26
Pacuenia picani Jesús pijavajabitsaë jamatabëvaetabatsi yabara pelivaisi
(Mr 14.1-2; Lc 22.1-2; Jn 11.45-53)
Itsa baja Jesús najumevereta pijajivijavabelia livaisi petsipaebijava, Jesús icatsia tajëvelia navajunupaeba itsamonae cruzajavabelia pecobematabiabarutsijavanexatsi. Jesús jumaitsi pijajivijavabelia mapacueniaje:
—Payapëtaneme rabaja anijamatacabibeje pesajinaejava pejonenexa baja pascuavënëfiesta. Nexata xanë, Daxitajivi Pematapijinënë, necanajetsiana itsamonae pecobeyabelia tanecobematabiabarutsinexa cruzajavabelia, jai Jesús pijajivijavabelia tajëvelia penavajunupaebijavata cruzajavabelia pecobematabiabarutsijavanexatsi.
Nexata bajarapaepatota nacaetuata sacerdotevi penamatacaitorobivi. Nacaetuata judíovi pecujarubivinua. Nacaetuata judíovi pijaancianovinua. Daxita bajarapamonae nacaetuata Caifásvënënë pijaboxanetota. Bajaraponë Caifás, sacerdotevi pepo penamatacaitorobinë. Bajarajota daxita bajarapamonae najumejaita. Penajumetsënëtsilivaisita picani Jesús jamatabëvaetabatsi pebeyaxuabinexatsi. Itsiata bajarapamonae najumaitsi:
—Fiestajavata meta abaxë apo vaetabi tsanetsi jivi vajanacaitsacueniabiyaniva, najai daxita bajarapamonae.
Pacuenia Jesús petiriva tsimataepanatsi petuxujuviaceitera yabara pelivaisi
(Mr 14.3-9; Jn 12.1-8)
Jesús ponapona Betania tomarata, Simón pijabota. Simón bajayajebi bitso peperabëtsabanaenëmi. Nexata Jesús petiriva cobenaimoxoyorenatsi petuxujuviaceitera, alabastrobotellabëta pejeaceitera. Bajarapora bitso penamatamotsira. Nexata Jesús penabanecaejavata mesata, bajarapova tsimataepanaicatsi bajarapaaceitera. Nexata Jesús pijajivi itsa taeyena Jesús petsimataepanaejavatsitsica bajarapaaceitera, Jesús pijajivi jamatabëcueneanaepanareca. Nexata ëpamonae najumai tsenae:
—¿Detsa xuajitsia saya xuaba bajarapacuenia maporaje? Canajetsipa rajane. Nexata matamopitsipa ayaimatamo. Bajarapapalata rajutsipa bepejiobivi bajarapacuenia peyavenonaenexa, najai tsenae Jesús pijajivi.
10 Nexata Jesús jumetane bajarapacuenia pijajivi pejumaitsijava. Nexata Jesús jumaitsi pijajivijavabelia:
—¿Detsa xuajitsia bajarapacuenia pajumaitsimë bajarapova pexanaejava yabara? Mara povaje pexaniacuene nexanaje. 11 Daxitamatacabi raja bepejiobivi jinavanapa itsaxuayo pajinavanapame. Itsiata baitsi jane xanë daxitamatacabi apo ponaponaenë tsane paxamëjavata. 12 Itsamonae petëpaejivi batsiperabëepana petuxujuviaceitera peperabëxaniavaetsinexa pemëthëtsivajënae. Bajara pijinia pacuenia mapovaje netsimataepana petuxujuviaceitera, abaxë apo tëpae atanë. Nexata baja bajarapova neperabëxaniavaeta itsamonae tanemëthëtsivajënae. 13 Xaniajanë pacuenia pacatsipaebijitsiatsi. Daxitanacuanëjava tajajivi itsa paebanajetarubenaena pexanialivaisi jivi tacapanepaelivaisinexa, vajunupaebabiabiananua pacuenia exana xanëjavaberena mapapetirivaje, jai Jesús pijajivijavabelia tajëvelia penavajunupaebijavata pebeyaxuabijavanexatsi.
Pacuenia Judas Jesús yajumejailia pijavajabitsaë pecobeyabelia pecanajetsinexa yabara pelivaisi
(Mr 14.10-11; Lc 22.3-6)
14 Jesús pijajivi, doce ponëbejeyajuvënënë, pevënë Judas Iscariote. Nexata Judas pona sacerdotevi penamatacaitorobivijavabelia. Jesús jane baja yajumejailiatsi pecanajetsinexatsi. 15 Nexata Judas jumaitsi sacerdotevi penamatacaitorobivijavabelia:
—¿Detsa pacuenia panerajutsipame panecobeyabelia itsa canajetsipajë Jesús? jai Judas.
Nexata bajarapamonae Judas matamotatsi treinta ponëbeje pepo palatanëanë, bitso penamatamotsinëanë. 16 Nexata bajaraxuacujinae Judas Jesús naitaxutocaevetsia ponapona. Nexata paepatota Judas toyapëxanepanatsi, perajutsinexa jane baja Jesús bajarapamonae pecobeyabelia.
Pacuenia Jesús barënabane pijajivi pecopiarutsinabani baja pebeyaxuabivajënaetsi yabara pelivaisi
(Mr 14.12-25; Lc 22.7-23; Jn 13.21-30; 1 Co 11.23-26)
17 Junua jane baja fiesta, pafiestajava judíovi baxane levadurata matajërëabinejeva pexanaepan. Nexata Jesús pijajivi imoxoyorenatsi. Yanijobatsi pijajivi.
—¿Detsa belia paponaenajë patacamitsaexanaenexa, xua jivi baxane pascua fiestamatacabi, nexaenexa? jai Jesús pijajivi.
18 Nexata Jesús jumaitsi pijajivijavabelia:
—Paponare tomarabelia. Pacatsipaebianatsi ponë pijabota papatsijitsiamë. Pajumaitsimë tsane bo pexainaenëjavabelia mapacueniaje: “Vajanacacujarubinë raja jumaitsi: ‘Imoxoyo rabaja tavajënae tanebeyaxuabinexa. Nexata bajaraponë pijabo netsicopatsiana patacabarëxaenexa xua jivi baxane pascua fiestamatacabi,’ jai raja vajanacacujarubinë,” pajamë tsane bo pexainaenëjavabelia, jai Jesús pijajivijavabelia.
19 Nexata baja Jesús pijajivi pona pacuenia Jesús jumaitsi. Nexata xua jivi baxane pascua fiestamatacabi daxita Jesús pijajivi pebarëxaenexa, Jesús pijajivi exana jane baja.
20 Nexata baja ajena meraviyotsia, Jesús pijajivi, doce ponëbeje, barëeca mesa muxuneneta. 21 Nexata pexaeyenaejavata Jesús jumaitsi pijajivijavabelia:
—Xaniajanë pacuenia pacatsipaebijitsiatsi. Caenë paxamëyajuvënënë necanajetsiana tajavajabitsaë pecobeyabelia, jai Jesús pijajivijavabelia Judas yabara.
22 Nexata Jesús pijajivi bejamatabëjiobireca. Nexata Jesús pijajivi, caenë canacujitsia, Jesúsjavabelia yanijobapona.
—Tajatuxanenë, ¿xanë tsaja tsane? jai tsaponae Jesús pijajivi.
23 Nexata Jesús jumaitsi pijajivijavabelia:
—Ponëbeje peneta caecuenia panajuacajabutsianajëbeje panbë platojavabelia, bajaraponë necanajetsiana tajavajabitsaë pecobeyabelia. 24 Xanë, Daxitajivi Pematapijinënë, tëpaenajë pacuenia baja cajena xanë yabara Dioso pejumelivaisibaxutota tajëvelia jumaitsi. Itsiata ponë tajavajabitsaë pecobeyabelia necanajetsiana, bajaraponë bitso bejiobi tsane pinijicuenia. Itsa meta bajaraponë apo naexanae tsipae, bajarapacuenia apo necanajetsi tsipae. Nexata xanepanaejitsipa bajaraponë itsa apo naexanae tsipae. Tsipaji apo naneconitsi tsipae Diosojavabelia, jai Jesús pijajivijavabelia Judas yabara.
25 Nexata Judas, ponë jane baja canajetsijitsiatsi Jesús pijavajabitsaë pecobeyabelia, jumaitsi:
—Petuxanenë, ¿xanë tsaja tsane? jai.
Nexata Jesús jumaitsi:
—Jãjã, xamë rabaja tsane, jai.
26 Pexaeyenaejavata Jesús pita panbë. Jesús jumaitsi Diosojavabelia:
—Pexaniacuene panetoexaname. Panerajutame pan, jai.
Bajaraxuacujinae Jesús epatsënëquejeba bajarapapanbë. Rajuta pijajivi. Jesús jumaitsi pijajivijavabelia:
—Paxaema. Mara tavitoje, jai.
27 Bajaraxuacujinae icatsia Jesús copavënëjavata yapita piapaeranexa. Diosojavabelia jumaitsi:
—Pexaniacuene panetoexaname. Panerajutame maporaje, jai.
Bajaraxuacujinae pijajivi bajarapora rajuta. Jumaitsi pijajivijavabelia:
—Papaema padaxitamë maporaje. 28 Tsipaji tajana othopaena jivi ayaibitsaëtoxaneto pibisiacuene pexanaeneconi pevecuaajibiaexanaenexatsi. Nexata tatëpaejava pejamatabëcueneta, jivi yapëtaena pepacuene xaniajai Dioso jivi pecapanepaejavanexa, pacuenia baja cajena tajëvelia Dioso najumecapanepaeya jumaitsi. 29 Xaniajanë pacuenia pacatsipaebijitsiatsi. Xanë rabaja mapanacuataje matavëjëa apo apaenë tsane uvacuaira, matapania icatsia pejanauvacuaira pacayajavaapaenatsi taxa pijanacuatatsia, jai Jesús pijajivijavabelia penavajunupaebijavata pebeyaxuabijavanexatsi.
Pacuenia Jesús tajëvelia jumaitsi Pedrojavabelia: “Pedro, xamë raja nayavajunuaxainaename tajajivitonëcuenemë,” jai yabara pelivaisi
(Mr 14.26-31; Lc 22.31-34; Jn 13.36-38)
30 Jesús pijajivi barënaxëana Diosojumevajianë. Bajaraxuacujinae Jesús pijajivi barëpona petsutojumabelia. Patsutojumata olivonaenë apaaxayo, bajarapatsutojumabelia barëpona. 31 Nexata bajarapatsutojumata Jesús jumaitsi pijajivijavabelia:
—Daxita raja paxamë ajena, pameravi, panexuabarëcëpecaename. Tsipaji rabaja patanexuabarëcëpecaejavanexamë yabara, Dioso pejumelivaisibaxutota tajëvelia jumaitsi mapacueniaje: “Beyaxuabianatsi raja oveja pevetsinë. Nexata pijaovejabitsaëto nacayajatsia rëcëpecaena,” jai Dioso pejumelivaisibaxutota paxamë patanexuabarëcëpecaejavanexamë yabara. Nexata ajena, pameravi, tajavajabitsaë itsa nevaetabiana tanebeyaxuabinexa, daxita paxamë panexuabarëcëpecaename. 32 Itsiata baitsi jane tatëpaecujinae, icatsia asaënë tsane. Nexata paxamë panevajënaeyabelia, copiata ponaenajë Galilea nacuayabelia, jai Jesús pijajivijavabelia.
33 Nexata Pedro jumaitsi Jesúsjavabelia:
—Daxita mapamonaeje caxuabarëcëpecae ata tsane, xanë cajena apo caxuabatabajiravi tsanetsi, jai Pedro.
34 Nexata Jesús jumaitsi Pedrojavabelia:
—Xaniajanë pacuenia catsipaebijitsiatsi. Ajena rabaja, pameravi, nanianaevëpata, vacara pefiabivajënaeya, nayavajunuaxainaename tajajivitonëcuenemë. “Apo yapëtaenë cajena bajaraponë,” jamë tsane xanë yabara acueyabi xuabeje, jai Jesús Pedrojavabelia.
35 Itsiata Pedro jumaitsi Jesúsjavabelia:
—Nebeyaxuabijitsia ata tsane xamë yajava, itsiata cajena apo nayavajunuaxainaenë tsane nijajivitonëcuenenë, jai Pedro Jesúsjavabelia.
Daxita Jesús pijajivi bajarapacuenia jumaitsi.
Pacuenia Jesús vajëta Diosojavabelia Getsemanívënëjavata yabara pelivaisi
(Mr 14.32-42; Lc 22.39-46)
36 Jesús pijajivi pecunuameravita yajavapata Getsemanívënëjavata. Bajarajota Jesús jumaitsi pijajivijavabelia:
—Paneevetenare abaxë majotaje. Abaxë raja imoxoyo majotaliaje vajëtsijitsianë Diosojavabelia, jai Jesús pijajivijavabelia.
37 Nexata Jesús barëpona acueyabi ponëbeje pijajivi. Jesús pijajivi barëpona pesaicaeyojavabelia mapamatabëxëyoje. Pedro, Santiago, Juan, bajarapamatabëxëyo. Santiagobeje Juanbeje Zebedeo pexënatobeje. Bajaraxuacujinae Jesús bitso najamatabëxaina. Nexata bejamatabëjiobireca.
38 Nexata Jesús jumaitsi pijajivi acueyabi ponëbejejavabelia:
—Xanë bitso pinijicuenia najamatabëxainajë. Nexata bitso tanajamatabëxainaejava, jamatabëyatëpajë. Paxamë abaxë majotaje panacopabare. Paitavamë tsane. Pëtsa abaxë pamajitame, jai Jesús pijajivi acueyabi ponëbejejavabelia.
39 Nexata Jesús caenë pevajënaeyabelia icatsia tsiquirijavayo ponataba. Nexata Jesús irataeya bocajunua pevajëtsinexa Diosojavabelia. Jumaitsi Diosojavabelia:
—Taxa Diosomë, netocopatame picani tanebeyaxuabinexa betajiobicueneta. Daxitacuene raja cacaëjëpa nexanaenexa. Nexata necapanepare bajarapabejiobicuenevecua. Itsiata xanë apo tajitsipaecuene ata, pacuenia xamë jitsipame, netocopatsianame, jai Jesús Diosojavabelia pevajëtsijavata pebeyaxuabijavanexatsi.
40 Bajaraxuacujinae Jesús naviarena acueyabi ponëbeje pijajivijavaberena. Caxitajaraba Jesús pijajivi pemajitanubenaevi. Nexata Jesús jumaitsi Pedrojavabelia:
—¿Apo pacacaëjëpae tsabaja rovia caeepatoyo ata paneaitavatsenaenexa? 41 Pëtsa pamajitame. Paitavamëre. Pavajëre Diosojavabelia papecayavenonaenexa pibisiacuene paneexanaeyaniva. Tsipaji raja dovathi pacajamatabëcueneëjëbiana. Paxamë picani panejamatabëcueneta pexaniacuene jamatabëpaexanabiabame. Itsiata baitsi jane apo pajamatabëcuenesaëmë pexaniacuene paneexanaenexa, jai Jesús Pedrojavabelia.
42 Nexata icatsia Jesús pona pecovëyabelia pevajëtsinexa icatsia Diosojavabelia. Vajëta Diosojavabelia mapacueniaje.
—Axa, itsa apo jitsipaemë tanevecuatsatsinexamë betajiobicueneta tatëpaejavanexa, nexata pacuenia jitsipame, netocopatsianame, jai Jesús Diosojavabelia.
43 Bajaraxuacujinae Jesús icatsia naviarena pijajivijavaberena. Caxitajaraba icatsia Jesús pijajivi pemajitanubenaevi. Tsipaji baja Jesús pijajivi bitso itamajitsipana. 44 Nexata abaxë bajarapamonae pemajitanubenaejavata, Jesús icatsia pona pecovëyabelia pevajëtsinexa icatsia Diosojavabelia. Nexata icatsia vajëta Diosojavabelia pacuenia vajëta copiaya xuabeje vajëta. 45 Bajaraxuacujinae icatsia Jesús naviarena pijajivijavaberena. Jumaitsi Jesús pijajivijavabelia:
—¿Abaxë tsarovia tsiteca pamajitanubename? Copiapata rabaja paepatota xanë, Daxitajivi Pematapijinënë, necanajetsijitsia pibisiacuene pexanaevi pecobeyabelia. 46 Panonobapunare baja. Ponaenatsi baja. Imoxoyo rabaja najetaruca tajavajabitsaë pecobeyabelia tanecanajetsinënexa, jai Jesús pijajivijavabelia Judas yabara.
Pacuenia Jesús vaetabatsi pijavajabitsaë yabara pelivaisi
(Mr 14.43-50; Lc 22.47-53; Jn 18.2-11)
47 Jesús pijavajabitsaë pevaetabijavatanexatsi, cuaicuaijai tsanucae pijajivijavabelia. Nexata bajarapaepatota patanajetaruca Judas, Jesús pijajivi doce ponëbejeyajuvënënëmi. Judas pënanajetarubenatsi jivi ayaibitsaëtoxaneto. Bajarapamonaeyajuvënëvi itsamonae canajetarubena espadanë. Itsamonae canajetarubena naebonë yajava. Bajarapamonae itorobatsi sacerdotevi penamatacaitorobivi, judíovi pijaancianovinua. 48 Judas pebarërenavajënae bajarapamonae, copiaya baja cajena Judas tsipaeba pacuenia bajarapamonae yapëtaejitsia Jesúscuene. Judas jumaitsi mapacueniaje:
—Ponë raja peneta bajacobiaya itabaratsutsunexuabianajë, bajaraponë Jesús tsane. Bajaraponë pavaetabianame. Pacobecëtsiana xaniavaetsia, jai baja cajena Judas pematacanajetarucaevijavabelia pebarërenavajënae.
49 Nexata jane baja Judas itsa patanajetaruca, exana pacuenia jumaitsi pematacanajetarucaevijavabelia. Judas Jesús itabaratsutsuniaya bajacobatsi Judas jane baja pematacanajetarucaevi peyapëtaenexa Jesúscuene. 50 Jesús nexata jumaitsi Judasjavabelia:
—Judas, ¿detsa xua yabara patame? jai.
Nexata jane baja Jesús petsimaxëponaevitsi, cujibarëcëpaliatsi. Vaetabatsi. Cobecëtatsi xaniavaetsia pecaponaenexatsi.
51 Bajarajota Jesús pijajiviyajuvënënë pijaespada navemarajonotaxuabina. Muxuyoropaebiaxuaba sacerdotevi pepo penamatacaitorobinë pijajivitonë. 52 Nexata Jesús jumaitsi pijajivitonëjavabelia:
—Nijaespada baja xataremeca pevënojojavareca. Tsipaji pamonae namaxëvanita espadata, daxita bajarapamonae juya espadata babiatsi, jai Jesús.
53 Icatsia Jesús jumaitsi:
—Itsa vajëtsipajë taxa Diosojavabelia taneyavenonaevinexa tanetoitorobinexatsica, nexata tavajëtsiepatota netoitorobijitsipaica bitso ayaibitsaëtoxanetonë ángelevi. 54 Itsa vajëtsipajë taxa Diosojavabelia tanetoitorobinexatsica taneyavenonaevinexa, nexata baja apo netocopiapatsi tsipae pacuenia Dioso pejumelivaisibaxutota tajëvelia nevajunupaeba pacuenia nevaetabijitsia tanebeyaxuabinexa, jai Jesús pijajivitonëjavabelia.
55 Nexata Jesús bajarajota jumaitsi petsimaxëponaevitsijavabelia:
—Paxamë meta panetaneme betanacobetoxotsinë. Bajaraxuata pacaponame espadanë, naebonë yajava, patanevaetabinexamë pacuenia pavaetababiabame penacobetoxotsinë. Xanë caematacabi canacujitsia Dioso pejumelivaisi paxamëjavabelia pacatsipaebabiabatsi templobota. Itsiata bajarapamatacabi apo panevaetabimë. 56 Mara pacuenia panevaetabameje tanetocopiapatsixae baja pacuenia Dioso pejumelivaisibaxutota bajayata tajëvelia nevajunupaeba, jai Jesús pevaetabivitsijavabelia.
Nexata jane baja Jesús pijavajabitsaë pevaetabijavatatsi, daxita Jesús pijajivi xuabarëcëpecatsi pacuenia baja cajena Jesús tajëvelia jumaitsi pijajivijavabelia.
Pacuenia Jesús nutatsi judíovi penamatacaitorobivi pitabarata yabara pelivaisi
(Mr 14.53-65; Lc 22.54-55, 63-71; Jn 18.12-14, 19-24)
57 Jesús pevaetabivitsi caponaliatsi Caifás pijaboyabelia. Bajaraponë Caifás sacerdotevi pepo penamatacaitorobinë. Nexata Caifás pijabota nacaetuana judíovi pecujarubivi, judíovi pijaancianovi yajava. 58 Itsa baja Jesús caponaliatsi, nexata Pedro bajarapamonae pecovëya tajiyo najetaruca. Sacerdotevi pepo penamatacaitorobinë pijabo matatoyorotsia yacaranata ibopanaxanetonë mataropotsia pefaratsijavaxanetota. Nexata bajarapayacaranatsijavaxaneto baupa, Pedro najoneya bopanabojavabelia, itsabelia Jesús cajunuatsi. Nexata sacerdotevi pepo penamatacaitorobinë pijabopanabota, Pedro naeca templobopijipolicíavita. Bajarajota Pedro naeca petaenexa pacuenia Jesús pijavajabitsaë exanatsi.
59 Nexata bajarapabo ënëtuatuajëta sacerdotevi penamatacaitorobivi, judíovi pijaancianovi ata yajava, judíovi pecujarubivi ata yajava, nabarëcuaicuaijai. Bajarapamonae nayanijoba.
—¿Jipatsa yapëtane Jesús pibisiacuene pexanaejava, paneconi yabara beyaxuabijitsiatsi? najai tsaponae.
Itsiata bajarapamonae apo caxitajarabi itsaneconi ata, Jesús pijaneconi. Najumetsënëtsiaya picani peneconitsilivaisinexa, jaita penajumetsënëtsilivaisita picani Jesús pebeyaxuabinexatsi. 60 Ayaibitsaëto pata penajumetsënëtsilivaisi pepaebinexa Jesús yabara. Itsiata caelivaisi ata najumejëpaeya apo paebi bajarapamonae. Nexata bajarapamonae apo caxitajarabi paneconi yabara Jesús naneconitsiaexanaejitsiatsi pebeyaxuabiaexanaenexatsi. Bajaraxuacujinae belia anijanëbeje caelivaisi najumejëpaeya neconitatsibeje.
61 Jumaitsibeje bajaraponëbeje Jesús yabara:
—Maponë jumaitsije: “Xanë necaëjëpa taxuabinexatsica Dioso pijatemplobo. Necaëjëpanua acueyabi matacabita icatsia taveretetsinexa itsabo,” jai maponëje, jaibeje bajaraponëbeje Jesús yabara.
62 Nexata jane baja sacerdotevi pepo penamatacaitorobinë nonotapuna bajarapamonae pitabarata. Nexata jumaitsi Jesúsjavabelia:
—¿Apo yapëtaemë tsaja itsalivaisiyo ata nejumecanaviatsinexa? ¿Xaniajai tsabaja pacuenia maponëbeje caneconitsiajumaitsibeje? jai sacerdotevi pepo penamatacaitorobinë.
63 Jesús itsiata moya. Nexata bajaraponë icatsia jumaitsi Jesúsjavabelia:
—Caitorobatsi caecuenia tanenavajunupaebinexamë nexaniajaijumeta. Itsajume, Diosojavabelia naneconitsianame. Panenavajunupaebare xaniavetsia itsa xamë Cristomë, athëbëvetsica Dioso pecaitorobinëtsica jivi necapanepaenexa. ¿Xamë tsaja Dioso pexënatomë? jai.
64 Nexata Jesús jumaitsi:
—Jãjã, xanë rabaja pacuenia nejumaitsimë. Nexata icatsia pacajumaitsitsi. Paxamë raja panetaename xanë, Daxitajivi Pematapijinënë, taecaejava Dioso pecujuanenia, daxitajamatabëcuene pecaëjëpaenëtsi. Panetaenamenua tanajetarucaejava athëbëvetsica itarërëbota, jai Jesús.
65 Bajarapacuenia Jesús pejumaitsijava itsa jumetane, sacerdotevi pepo penamatacaitorobinë penaxatatsijava anaeya titinaxuaba. Bajarapacuenia titinaxuaba pianaepanaexae Jesús pejumaitsijava yabara. Nexata sacerdotevi pepo penamatacaitorobinë jumaitsi daxita penacaetuatsivijavabelia:
—Mara ponë Dioso apo pejitsipaecuenia cuaicuaijaije. Dioso bepexënato nataeya cuaicuaijai. Pijacuata rabaja naneconita bajarapacuenia pecuaicuaijaixae. Pematatsënëa baja apo namatavenonaetsi itsamonae vajanacatsipaebinexa paneconi yabara maponëje naneconitsiaexanaejitsiatsi. Paxamë rabaja pajumetaneme maponëje Dioso apo pejitsipaecuenia pecuaicuaijaijava. 66 ¿Detsa nexata paxamë pajamatabëitsimë? jai sacerdotevi pepo penamatacaitorobinë daxita penacaetuatsivijavabelia.
Nexata daxita penacaetuatsivi jumaitsi:
—Naneconita rabaja Diosojavabelia. Nexata baja beyaxuabianatsi, jai bajarapamonae Jesús yabara.
67 Nexata bajarapamonae Jesús itabarasuabatsi. Bajaraxuacujinae papaëbërëpanata itaxutocëtatsi. Pitaxutocëtsicujinaetsi itabaratsaquibabeponatsi pecobethaitonëta. Itsamonae itabarapacabiaxuababiabatsi. 68 Nexata bajarapamonae jumai tsaponae Jesúsjavabelia:
—¡Xamë raja itsa Cristomë, athëbëvetsica Dioso itsa pecaitorobinëtsica jivi necapanepaenexa, nexata vënëjonare ponë caitabarapacabiaxuaba! jai tsaponae bajarapamonae.
Pacuenia Pedro nayavajunuaxaina Jesús pijajivitonëcuene yabara pelivaisi
(Mr 14.66-72; Lc 22.56-62; Jn 18.15-18, 25-27)
69 Itsa abaxë Jesús sacerdotevi pepo penamatacaitorobinë pijabo ënëtuatuajëalia yanijobaponatsi xua yabara naneconitsiaexanaejitsiatsi, Pedro naitaxutocaevetsiaya naeca bopanabota. Nexata bajarapabota penacuenebiva Pedro cujirenatsi. Bajarapova jumaitsi Pedrojavabelia:
—Xamë ata rabaja naponaponame Jesústa, Galilea nacuapijinëta, jai.
70 Nexata Pedro itsiata nayavajunuaxaina Jesús pijajivitonëcuene. Daxita bajarajota penubenaevi pitabarata Pedro jumaitsi:
—Xanë cajena apo yapëtaenë pacuene yabara nejumaitsimë, jai.
71 Sacerdotevi pepo penamatacaitorobinë pijabo matatoyorotsia yacaranata ibopanaxanetonë mataropotsia pefaratsijavaxanetota. Nexata bajarapayacaranatsijavaxaneto baupajavabelia Pedro natixilia. Nuca bajarapabaupa muxuneneta. Bajarajota icatsia itsava, bajarapabota penacuenebiva, Pedro taenutatsi. Nexata bajarapova ata Pedro yabara icatsia jumaitsi bajarajota penubenaevijavabelia:
—Mara ponë ata naponapona Jesústaje, Nazaret tomarapijinëta, jai bajarapova.
72 Nexata icatsia Pedro nayavajunuaxaina Jesús pijajivitonëcuene. Pedro jumaitsi:
—Xaniajanë. Dioso pitabarata cajumaitsitsi. Apo yapëtaenë cajena bajaraponë, jai.
73 Bajaraxuacujinae icatsia, caeepatoyocujinae, bajarajota penubenaevi cujibarëcëpaliatsi Pedro. Jumaitsi bajarapamonae:
—Xaniajai raeta baja cajena. Xamë Jesús pijajiviyajuvënënëmë. Tsipaji rabaja Galilea nacuapijivi penatsipaebicuenia natsipaebame, jai bajarapamonae Pedrojavabelia.
74 Nexata Pedro jumaitsi:
—Itsa apo xaniajanë tsipae paxamëjavabelia, nexata Diosojavabelia naneconitsipajë. Apo yapëtaenë cajena bajaraponë, jai Pedro.
Itsa baja Pedro najumevereta bajarapacuenia pejumaitsijava, vacara fiaba. 75 Nexata bajarajota Pedro najamatabënapitajaraba Pedrojavabelia Jesús pejumaitsijava mapacueniaje: “Ajena rabaja, pameravi, vacara pefiabivajënaeya, nayavajunuaxainaename tajajivitonëcuenemë. ‘Xanë cajena apo yapëtaenë bajaraponë,’ jamë tsane xanë yabara acueyabi xuabeje,” pejaijava Jesús Pedrojavabelia, Pedro najamatabënapitajaraba. Nexata baja Pedro pitsapalia bo matatoyorotsia peyacaranatsijava pënëyabelia. Pinijicuenia Pedro nua.