13
Pacuenia piayainëbeje pelivaisi Juan yaquina yabara pelivaisi
Nucajë manuamene tajetabota. Nexata taenucajë manuamenejavatsina pepitsapaejavatsina piayainë. Siete pamatabocotobeje diez pamataetobeje pexainaenë. Caemataeto canacujitsia xainapona corona. Caematabocoto canacujitsia Dioso apo pejitsipaevënëanë itanerubena. Ponë piayainë taenucajë pepitsapaejavatsina, benevëthë picani. Itsiata petaxu betsonëtaxu. Pecuibovojoto pijinia benevëthë petsobianëcuibovojoto. Bajaraponë nasaërajutatsi dragón. Pijatrono ata rajutatsi. Jamatabëcuene caëjëpaeyaexanatsinua ayaicuenia pitorobinexa daxitajivi mapanacuajavaje. Piayainë caematabocoto matabocovajënëbatsi apo bepeyaasaëvajënënexa itajara. Itsiata baja bajarapavajënë matanacëta. Nexata daxitanacuanëpijivi itsa tane bajaraponë pematavajënënacëtsijava, bitso jamatabëcuenenabenajaca. Nexata bajarapamonae jumecovënëta bajaraponë. Dragón tocopatatsi pitorobinexa daxitajivi mapanacuajavaje. Bajaraxuata daxitajivi pematabacabëta navajëcabiaba dragónjavabelia. Pematabacabëta navajëcabiabanua piayainëjavabelia ata. Bajarapamonae najumaitsi mapacueniaje:
—Ajibi cajena itsanë ata pejamatabëcuenecaëjëpaenëtsi pacuenia itsi mapapiayainëje. Ajibi cajena itsanë ata pecaëjëpaenëtsi pebarënabenexa maponëje pecueneamoneyabinexa, najai bajarapamonae piayainë yabara.
Piayainë tocopatatsinua pibisiacuenia Dioso pebaracuaicuaijainexa. Tocopatatsinua pejumaitsabiabinexa: “Xanë cajena bitso ayaijamatabëcuenenënë Dioso matatoxenetsia,” pejaitsabiabinexa. Tocopatatsinua pitorobinexa jivi mapanacuajavaje cuarenta y dos pajuametobeje, baitsi acueyabi pavaibeje epatua. Bajaraponë exanapona pacuenia tocopatatsi. Bitso pibisiacuenia Dioso baracuaicuaijai tsabiabi. Dioso pijatemplobo ata pibisiacuenia baracuaicuaijai tsabiabi. Athëbëtatsia pejinavanapaevi ata pibisiacuenia baracuaicuaijai tsabiabi. Tocopatatsinua vajabitsaë pexanaenexa Dioso pijajivijavabelia. Tocopatatsinua pecueneamoneyabinexa vajabitsaë itsa exana Dioso pijajivijavabelia. Tocopatatsinua pitorobinexa daxitaviriajumevi ata. Tocopatatsinua pitorobinexa daxita nacuanëpijivi ata. Nexata daxita mapanacuapijivije pematabacabëta navajëcabiaba piayainëjavabelia. Dioso nacua pexanaevajënaeya, Dioso nacua pexanaecujinae ata, bajarapamonae apo vënërubenae Corderonë pijacuyalatobaxutota. Corderonë jivi rajuta matacabi apo pevereverecaejava pesivatëpaexae cruzata.
Itsa pamuxuvojorubename, panatojumetaema mapalivaisije. 10 Pamonae Dioso pijajivi naneconitsiaexanaena, nexata penaneconitsivi pejebabiabibojavabelia jebiana, bajarapamonae juya itsamonae naneconitsiaexanaenatsi. Pamonae pijinia Dioso pijajivi espadata bena, bajarapamonae juya itsamonae bajarapitsiespadata benatsi. Bajaraxuata itsamonae Dioso pijajivi bejiobiaexanabiabi atatsi, xanepana xaniavaetsia penajamatabëcuenecopatsinexa Diosojavabelia epatua copatsinejeva.
11 Bajaraxuacujinae icatsia taenucajë iravetsina pepitsapaejava itsanë piayainë. Anijamataetobeje pexainaenë. Pacuenia oveja pebito mataeitsi, bajara pemataeitsinë. Itsiata baitsi jane pecuaicuaijaijava, pacuenia dragón pecuaicuaijaijava jumeitsi, bajarajumeitsi. 12 Papiayainë copiaya pitsapaina manuamenejavatsina, bajaraponë yajavaponapona. Nexata papiayainë copiaya pitsapaina manuamenejavatsina, nasaërajuta iravetsina papiayainë cotocaevi pitsapainajavabelia. Nexata papiayainë cotocaevi iravetsina pitsapaina, daxita mapanacuapijivi itoroba papiayainë copiaya manuamenejavatsina pitsapainajavabelia pematabacabëta penavajëcaenexa. Baitsi ponë apo bepeyaasaëvajënënexa itajara matavajënënacëta baja, bajaraponëjavabelia daxita mapanacuapijivije pematabacabëta penavajëcaenexa. 13 Nexata papiayainë iravetsina cotocaevi pitsapaina, ayaicuene pexanaejava jivi tsitaexanapona. Pitatsajaviitaire ata athëbëvetsica othopaeyaexana irabetsica daxitajivi petaenubenaejavata. 14 Bajarapacuenia ayaicuene pexanaejava pexanaponaexae, yamaxëitojoroba mapanacuajava pejinavanapaevi. Bajarapaayaicuene exanapona, papiayainë copiaya manuamenejavatsina pitsapaina, pitabarata. Bajaraxuacujinae, papiayainë cotocaevi iravetsina pitsapaina, itorobapona Dioso apo pejumecovënëtsivi pexanaenexa pejumapecataenë. Nexata Dioso apo pejumecovënëtsivi, papiayainë copiaya manuamenejavatsina pitsapaina, bajaraponë jumapecataeya exana jane baja. 15 Nexata papiayainë cotocaevi iravetsina pitsapaina, caëjëpatsi piasaëyaexanaenexa Dioso apo pejumecovënëtsivi jumapecataeya pexanaenë. Nexata asaëyaexana. Bajarapacuenia asaëyaexana papiayainë copiaya manuamenejavatsina pitsapaina Dioso apo pejumecovënëtsivi jumapecataeya pexanaenë pecuaicuaijainexa. Pamonae pematabacabëta apo nanavajëcae bajarapajumapecataenëjavabelia, beyaxuabiaexanapona. 16 Papiayainë cotocaevi iravetsina pitsapaina, bajaraponë jane baja pejamatabëcueneta, daxitajivi mapanacuata pejinavanapaevi, cobejumaitanerubaponatsi, pecujuanenia pacobe. Itsa jume, pitapathaitota ata itapaitanerubaponatsi. Nexata bajaraponë pejamatabëcueneta itanerubaponatsi daxitajivi. Itanerubaponatsi beveliajamatabëcuenevi. Itanerubaponatsi ayaijamatabëcuenevi ata. Itanerubaponatsi ricovi ata. Itanerubaponatsi bepejiobivi ata. Itanerubaponatsi pamonae ata dajubicuenia canajetatsi itsamonaejavabelia amoneya petonacuenebabiabinexa. Itanerubaponatsi pamonae ata dajubicuenia apo canajetsitsi itsamonaejavabelia amoneya petonacuenebabiabinexa. 17 Nexata pajivi aitanejibi, apo tocopatsitsi itsacuenejavayo ata pecomuatsinexa. Apo tocopatsitsinua itsacuenejavayo ata pecanajetsinexa. Paitanetota jivi itanerubaponatsi, papiayainë copiaya manuamenejavatsina pitsapaina, bajaraponë pevënë. Itsa apo pevënë, nexata pijanúmero. 18 Mapajamatabëcuenelivaisi bepacanaëjëtameje xaniavaetsia paneyapëtaenexa. Pajivi yapëtane, canaëjëtsi piayainë pijanúmero. Tsipaji bajaraponë panúmero xaina pevënënexa. Panúmero bajaraponë xaina seiscientos sesenta y seis.