Mapabaxutoje San Pablo toyaquina Filemónjavabelia
1
Pacuenia Pablo mapabaxutoje toyaquina Filemónjavabelia yabara pelivaisi
Xanë Pablonë, Jesucristo pijajivitonëxaenë, Jesucristo pelivaisi jivi tsipaebabiabajë. Bajaraxuata nenaneconitsiaexana. Nexata penaneconitsivi pejebabiabibota naneconitsiaponaponajë. Filemón, paxanëbeje vajabananë Timoteobeje, bitso pacaasivatsibeje patacayajavanacuenebabiabinëxaebeje. Paxanëbeje, pacatoyaquinatsibeje mapabaxutoje. Patoyaquinajëbejenua mapabaxutoje pamonae Dioso pejumecovënëtsivi, nijabota penacaetuatabiabivi. Patoyaquinajëbejenua mapabaxutoje vajabanava Apiavënëva ata. Patoyaquinajëbejenua mapabaxutoje Arquipovënënë ata. Pacuenia xanë Dioso pijacuene tonacuenebabiabajë, bajarapacuenia Arquipo ata Dioso pijacuene tonacuenebabiaba. Pacatovajëtabiabatsi vaxa Diosojavabelia, vajatuxanenë Jesucristojavabelia ata, papecaitaxutotsoniataenexa jamatabëcuenexanepanaeya panejinavanapaenexa.
Pacuenia Pablo tovajëta Filemón Diosojavabelia yabara pelivaisi
4-5 Filemón, cavënëlivaisitanetsi niasivajava vajatuxanenë Jesucristo, daxita Dioso pejumecovënëtsivi yajava. Cavënëlivaisitanetsinua nenajamatabëcuenecopatsijava pepo petuxanenë Jesúsjavabelia. Bajaraxuata itsa cajamatabënajinatsi, catovajëtabiabatsi Diosojavabelia. Nexata pexaniajamatabëcuene rajutabiabajë Diosojavabelia xamë yabara. Pamonae ata Diosojavabelia najamatabëcuenecopaba xamë pexanialivaisi netsipaebixae, bajarapamonae ata tovajëtabiabajë Diosojavabelia. Tovajëtabiabajë bajarapamonae xaniavaetsia peyapëtaenexa Dioso vajanacayavenonabiabijava Jesucristo pijajivixaetsi. Itsamonae ata Dioso pejumecovënëtsivi niasivaxae, casivajamatabëcuenebarëyatsi. Cavënëlivaisimuxua najamatabëcuenesaëtsi. Tsipaji daxita Dioso pejumecovënëtsivi jamatabëcuenebabatabiabame.
Pacuenia Pablo itoroba, Filemónjavata Onésimo itsa pata, xaniavaetsia Filemón pecopiapitsinexa yabara pelivaisi
Xanë Cristo taneitorobinëxae, nejamatabëcuenecaëjëpa picani tacaitorobinexa xua bexaname Dioso pecasivabarëyanexa. Itsiata baitsi jane apo caitorobi tsanetsi. Tacaasivaxae, saya pexaniacuenia cavajëtatsi pexaniacuene tanetoexanaenexamë. Xanë Pablonë, perujunënë baja. Maparucaeje naneconitsiaponaponajë penaneconitsivi pejebabiabibota Jesucristo pijajivitonëxaenë. 10 Majotaje, xanëjavata, nijajivitonë Onésimo patajopa, pecavecuanajetabajiravinë. Nexata cavajëtatsi pexaniacuene tanetoexanaenexamë Onésimojavabelia. Onésimo raja betaxënatocuenia tataenë pejumecovënëtsixae Jesucristo pelivaisi. Pexanialivaisi, Jesucristo pelivaisi, Onésimo tatsipaebixae, jumecovënëta baja Jesucristo pelivaisi. Jesucristo pelivaisi Onésimo jumecovënëta majotaje, penaneconitsivi pejebabiabibota.
11 Onésimo baja cajena bajayata bedajubinëcuenia comuatame amoneya nijabota pecatonacuenebabiabinexa. Nexata bajarapamatacabi catonacuenebi ata, itsiata itsacuenejavayo ata xaniavaetsia apo catonacuenebi. Itsiata baitsi jane maparucaeje Jesucristo baja pelivaisi Onésimo pejumecovënëtsixae, xanënexa xaniavaetsia netonacuenebaponapona. Nexata baja aeconoxae itsa naviatsipa xamëjavabelia, xamënexa ata xaniavaetsia catonacuenebijitsipa. 12 Nexata icatsia Onésimo catoitorobaliatsi mapabaxuto yajavaje. Copiapitsianame xaniavaetsia. Tsipaji Onésimo bitso tasivanë. Itsa baja ponaponaena xamëjavatalia, jamatabënajinabiabianajë bitso. 13 Naneconitsiaya ponaponajë penaneconitsivi pejebabiabibota pexanialivaisi, Jesucristo pelivaisi, jivi tatsipaebabiabixae. Bitso picani Onésimo asivanë xanëjavata peponaponaenexa. Nexata Onésimo itsa ponaponaejitsipa xanëjavata, neyavenonaponaponaejitsipa xaniavaetsia. Taneyavenonaenexa, betanetoitorobinëmëcuenia neyavenonabiabijitsipa. 14 Itsiata baitsi jane apo jitsipaenë Onésimo taneyavenonaponaponaenexa copiaya cavajëtsinejevatsi. Apo jitsipaenënua tacavajëtsinexa tanetocopatsinexamë bajaraponë taneyavenonabiabinexa. Biji rajane picani jitsipajë cavajëtsinejevatsi nijacuate tanetocopatsinexamë bajaraponë. 15 Onésimo picani itsa cavecuanajetabajirava, cavecuanatsata caematacabibeje. Itsiata baja icatsia aeconoxae xamëjavabelia naviatsijitsialia. Nexata jane baja daxitamatacabijavabelianexa nijajivitonë tsaponaponae tsane. 16 Pëtsa baja taneme saya nijajivitonëcuenia. Biji rajane nijajivitonë ata, Dioso pejamatabëcueneta asivaya taename benejuyapijinëcuenia. Xanë picani bitso asivanë Onésimo. Itsiata xanë bajaraponë tasivajava matatoxenetsia, xamë bitso asivamë tsane. Tsipaji xamë bajaraponë nijajivitonë. Nejuyapijinënua baja Dioso pejamatabëcueneta.
17 “Pablobeje rabaja patanajuaponaponaenëbeje,” itsa nesivajamatabëjamë tsane, nexata Onésimo xaniavaetsia copiapitsianame, pacuenia xanë necopiapitabiabame. 18 Onésimo itsa catonaneconita, itsa camoneyabanua, nexata xanë bajaraxuamatamo neyanijobianame. 19 Peneta raja paitanebërëtoyo jumaitsi: “Xanë Pablonë. Camatamotsianatsi cajena,” jai, xanë tajacuata tacobeta yaquinajë. Itsiata pijinia pacuenia niamoneyabame, apo catoitajëtsitsi. Tsipaji itsa catoitajëtsipatsi pacuenia niamoneyabame, nexata jitsipaejitsipame daxitanëmë, nejamatabëcuene yajava, tanerajutsinexamë. 20 Tajabananë, pacuenia cavajëtatsi, xaniavaetsia copiapitsianame Onésimo Jesucristo pijajivitonëxaemë. Xaniavaetsia Onésimo itsa copiapitsianame, bitso nejamatabëcuenebarëyaya exanaename.
21 Catoyaquinatsi mapabaxutoje tsipaji yapëtaniji tanejumecovënëtsijavanexa tacaitorobicuenia. Casivajamatabëjumaitsitsi mapacueniaje: “Filemón cajena taitorobicuenia matatoxenetsia xaniavaetsia copiapitsiana Onésimo,” casivajamatabëjaitsi. 22 Caecuenia tavajënaeyabelia cavajëtatsi tavajënaelia nijabota tanetoxaniavaetsinexamë, itsajota patsijitsianë itsa ponajë paxamëjavabelia. Tsipaji bajayajebi panetovajëcabiabame Diosojavabelia tapatsinexa paxamëjavabelia. Nexata jamatabëjumaitsinë: “Pacuenia bajarapamonae netovajëcabiaba Diosojavabelia, bajarapacuenia Dioso netocopatsiana,” jamatabëjanë taponaenexa paxamëjavabelia.
Pacuenia itsamonae jamatabënajinatsi Filemón yabara pelivaisi
23 Epafras, ponëbeje panajuaponaponajëbeje penaneconitsivi pejebabiabibota Jesucristo pijinia pijajivitonëxae, bajaraponë cajamatabënajinalia. 24 Cajamatabënajinalia Marcos ata, Aristarco ata, Demas ata, Lucas ata. Cajamatabënajinalia daxita bajarapamonae patanajuanacuenebivi Dioso pijacuene. 25 Pacatovajëtabiabatsi Diosojavabelia vajatuxanenë Jesucristo papecayavenonabiabinexa.