17
Pacuenia itsamatacabi Dioso naneconitsiaexanaena pamonae navajëcabiaba jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia yabara pelivaisi
Pamonae siete paángelnëbeje, siete pacopabeje pecaponaevi, bajarapaángeleviyajuvënënë, caenë rena xanëjavaberena. Bajarapaángelnë nejumaitsi:
—Naxanitsia. Catsitajëtsianatsi pacuenia Dioso naneconitsiaexanaejitsia Babilonia tomarapijivi, patomaraxaneto eca menexanetonë imoxoyojavata. Bajarapatomarapijivi Diosojavabelia apo navajëcabiabi. Caranata saya navajëcabiaba jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia. Nexata pacuenia petiriva pevitota bitso pibisiacuene pexanabiabiva jamatabëcueneitsi, bajarajamatabëcueneitsi Babilonia tomarapijivi. Pova petiriva pibisiacuene pevitota exanabiaba, bajarapova pejamatabëcueneta jamatabëcuenebijiana itsamonae ata. Bajara pijinia pacuenia Babilonia tomarapijivi ata pexanabiabijava pejamatabëcueneta, jamatabëcuenebijiana ayaibitsaëtoxaneto itsanacuanëpijivi ata. Tsipaji itsanacuanë pevetsivi patabiaba Babilonia tomaraberena. Nexata bajarapamonae ata copaba Diosojavabelia penavajëcabiabijava. Caranata saya Babilonia tomarapijivi cuenejëpaeya navajëcabiaba jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia. Nexata jamatabëcuenebijianatsi bajarapamonae ata, nejai bajarapaángelnë.
Bajaraxuacujinae Espíritu Santo netsijamatabëvënëca. Nexata bemajitsinaebota ángelnë nebarëpona petusato nacuayabelia. Bajarajotalia taeyetajë petiriva. Bajarapova eca piayainë, petsobianë, pejumata. Bajaraponë peperabëtuareca, Dioso apo pejitsipaevënëanë, itanerubena. Bajarapapiayainë xaina siete pamatabocotobeje diez pamataetobeje. Nexata bajarapova penaxatatsijavareca itsajava pabanaeya saëjai. Itsajava tsobia. Naitabëteca orojavanëta, perlavënëjavanëta ata, penamatamotsiibotonëta ata. Cobenaeca orocopa. Pibisiacuene bitso pexanaejava pevitota, bajarapajamatabëcuenelivaisi vënëca bajarapacopata. Bajarapova pitapathaitota vënëyaquinarutatsi. Pajamatabëcuenelivaisi yabara bajarapova pitapathaitota vënëyaquinarutatsi, itsajivi ata apo yapëtae. Pejumaitsijume picani mapacueniaje: “Pinijitomaraxaneto Babiloniatomara. Bajarapatomaraverena pitsapa jivi pejamatabëcuenebijianaejavatsi, jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia penavajëcabiabinexa. Bajarapatomaraverena pitsapanua jivi pejamatabëcuenebijianaejavatsi, daxitaxua pibisiacuene pexanaenexa mapanacuataje,” pejaijume, picani bajarapova pitapathaitota vënëyaquinarutatsi. Taeyetajë icatsia bajarapova. Aitajibi tsecae Dioso pijajivimi pijanarata. Pamonae ata beyejebatsi pevajunupaebixae Jesús, bajarapamonaemi ata pijanarata aitajibi tsecae bajarapova. Bajarapitsecaejava itsa taniji, bitso baja cajena jamatabëcuenenajunaviacajë. Nexata ángelnë nejumaitsi:
—¿Detsa xuajitsia jamatabëcuenenajunaviacame? Cayapëtaeyaexanaenatsi pajamatabëcuenelivaisi xaina mapovaje. Ponë piayainë siete pamatabocotobeje diez pamataetobeje pexainaenë, ponëjumata bajarapova eca, bajaraponë ata pajamatabëcuenelivaisi xaina, cayapëtayaexanaenatsi. Mapapiayainë tanemeje, bajaraponë picani bajayata ponapona mapanacuataje. Itsiata baja aeconoxae bajaraponë ajibi. Itsiata baitsi jane itsamatacabi pinijimëthëxanetojavatsina pitsapaenina icatsia peponaponaenexa mapanacuataje. Bajaraxuacujinae bajaraponëmi beyaxuabianatsi pepacuene jane baja bajaraponë pecopiarucaenexa. Daxita mapanacuapijivije, pamonae Corderonë pijacuyalatobaxutota apo vënërubenae Dioso nacua pexanaevajënaeya, Dioso nacua pexanaecujinae ata, bajarapamonae matacabi apo pevereverecaejava apo xainae tsane. Bajarapamonae jamatabëcuenenajunaviacaena piayainë itsa pitsapaenina pinijimëthëxanetojavatsina, nejai ángelnë.
Icatsia ángelnë nejumaitsi:
—Pamonae baja peyapëtaevi, pamonae baja caëjëpatsi pejumeyapëtaenexa, bajarapamonae pejumeyapëtaenexa mapalivaisije. Papiayainë xaina siete pamatabocotobeje, ponëjumata taeyetame petiriva, anijajamatabëcuenelivaisibeje itajëta. Bajaraponë pematabocotonë, siete pamatabocotobeje, mapajamatabëcuenelivaisi xainaje. Siete rabaja pijinia patsutobeje eca Babilonia tomarata. Bajarapasiete pamatabocotobeje mapajamatabëcuenelivaisi yajavaxainaje. 10 Siete rabaja pijinia ponëbeje Babiloniatomara pevetsivi. Nexata Babiloniatomara pevetsiviyajuvënëvi cinco baja ponëbeje pitsapa. Seisnë abaxë aeconoxae eveta Babiloniatomara. Sietenë abaxë apo taxuxuabi pevetsinexa. Itsiata sietenë itsa evetsiana, bajayajebi apo evetsi tsane. 11 Papiayainë, petsobianë, taneme, mapajamatabëcuenelivaisi xainaje. Bajaraponë picani bajayata eveta Babiloniatomara. Itsiata baja aeconoxae bajaraponë apo evetsi. Tsipaji baja tëpa. Itsiata baitsi jane icatsia bajaraponë pinijimëthëxanetojavavetsina pitsapaenina Babiloniatomara icatsia pevetsinexa. Nexata icatsia bajaraponë itsa evetsiana, ochonë baja evetsiana Babiloniatomara. Bajaraponë abaxë bajayata itsa ponapona, siete ponëbeje Babiloniatomara pevetsiviyajuvënënëmi baja cajena. Bajaraponë icatsia Babiloniatomara itsa evetsiana, pevetsicujinae bajaraponëmi beyaxuabianatsi pepacuene jane baja bajaraponë pecopiarucaenexa, nejai ángelnë.
12 Icatsia ángelnë nejumaitsi:
—Ponë piayainë pemataetonë taneme diez pamataetobeje, mapajamatabëcuenelivaisi xainaje. Diez rabaja pijinia ponëbeje, itsamatacabi nacuanë evetsiana. Nexata bajarapamonae itsamatacabi nacuanë itsa evetsiana, evetsiana diez panacuabeje. Tsipaji caenë canacujitsia evetaponaena caenacua. Bajarapamonae abaxë apo taxuxuabi bajarapanacuanë pevetavanapaenexa. Itsiata baitsi jane itsa taxuxuabijitsia nacuanë jane baja pevetavanapaenexa, copatsianatsi pijanacuanëjava pevetsinexa saya caeepatoyovajëto. Bajarapamonae itsa evetsiana pijanacuanëjava, piayainë barëevetsianatsi. 13 Pamonae diez ponëbeje, diez pijinia panacuabeje itsamatacabi itsa evetsiana, barënajamatabëcuenejëpaenatsi piayainë. Nexata bajarapadiez ponëbeje jumaitsi tsane piayainëjavabelia:
—Xamë pacatocopatsianatsi patanematacaitorobinënexamë, jai tsane.
14 Pamatacabi bajarapadiez ponëbeje evetavanapaena pijanacuanë, piayainë vajabitsaë barëexanaenatsi Corderonëjavabelia. Daxita pamonae Corderonë pijajivi, pamonae Dioso pejunatsivi, bajarapamonae pijinia Corderonë barëbena piayainëjavabelia. Nexata Corderonë cueneamoneyabiana piayainëjavabelia. Cueneamoneyabiana tsipaji Corderonë daxita petuxanevi pijatuxanenë baja cajena. Nexata Corderonë daxita nacuanë pevetsivi matatoxenetsia pepo pevetsinë, nejai ángelnë.
15 Angelnë icatsia nejumaitsi:
—Pamanuameneboxovereca taeyetame pibisiacuene pexanaeva, bajarapamanuamene mapajamatabëcuenelivaisi xainaje. Mapanacuata jinavanapa jivibitsaëtoxanetonë daxitaviriajumevi, daxitanacuanëpijivinua. Bajarapajamatabëcuene yabara taneme bajarapamanuamene. 16 Pamonae diez panacuabeje pevetsivinexa, bajarapamonae piayainë barëitoya tsane pibisiacuene pexanaevajavabelia. Nexata bajarapamonae beyaxuabiana bajarapova. Jumasa xuababuatsiana. Xaeyabuatsiananua. Bajaraxuacujinae tajuitsiana isotota. 17 Pamonae diez ponëbeje itsamatacabi nacuanë itsa evetsiana, bajarapamonae najamatabëcuenejëpaena petocopatsinexa piayainë pijanacuanë petoevetsinexatsi. Bajarapacuenia najamatabëcuenejëpaena tsipaji baja cajena Dioso jamatabëcueneitorobatsi bajarapacuenia pexanaenexa bajarapamonae. Nexata piayainë bajarapamonae pijanacuanë bajayajebi toevetsianatsi matapania pecopiapatsijavabelianexa daxita pacuenia Dioso tajëvelia najumecapanepaeya jumaitsi. 18 Pova pibisiacuene pexanaeva taeyetame manuameneboxovereca, bajarapova mapajamatabëcuenelivaisi xainaje. Pinijitomaraxaneto Babiloniatomara. Bajarapatomarapijivi pejamatabëcueneta mapanacuanë pevetsivi pibisiacuene exanapona, nejai ángelnë.