatabëcuene xanepanaenexa pamonae pacaitsacueniaba, jai Jesús pijajivijavabelia.