Mapabaxutoje San Pedro cotocaevi toyaquina Dioso pejumecovënëtsivijavabelia
1
Pacuenia Pedro mapabaxutoje cotocaevi toyaquina Dioso pejumecovënëtsivijavabelia yabara pelivaisi
Xanë Simón Pedronë, Jesucristo taneitorobicuenia tatonacuenebaponaponaenë. Nitorobanua jivi tatsipaebabiabinexa Jesucristo pelivaisi. Pacatoyaquinatsi mapabaxutoje paxamë baja Dioso panejumecovënëtsivi. Jesucristo patanesivatëpaejava patajaneconi yabara patajumecovënëtsijava, paxanë panetonamatamota Diosojavabelia. Bajara pijinia paitsimë paxamë ata. Jesucristo papecasivatëpaejava panijaneconi yabara panejumecovënëtsijava, pacatonamatamota Diosojavabelia. Bajarapacuenia daxitatsi Jesucristo vajanacasivatëpaejava vajaneconi yabara vajajumecovënëtsijava, nacatonamatamota Diosojavabelia. Tsipaji vajatuxanenë Jesucristo, vajanacacapanepaenë, nacaneconimatamota baja. Pacatovajëtatsi Diosojavabelia bitso papecayavenonaponaenexa daxitacuene yabara. Pacatovajëtatsinua jamatabëcuenexanepanaeya panejinavanapaenexa. Bajarapacuenia Dioso pacayavenonaponaena panevajënaeyabelia, Dioso itsa pajamatabëcueneyapëtaeponaename, vajatuxanenë Jesucristo ata itsa pajamatabëcueneyapëtaeponaename.
Pacuenia Dioso pejumecovënëtsivi jamatabëcueneitsi tsavanapae yabara pelivaisi
Dioso, ponë nacajunata pijajivinexatsi, yapëtanetsi baja bitso ayaijamatabëcuene pexainaenëcuene. Bajaraponë Dioso bitso pexaniacuene pexainaenë. Bajaraponë Dioso pesaëta pinijicuene pexanaejava, itsa exana mapanacuataje, nacatsitanajamatabëcueneitajëta bitso ayaijamatabëcuene pexainaenëcuene. Bajarapacuenia itsa yapëtaeponatsi Dioso, nexata Dioso nacarajutapona pesaë vajajinavanapaenexa xaniavaetsia pacuenia Dioso nacatojitsipa. Bajarapacuenia Dioso pinijicuene pexanaejavanë pexanaexae mapanacuataje, nexata yapëtanetsi Dioso xaniajai vajanacacapanepaejavanexa pacuenia najumecapanepaeya jumaitsi. Dioso vajanacacapanepaejavanexa pinijicuene bitso. Jumecovënëtatsi Dioso vajanacacapanepaejavanexa. Nexata Dioso nacayajavaponapona. Bajaraxuata Dioso pesaëta nacajamatabëcueneasaëyaexanaena vajajinavanapaenexa xaniavaetsia. Nexata nacajamatabëcuene caëjëpaeyaexanaena vajavecuapanepaenexa mapanacuata pibisiacuene vajanacaexanaeyaexanae jamatabëcuene. Nexata pacuenia Dioso jamatabëcueneitsi tsaponaponae, bajara vaxaitsi ata jamatabëcueneitsitsi tsavanapae tsane. Nexata pacuenia Dioso jamatabëcueneitsi tsaponaponae, bajara panejamatabëcueneitsinexa, asaëyata Dioso pajumecovënëtaponare. Asaëyata Dioso itsa pajumecovënëtaponaename, nexata icatsia itsajava payapëtaeponaename. Asaëyata paexanavanapare ëpexaniacuene. Asaëyata itsa paexanavanapaename ëpexaniacuene, nexata icatsia orijibia pajamatabëcueneyapëtaeponaename Dioso. Nexata payapëtaename pacuenia Dioso pacatojitsipa asaëyata panetoexanavanapaenexa. Paneyapëtaecujinae pacuenia Dioso pacatojitsipa asaëyata panetoexanavanapaenexa, icatsia payapëtaename panenajamatabëcuenecataitsinexa pibisiacuene panenajamatabëxainaeyaniva. Paneyapëtaecujinae panenajamatabëcuenecataitsinexa pibisiacuene panenajamatabëxainaeyaniva, icatsia payapëtaename dovathi pejamatabëcueneta bajayajebi pacajamatabëcueneëjëtaponae ata, asaëyata panenajamatabëcuenesaëtsinexa ëDiosojavabelia. Paneyapëtaecujinae dovathi pejamatabëcueneta bajayajebi pacajamatabëcueneëjëtaponae ata, asaëyata panenajamatabëcuenesaëtsinexa ëDiosojavabelia, icatsia payapëtaename xaniavaetsia panejinavanapaenexa pacuenia Dioso pacatojitsipa. Paneyapëtaecujinae xaniavaetsia panejinavanapaenexa pacuenia Dioso pacatojitsipa, icatsia payapëtaename asaëyata panenayavenonaenexa itsamonae ata Dioso pejumecovënëtsivi. Paneyapëtaecujinae paneyavenonaenexa itsamonae ata Dioso pejumecovënëtsivi, icatsia payapëtaename asaëyata namataenetsia bitso panenasivanexa bajarapamonaejavabelia.
Daxita bajaraxua asaëyata panevajënaeyabelia itsa paexanavanapaename, nexata pacuenia Dioso jamatabëcueneitsi tsaponaponae, bajara pajamatabëcueneitsimë tsane. Bajarapacuenia asaëyata itsa paexanavanapaename, nexata pajamatabëcuenevitsabaponaename Dioso panejumecovënëtsijava. Nexata Dioso ata tsitaxanepanaenatsi xua patonacuenebavanapame. Nexata vajatuxanenë Jesucristo panejamatabëcueneyapëtaejava, apo panacueratsimë tsane. Itsiata baitsi jane pajivi apo exanae tsane daxita bajaraxua, nexata apo yapëtae tsane Dioso pijacuene. Tsipaji bajarapajivi nacofënëtsiana Dioso picani pevecuaajibiaexanaejavatsi pibisiacuene pexanaeneconimi. 10 Tajamonae, bajaraxuata pacaasaëmëre tsavanapae Dioso panejumecovënëtsijava, jivijavabelia panetsitanaitajëtsinexa Dioso papecajunatsijava, papecaitapetsijava ata papijajivinexamë. Nexata bajarapacuenia itsa paexanavanapaename, Dioso panejumecovënëtsijavavecua, apo pajopaemë tsane. Pacacapanepaena Dioso. 11 Nexata Dioso pacatocopatsiana panejonenexa vajatuxanenë Jesucristo vajanacacapanepaenënexa, pijanacuayabetsia, apo pevereverecaenacuayabetsia, paneyajavajinavanapaenexa.
12 Daxita rabaja bajaraxua payapëtaneme. Pajamatabëcuenesaëmënua baja panejumecovënëtsijava pexaniajailivaisi. Itsiata icatsia pematatsënëa pacanajamatabënapitsiaexanaponatsi. 13 Abaxë tasaëtsaponaponaeepato mapanacuataje, netsitaxanepana patacamuxujiobinexa, bajarapacuenia patacanajamatabënapitsia exanaponaenexa. 14 Tsipaji baja vajatuxanenë Jesucristo tajëvelia neyapëtaeyaexana bepijia tatëpaejavanexa. 15 Itsiata baitsi jane pacuenia necaëjëpa, xaniavaetsia pacatoyaquinaenatsi panenacofënëtsiyaniva. Nexata itsa tëpajë, paxamë tavënamuto panenajamatabënapitabiabinexa pacuenia pacamuxujiobatsi.
Pacuenia Jesucristo pijajivijavabelia tsitanajamatabëcueneitajëta ayaijamatabëcuene pexainaenëcuene yabara pelivaisi
16 Imata vajatuxanenë Jesús pelivaisi itsa pacatsipaebatsi, xaniavaetsia pacatsipaebatsi mapacueniaje: “Vajatuxanenë Jesucristo baja cajena bitso pecaëjëpaenëtsi Dioso pesaëta pinijicuene pexanaejava pexanaenexa. Bajaraponë icatsia patsianica,” pacajaitsi. Saya jivi pejamatabëcueneta penajumetsënëtsilivaisi, apo pacatsipaebitsi. Tsipaji baja pataitaxutota pataniji vajatuxanenë ayaijamatabëcuene pexainaenëcuene. 17 Xaniavaetsia baja cajena pajumetaniji pamatacabi paxa Dioso athëbëvetsica barëcuaicuaijaitsi. Bajarapaepatota daxitanë Cristo nivenivenareca. Athëbëvetsica paxa Dioso jumaitsitsica mapacueniaje: “Mara ponë taxënatoje, tasivanë. Bitso sivajamatabëcuenebarëyanë,” jaitsica paxa Dioso athëbëvetsica. 18 Vajatuxanenë Jesucristo payajavanubenajë petsutojumata, itsajota jane baja paxa Dioso athëbëvetsica barëcuaicuaijaitsitsica. Nexata bajarapatsutojumata paxanë patajacuata pajumetaniji vajatuxanenë Jesucristo paxa Dioso athëbëvetsica pebarëcuaicuaijaijavatsitsica.
19 Nexata pataniji. Payapëtanijinua. Xua bajayata Diosojumepaebivimi profetavi tajëvelia vajunupaeba pecopiapatsinexa, bajaraxua jane baja aeconoxae copiapata. Paxamë pibisiacuene panenayajivitaenexa, pajumecovënëre profetavimi pepaebilivaisi. Profetavimi pepaebilivaisi, pexaniajailivaisixae, belámpara picani. Pacuenia lámpara itayota pitaquirijavata, bajara pijinia itsi profetavimi pepaebilivaisi pibisiacuene panenayajivitaenexa mapanacuataje. Pajumecovënëre xaniavaetsia profetavimi pepaebilivaisi. Nexata bajarapalivaisi pacajamatabëcueneyavenonaena pibisiacuene panenayajivitaevanapaenexa mapanacuataje. Bajarapacuenia pacajamatabëcueneyavenonaena matapania icatsia Jesucristo pepatsimatacabitsicajavabelianexa. Nexata bitso pabarëyamë tsane pamatacabi icatsia Jesucristo patsianica. 20 Xaniavaetsia pacanaëjëre daxitacuenevecua paneyapëtaenexa mapalivaisije. Daxita xua copiapatsijitsia mapanacuataje, tajëvelia Dioso pejumelivaisibaxutota vajunupaeba. Itsajivi ata cajena apo caëjëpaetsi saya pejamatabëcueneta bajaraxua xaniavaetsia pevajunupaebinexa itsamonaejavabelia, itsamonae ata peyapëtaenexa pajamatabëcuenelivaisi xaina bajaraxua. Matapania pajivi Espíritu Santo yapëtaeyaexanatsi, caëjëpatsi xaniavaetsia pevajunupaebinexa bajaraxua. 21 Bajayata Diosojumepaebivimi profetavi tajëvelia itsa vajunupaeba daxita xua copiapatsijitsia mapanacuataje, pejamatabëcueneta apo exanae bajarapalivaisi. Profetavimi Dioso pijajivixae, pacuenia Espíritu Santo yapëtaeyaexanatsi, paebabiaba.