6
Pacuenia Jesús pijajivi muxujioba pexaniacuene pexanaenexa yabara pelivaisi
Icatsia Jesús jumaitsi petsutoyenepanajavata pijajivi ayaibitsaëtoxanetojavabelia:
—¡Xania baja tsane! Pëtsa pexaniacuene paexaname saya jivi papecacuenetaenexa, “Maponë bitso pexaniajamatabëcuenenëje,” papecasivajamatabëjainexa saya paneexanaejava yabara. Bajarapacuenia itsa paexanaejitsipame, nexata paneaxa, athëbëtatsia peecaenëjavabelia, apo paxainaemë tsipae itsacuenejavayo ata, pexaniacuenejavayo, papecarajutsinexa athëbëtatsia. Bajaraxuata itsa payavenoname bepejiobivi, pëtsa panavajunupaebame daxitajivijavabelia paneyavenonaejava bepejiobivi. Itsamonae xua exana, navajunupaebabiaba daxitajivi pitabarata judíovi penacaetuatabiabibonëjava, callejava ata. Bajarapamonae navajunupaebabiaba bepejiobivi peyavenonaejava, bepexaniajamatabëcuenevi saya petaenexatsi jivi. Xaniajanë pacuenia pacatsipaebijitsiatsi. Pamonae bajarapacuenia navajunupaebabiaba, bajarapacuenia penavajunupaebabiabixae, Diosojavabelia apo xainae tsane athëbëtatsia perajutsijavanexatsi. Itsa payavenoname bepejiobivi, pëtsa panavajunupaebame itsajivijavabelia ata, bitso papecayapëtaejivijavabelia ata. Muetsia payavenonare bepejiobivi. Nexata paneaxa, papecataenë muetsia paneexanaejava ata, pacarajutsiana bepejiobivi muetsia paneyavenonaematamo, jai Jesús pijajivijavabelia.
Pacuenia Jesús pijajivi tsipaeba pacuenia Diosojavabelia vajëcaejitsia yabara pelivaisi
(Lc 11.2-4)
Icatsia Jesús jumaitsi petsutoyenepanajavata pijajivi ayaibitsaëtoxanetojavabelia:
—Itsa pavajëcame Diosojavabelia, pëtsa pavajëcame pacuenia itsamonae vajëcabiaba. Bajarapamonae saya jema vajëcabiaba Diosojavabelia jivi petaenexatsi Dioso bepejumecovënëtsivi. Bajarapamonae jitsipabiaba nucaeya pevajëtsinexa Diosojavabelia daxitajivi pitabarata judíovi penacaetuatabiabibonëjava, calle penaepacaxitajarabijava ata. Bajarapacuenia vajëcabiaba Diosojavabelia Dioso bepejumecovënëtsivi petaenexatsi jivi. Xaniajanë pacuenia pacatsipaebijitsiatsi. Pamonae bajarapacuenia exanabiaba, bajarapacuenia pexanaexae, Diosojavabelia apo xainae tsane athëbëtatsia perajutsijavanexatsi. Nexata paxamë Diosojavabelia itsa pavajëcame, pacaenëmë canacujitsia, pajonemeya panijaboyalia. Pabaupaxatare. Bajaraxuacujinae pavajëcare paneaxajavabelia. Nexata paneaxa pacayajava tsane bajarajota. Nexata paneaxa, papecataenë muetsia paneexanaejava ata, pacarajutsiana bajaraxua paneexanaematamo.
’Itsa pavajëcame Diosojavabelia, pëtsa napëna pavajëcame saya piapianexa panevajëcaejava pacuenia Dioso apo peyapëtaevi vajëcabiaba. Dioso apo peyapëtaevi jamatabëcuenenavëxaniabiaya jamatabëjumai tsabiabi: “Itsa bitso apia vajavajëcaejava Diosojavabelia, nexata matapania Dioso nacajumetaena vajavajëcaejava,” jamatabëjai tsabiabi Dioso apo peyapëtaevi. Pëtsa bajarapacuenia paxamë pajamatabëcueneitsimë. Panevajëcaevajënaeya ata raja paneaxa, Dioso, yapëtane xua panamatavenoname. Bajaraxuata itsa pavajëcame Diosojavabelia, pavajëre mapacueniaje:
Taxamë, athëbëtatsia neecaenë, jitsipajë pecayaiyataejava daxitajivi. 10 Jitsipajë naxanitsiayo pecopiapatsijava daxita nijajivi nevetsijava mapanacuataje. Jitsipajë daxitajivi mapanacuata nejitsipaecuenia pecatoexanabiabinexa, pacuenia baja athëbëtatsia nijajivi nejitsipaecuenia catoexanabiaba, bajarapacuenia pecatoexanavanapaenexa mapanacuapijivi ataje. 11 Ajena, pamatacabinexa, panerajure pataxaejavanexa pacuenia panamatavenonajë. 12 Panevecuaajibiaexanare pibisiacuene pataexanaeneconimi. Pacuenia paxanë pajamatabëcuenecaevajë, pabarajamatabëcuenexanepananua, itsamonae paxanëjavaberena pibisiacuene patanexanaejava, bajara pijinia pacuenia xamë ata nitabarata pibisiacuene pataexanaejava jamatabëcuenecaevare. Panebarajamatabëcuene xanepanarenua. 13 Panevecuatsare dovathi patanejamatabëcueneëjëbiyaniva. Panecapanepare jane pibisiacuenevecua. Pamatacabi xamë taxuxuabianame daxita nijajivi nevetsijava mapanacuataje, nejamatabëcuenesaëta evetsianame. Nexata nijajivi jumai tsane xamë yabara: “Dioso cajena bitso ayaijamatabëcuenenë,” jai tsane. Bajarapacuenia nijajivi evetsianame daxitamatacabijavabelianexa, pajamë tsane mapacueniaje itsa pavajëcame Diosojavabelia,
jai Jesús pijajivijavabelia.
14 Jesús icatsia jumaitsi pijajivijavabelia:
—Nexata paxamë itsamonae pibisiacuene pacaexanae ata, pajamatabëcuenecaevare. Pabarajamatabëcuenexanepanarenua. Nexata paxamë itsamonae pibisiacuene papecaexanaejava, itsa pajamatabëcuenecaevianame, itsa pabarajamatabëcuenexanepanaenamenua, nexata paneaxa, athëbëtatsia peecaenë, pitabarata pibisiacuene paneexanaejava jamatabëcuenecaeviana. Pacabarajamatabëcuenexanepanaenanua. 15 Paxamë itsa apo pajamatabëcuenecaevimë tsane itsamonae pibisiacuene papecaexanaejava, itsa apo pabarajamatabëcuenexanepanaemënua tsane, nexata paneaxa ata apo jamatabëcuenecaevi tsane. Apo pacabarajamatabëcuenexanepanaenua tsane, pitabarata pibisiacuene paneexanaejava, jai Jesús pijajivijavabelia.
Pacuenia Jesús pijajivi tsipaeba pacuenia Jesús pijajivi exanaejitsia pamatacabibeje Diosojavabelia vajëtapona pexaejava xaenejeva yabara pelivaisi
16 Icatsia Jesús jumaitsi petsutoyenepanajavata pijajivi ayaibitsaëtoxanetojavabelia:
—Itsa apo paxaemë panexaejava pamatacabibeje pavajëcame Diosojavabelia, pëtsa pajinavanapame panaitabaraquiatsinejevamë, panamatatiatsinejevamënua. Itsamonae Diosojavabelia itsa vajëcabiaba pexaejava xaenejeva, pamatacabibeje vajëcabiaba Diosojavabelia, apo naitabaraquiatabiabi, apo namatatiatabiabinua. Bajarapacuenia jinavanapabiaba pamatacabibeje vajëcabiaba Diosojavabelia tsipaji saya bajarapamonae jitsipa petaevitsi pesivajamatabëjumaitsinexatsi: “Mapamonaeje Dioso bitso pejumecovënëtsivi. Diosojavabelia bitso pevajëcaevi pexaejava xaenejeva. Nayapëtane Diosojavabelia bitso pevajëcaejava. Tsipaji naitabaraquiatsinejeva, namatatiatsinejevanua, jinavanapa,” pesivajamatabëjainexatsi petaevitsi. Xaniajanë pacuenia pacatsipaebijitsiatsi. Bajarapamonae pexaejava xaenejeva vajëcabiabi ata Diosojavabelia, itsiata bajaraxua apo tonamatamotsitsi Diosojavabelia. Tsipaji saya jivi petaenexatsi Dioso bepejumecovënëtsivi, bajarapacuenia vajëcabiaba. 17 Paxamë itsa apo paxaemë panexaejava pamatacabibeje pavajëcame Diosojavabelia, itsiata panaitabaraquiare. Panamatatiarenua xaniavaetsia. 18 Bajarapacuenia paexanaename jivi peyapëtaeyaniva Diosojavabelia panevajëcaponaejava panexaejava paxaenejevamë. Caenë paneaxa, papecayajavanë, yapëtaena. Nexata bajaraponë itsamatacabi pacarajutsiana panijamatamo, jai Jesús pijajivijavabelia.
Pacuenia Jesús pijajivi tsipaeba xaniavaetsia Dioso petonacuenebavanapaenexa itsamatacabi ayaijava pexainaenexa athëbëtatsia yabara pelivaisi
(Lc 12.33-34)
19 Icatsia Jesús jumaitsi petsutoyenepanajavata pijajivi ayaibitsaëtoxanetojavabelia:
—Pëtsa pacaetuataponame ayaijava panexainaejavanexa mapanacuataje. Tsipaji pacatobijianaejitsipa piucubaxaevi. Pacatotasibijitsipatsinua. Pacatonacobetoxotsipanua penacobetoxotsivi. 20 Dioso jane xaniavaetsia patonacuenebavanapare. Nexata Diosojavabelia ayaijava pexaniacuene paxainaename athëbëtatsia. Nexata bajarajotatsia apo pacatobijianae tsane piucubaxaevi. Apo pacatotasibitsinua tsane. Penacobetoxotsivi ata apo pacatonacobetoxotsi tsane. 21 Panacuatatsia pacatoxaniavaeta panexainaejavanexa, bajarapanacua panejamatabëëthëtovetsina pajamatabënajinavanapaename, jai Jesús pijajivijavabelia.
Pacuenia vajaitaxuto belámparabë yabara pelivaisi
(Lc 11.34-36)
22-23 Icatsia Jesús jumaitsi petsutoyenepanajavata pijajivi ayaibitsaëtoxanetojavabelia:
—Lámparabë bo ënëtuatuajëta itayoteca xaniavaetsia vajataenexa. Bajara pijinia itsi paneitaxuto ata. Paneitaxutoxanepanaexae xaniavaetsia panatsivajënaetaneme. Itsa paitaxutobejemë tsipae, nexata xaniavaetsia apo panatsivajënaetaemë tsipae. Pacatsitaaitaquiri saya tsipae. Bajara pijinia itsi panejamatabëcuene ata. Dioso itsa pacajamatabëcueneitayota, pajitsipaename paneexanabiabinexa pacuenia Dioso pacaitoroba. Nexata xaniavaetsia pajinavanapaename. Itsa panajamatabëxainaejitsipame bitso panexainaejava ëpaxamënexa, nexata bitso pajamatabëcueneitaquirimë tsipae, jai Jesús pijajivijavabelia.
Pacuenia Jesús pijajivi muxujioba bitso pejitsipaeyaniva palata yabara pelivaisi
(Lc 16.13)
24 Icatsia Jesús jumaitsi petsutoyenepanajavata pijajivi ayaibitsaëtoxanetojavabelia:
—Itsajivi ata acuenebi caecuenia petonacuenebijava anijanëbeje pijatuxanenëbejejavabelia. Caenëjavabelia, ponë jitsipa petonacuenebinexa, tonacuenebijitsipa. Ponëjavabelia apo jitsipae petonacuenebijava, apo tonacuenebi tsipae. Bajara pijinia itsi pajivi bitso jitsipa Dioso. Pajivi bitso jitsipa Dioso, nexata itsa tonacueneba Dioso, acuenebi bitso pejitsipaejava palata, jai Jesús pijajivijavabelia.
Pacuenia Dioso pijajivi eveta mapanacuataje yabara pelivaisi
(Lc 12.22-31)
25 Icatsia Jesús jumaitsi petsutoyenepanajavata pijajivi ayaibitsaëtoxanetojavabelia:
—Xaniajanë pacuenia pacatsipaebijitsiatsi. Pëtsa pasivanajamatabëxainame ëpanexaejava, ëpaneapaejava ata, panevënajinavanapaenexa. Pëtsa pasivanajamatabëxainamenua ëpanenaxatabijavanexa ata. Apo jinavanapaetsi cajena ëvajaxaejavanexa. Apo jinavanapaetsinua ëvajanaperabëxatabinexa. 26 Pataema baratsuimonae pepunaevi. Apo ubi pexaejavanexa. Apo notsinua penaveretaponaejava peetsinexa bota. Itsiata Dioso, paneaxa, athëbëtatsia peecaenë, rajutabiaba pexaejavanexa. ¡Paxamë rabiji bitsoyo Dioso pacaasiva baratsuimonae matatoxenetsia papecarajutsinexa daxita xua panamatavenoname! Bajaraxuata pëtsa bitso pasivanajamatabëxainame ëpanexaejavanexa. 27 ¿Detsa jane ponë paxamëyajuvënënë caëjëpatsi pijacujiruta medio metrocuenia matavëjëa penavitsabiaexanaenexa? Ajibi. Bitso jamatabëbëjai ata tsipae pevitsabinexa, itsiata apo navitsabiaexanae tsipae pijacujiruta.
28 ’Bajaraxuata pëtsa bitso pasivanajamatabëxainame ëpanenaxatabijavanexa. Pacanaëjëre pacuenia vitsabapona pematono vayafojava. Bajarapamatono apo natsijumanacuenebi. Penaxatatsijavanexa ata apo natsijumaexanae. 29 Bajayata nacuaevetsinëmi Salomónpijinë, bitso pexainaenëmi. Naitabëtsiaya naxatababiaba bitso pexaniaviriajavanë. Itsiata baitsi jane Salomónpijinë penaitabëtsijava matatoxenetsia bitso aitabë mapamatonotoxije. 30 Paxamë bevelia panejumecovënëtsivi Dioso, asaëya bepajumecovënëtame Dioso papecaevetsijava. Ajena pitsijavata vayafota tanetsi pexaniaponamatonotoxi. Bajaraxuacujinae, caematacabibejecujinae, tajuatsi baja bajarapaponamatonotoximi. Pacuenia Dioso aitabëyaexana ponamatonotoxi, bajara pijinia pacuenia paxamë ata Dioso pacaxatabiana piaitabëjava itsa pajumecovënëtame Dioso. 31 Bajaraxuata pëtsa jamatabëbëjaiya pajamatabëjumaitsimë: “¿De tsaeta xua xaenatsi? ¿De tsaeta xua matavëjëa apaenatsi? ¿De tsaeta xua naxatabianatsi?” pajamatabëjamë pëtsa. 32 Pamonae Dioso apo pejumecovënëtsivi, bajarapacuenia bitso sivanajamatabëxainabiaba ëpexaejavanexa, ëpenaxabijavanexa ata. Itsiata baitsi jane paneaxa paxainame, athëbëtatsia peecaenë. Bajaraponë yapëtane daxita xua panamatavenoname. 33 Bajaraxuata, daxita xua panamatavenoname, matatoxenetsia, Dioso pijacuene bitso pasivanajamatabëxainabiabianame panetoexanavanapaenexa pacuenia Dioso pacaitoroba. Nexata Dioso pacarajutsiana daxita xua panamatavenoname. 34 Itsa baja pajamatabëcuenebëjamë ajena pitsijavata itsacuenejavayo yabara, pëtsa caecuenia payajavajamatabëcuenebëjamë xua yabara meravia pitsijavata pacatocopiapatsijitsia. Tsipaji xua caematacabi canacujitsia nacatocopiapatabiaba vajajamatabëcuenebëjainexa, ayaijava baja tsabiabi. Bajaraxuata ajena pitsijavata apo besivajamatabëcuenebëjaitsi xua meravia pitsijavata nacatocopiapatsijitsia, jai Jesús pijajivijavabelia.